Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Venoruton forte por.tbl.nob.60x500mg

Přípravek je určen k léčbě těžkých a bolestivých nohou, otoků kotníků a bérců, při chronické žilní nedostatečnosti nebo po žilních zánětech. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Venoruton forte por.tbl.nob.60x500mg
Kód zboží: 8594050581234
ATC skupina: C05CA54
Farmakoterapeutická skupina: Bioflavonoidy - Troxerutin, kombinace
Výrobce:
Kód SUKL:
0107581
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Pátek 24.02.2017
Cena s DPH:
410 Kč (373 Kč bez DPH)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení


Venoruton Forte

Tablety

Oxerutinum (O-beta-hydroxyetyl-rutosidy)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4

-Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.Co je přípravek Venoruton Forte a k čemu se užívá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Venoruton Forte užívat
3.Jak se přípravek Venoruton Forte užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek Venoruton Forte uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK VENORUTON FORTE A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Venoruton obsahuje oxerutinum (O-beta-hydroxyetyl-rutosid), který patří do skupiny léků, které chrání cévy (tzv. systémová vazoprotektiva).

Venoruton stabilizuje cévní stěnu, což vede ke snížení propustnosti cév a následně k úbytku otoků (edémů).

Jak Venoruton funguje

Úleva od otoků (edémů) kotníků související s chronickou žilní insuficienci. U pacientů s křečovými žilami a s některými dalšími chorobami žil dolních končetin dochází k výrazným únikům látek stěnami kapilár, což vede k otokům kotníků. Venoruton Forte svým působením snižuje tyto otoky a s nimi se vyskytující příznaky, jako je pocit bolestivých, unavených, těžkých, oteklých a neklidných nohou, parestézie (pocit mravenčení) a křeče.

Doporučuje se, aby pacienti s uvedenými obtížemi zpravidla používali také elastickou bandáž (obvykle kompresní punčochy). V těchto případech bylo rovněž prokázáno příznivé spolupůsobení přípravku

Venoruton Forte.

U hemoroidů zmírňuje Venoruton Forte otok na sliznici konečníku a přináší úlevu od příznaků jako jsou svědění, krvácení, a mokvání.

Venoruton působí na nejmenší krevní cévy (kapiláry) tak, že snižuje únik vody a dalších látek jejich stěnami.

K čemu se přípravek Venoruton Forte používá

K léčbě příznaků a projevů chronické žilní nedostatečnosti (únava, tíha, křeče, bolesti, otoky dolních končetin, pigmentace, bércové vředy),

Jako pomocná léčba u bércových vředů (žilních městků) u pacientů s elastickou bandáží končetin (kompresní punčochy)

 K úlevě od příznaků u hemoroidů

Na doporučení lékaře se přípravek Venoruton Forte používá ke :

Snížení kapilární propustnosti sítnice v oku diabetických pacientů (diabetická retinopatie).

Snížení lymfedému (lymfatický otok).

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK VENORUTON FORTE UŽÍVAT


Neužívejte přípravek Venoruton Forte:


-jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření:

Před užitím přípravku Venoruton Forte se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:

- máte otoky dolních končetin v důsledku onemocnění srdce, ledvin a jater. Neměli byste užívat Venoruton, protože účinnost v těchto indikacích nebyla prokázána.

Děti a dospívající.

O podávání u dětí a dospívajících nejsou dostatečné údaje, a proto se podávání přípravku Venoruton u této věkové skupiny nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Venoruton Forte

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství, kojení a fertilita


Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Venoruton Forte může být používán od 4. měsíce těhotenství i v období kojení.

Podle všeobecně uznávaných bezpečnostních opatření by Venoruton neměl být užíván během prvních tří měsíců těhotenství.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů


Venoruton nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Vzácně byly u pacientů užívajících tento přírpavek hlášeny únava a závratě. Pokud se cítíte unaven(a) nebo máte závrať, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK VENORUTON FORTE UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Venoruton přesně podle pokynů popsaných v této příbalové informaci nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Postupujte vždy podle následujících pokynů.

Chronická žilní nedostatečnost a její komplikace, hemoroidy

Dávkování:


Úvodní dávkování: 1 tableta 2x denně (t.j. 1000 mg oxerutinu/den)

Toto dávkování by se mělo udržovat až do úplného odeznění otoků a dalších příznaků. K úlevě od příznaků dochází obvykle do 2 týdnů.

V udržovací léčbě lze pokračovat ve stejném dávkovacím režimu nebo podávat minimální udržovací dávky 500 mg oxerutinu denně, což odpovídá 1 tabletě 1x denně.

Po úplném odeznění edémů a dalších příznaků, může být léčba přerušena. Při recidivě příznaků může být léčba znovu zahájená podáváním stejných dávek anebo podáváním minimálních udržovacích dávek ve výši 500 mg oxerutinu denně, což odpovídá 1 tabletě 1x denně.

Pokud do 2 týdnů nepocítíte úlevu nebo pokud se příznaky zhorší, měla by být léčba přerušena a měla by být vyhledaná lékařská pomoc.

Diabetická retinopatie

Doporučená dávka je 1800 - 3000 mg oxerutinu/den, což znamená:

-2-3 tablety 2x denně

Lymfedém

Doporučená dávka je 3000 mg oxerutinu/den, což znamená:

-3 tablety 2x denně

Pomocná léčba bércových vředů u pacientů s elastickou bandáží končetin

Doporučená dávka je 1500 mg oxerutinu/den, což znamená:

- 1 tableta 3x denně

Tablety se užívají celé, během jídla a zapíjejí se trochou tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více Venorutonu, než jste měl(a)

V případě náhodného požití velkého množství přípravku, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo lékarníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užit Venoruton


Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky mohou být závažné a mohou se vyskytnout ve velmi vzácných případech (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000).

Přestaňte užívat Venoruton a vyhledejte lékařskou pomoc ihned, pokud máte některý z následujících příznaků alergické reakce:

-potíže s dýcháním nebo polykáním

-otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla

-silné svědění kůže, s červenou vyrážkou, kopřivkou nebo zvýšenými hrbolky na kůži

Pokud zaznamenáte jakýkoliv z těchto nežádoucích účinků, přestaňte užívat tento přípravek a okamžitě informujte svého lékaře.

Další reakce jsou obvykle mírné.

Následující nežádoucí účinky se mohou vyskytnout ve vzácných případech (mohou se vyskytnout až u

1 pacienta z 1 000).

Potíže zažívacího ústrojí (zahrnující plynatost, průjem, bolest břicha, žaludeční potíže nebo dyspepsii), svědění, vyrážka, kopřivka.

Následující nežádoucí účinky se mohou vyskytnout ve velmi vzácných případech

(mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000).

Reakce přecitlivělosti, závratě, bolesti hlavy, únava, zrudnutí.

Velmi vzácně se také může objevit tzv. anafylaktoidní reakce (příznaky jsou např. dušnost, otoky rtů, jazyka, hrdla, těžká vyrážka a svědění). Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.

Hlášení nežádoucích účinků


Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK VENORUTON FORTE UCHOVÁVAT Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Skladovací podmínky:

Uchovávejte při teplotě 10-25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE


Co Venoruton Forte obsahuje:

Léčivou látkou je:

Jedna tableta Venorutonu Forte obsahuje 500 mg oxerutinum (O-beta-hydroxyethyl-rutosid).

Pomocnými látkami jsou: Makrogol 6000, magnesium stearát, čištěná voda

Jak Venoruton Forte vypadá a co obsahuje toto balení

Žlutošedé, mírně skvrnité, kulaté, bikonvexní tablety PVC/PE/PVDC/Al blistr, krabička

Velikost balení: 30 nebo 60 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:


Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobci:

Kemwell AB, Uppsala, Švédsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28.5.2015


Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků