Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Volnostin por.tbl.flm.14x5mg

Potahované tablety pro symptomatickou léčbu sezónní a celoroční rinitidy a chronické idiopatické kopřivky. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Volnostin por.tbl.flm.14x5mg
Kód zboží: 0874231
ATC skupina: R06AE09
Farmakoterapeutická skupina: Piperazinové deriváty - Levocetirizin
Výrobce:
Kód SUKL:
0151843
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 29.05.2018
Běžná cena:
109 Kč
Cena s DPH:
91 Kč (83 Kč bez DPH)
Ušetříte
18 Kč (16%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

Volnostin potahované tablety

levocetirizinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v příbalové informaci

1.Co je přípravek Volnostin a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Volnostin užívat

3.Jak se přípravek Volnostin užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Volnostin uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK VOLNOSTIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Volnostin obsahuje léčivou látku levocetirizin, což je antialergikum. Používá se k léčbě příznaků spojených s alergickými stavy, jako je:

alergická rýma (včetně přetrvávající alergické rýmy),

chronická kopřivka (včetně chronické idiopatické kopřivky).

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK VOLNOSTIN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Volnostin

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na levocetirizin, kteroukoli z podobných sloučenin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6 „Co přípravek Volnostin obsahuje“).

jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin (těžká porucha funkce ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min).

Upozornění a opatření

Užívání tablet levocetirizinu se nedoporučuje u dětí mladších 6 let, protože potahované tablety neumožňují příhodnou úpravu dávkování.

Další léčivé přípravky a přípravek Volnostin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

U citlivých pacientů může současné užívání levocetirizinu a látek tlumících centrální nervový systém (např. sedativ) zvýšit účinek na centrální nervový systém.

Přípravek Volnostin s jídlem, pitím a alkoholem

Levocetirizin lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Pokud užíváte levocetirizin současně s alkoholem, musíte být opatrný(á). U citlivých pacientů může být účinek alkoholu zesílen.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U některých pacientů může levocetirizin způsobit ospalost/malátnost, únavu a vyčerpanost. Pokud máte v úmyslu řídit, vykonávat potenciálně nebezpečnou činnost nebo obsluhovat stroje, měl(a) byste nejprve vyčkat a vyzkoušet svou reakci na lék. Speciální testy však prokázaly, že u zdravých osob po podání přípravku v doporučené dávce nedochází k negativnímu ovlivnění pozornosti, schopnosti reagovat nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Volnostin obsahuje laktózu

Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK VOLNOSTIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka pro dospělé a děti ve věku od 6 let je jedna tableta denně.

Porucha funkce ledvin a jater

Poraďte se, prosím, se svým lékařem, pokud trpíte poruchou funkce ledvin. Lékař Vám může předepsat nižší dávku podle závažnosti onemocnění. Váš lékař Vám předepíše vhodnou dávku.

Pacienti, kteří trpí pouze poruchou funkce jater, užívají obvyklou předepsanou dávku. Pacienti, kteří trpí poruchou funkce ledvin a jater mají užívat nižší dávku podle závažnosti choroby ledvin, a u dětí má být dávka zvolena na základě hmotnosti; dávku určí lékař.

Použití u dětí

Přípravek Volnostin se nedoporučuje u dětí mladších 6 let, protože potahované tablety neumožňují úpravit dávku.

Jak a kdy byste měl(a) přípravek Volnostin užívat?

Tablety polykejte celé a zapijte vodou, s jídlem nebo bez něj.

Trvání léčby závisí na typu, trvání a průběhu potíží. Váš lékař nebo lékárník Vám v tomto ohledu poradí.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Volnostin, než jste měl(a)

Podstatné předávkování může u dospělých způsobit ospalost. Děti mohou být zpočátku nadměrně aktivní a neklidné, pak malátné. Pokud se domníváte, že jste se předávkoval(a) přípravkem Volnostin, ihned se obraťte na svého lékaře, který zváží potřebnou léčbu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Volnostin

Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek Volnostin nebo jste užil(a) nižší dávku, než kterou Vám předepsal Váš lékař, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Počkejte na předpokládanou dobu pro užití další dávky a užijte obvyklou dávku předepsanou lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Volnostin

Jestliže léčbu levocetirizinem ukončíte dříve, než se předpokládá, nemělo by to mít žádné nežádoucí účinky. Příznaky, kvůli kterým jste levocetirizin užíval(a), se však mohou objevit znovu, jen jejich závažnost nebude vyšší než ta před zahájením léčby přípravkem Volnostin.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 léčených pacientů ze 100):

sucho v ústech, bolesti hlavy, únava, ospalost/malátnost.

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 léčených pacientů z 1000):

vyčerpanost, bolesti břicha.

Byly hlášeny i další nežádoucí účinky jako:

palpitace (bušení srdce), křeče, poruchy vidění, otok, vyrážka (svědění), kožní vyrážka, kopřivka (otok, zčervenání a svědění kůže), dušnost, zvýšení tělesné hmotnosti, bolest svalů, agresivní nebo nervózní chování, hepatitida (zánět jater), změna jaterních funkcí a nevolnost.

Při prvních příznacích alergické reakce přestaňte přípravek Volnostin užívat a obraťte se ihned na svého lékaře. Příznaky alergické reakce mohou být následující: otok úst, jazyka, obličeje a/nebo hrdla nebo potíže s polykáním spolu s kopřivkou (angioedém), náhlý pokles krevního tlaku vedoucí ke kolapsu nebo šoku, což může být smrtelné.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. JAK PŘÍPRAVEK VOLNOSTIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za „Použitelné do:“ nebo „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Volnostin obsahuje

Léčivou látkou je: levocetirizinum. Levocetirizinum je ve formě levocetirizini dihydrochloridum (5 mg), což odpovídá 4,2 mg levocetirizinu.

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, magnesium-stearát (jádro); hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171) a makrogol 400 (potah).

Jak přípravek Volnostin vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety jsou bílé nebo téměř bílé, oválné, bikonvexní tablety označené „L9CZ“ na jedné straně a „5“ na druhé.

Jsou dodávány v blistrech po 7 a 14 tabletách v krabičce. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Synthon B.V., Nijmegen, Nizozemsko

Synthon Hispania S.L., Sant Boi de Llobregat, Španělsko

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10.7.2013

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků