Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Talcid ctb.20x500mg (BBA)

Přípravek mírní pálení žáhy, pocit plnosti, bolest v nadbřišku, při záněty žaludeční sliznice, na žaludeční a dvanáctníkové vředy a záněty jícnu. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Talcid ctb.20x500mg (BBA)
Kód zboží: 1125609
ATC skupina: A02AD04
Farmakoterapeutická skupina: Kombinace a komplexy sloučenin hliníku, vápníku a hořčíku - Hydrotalcit
Výrobce:
Kód SUKL:
0045989
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Pondělí 25.06.2018
Běžná cena:
82 Kč
Cena s DPH:
64 Kč (58 Kč bez DPH)
Ušetříte
18 Kč (22%)
Skladem poslední 4 kusy
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení


Talcid

žvýkací tablety

hydrotalcitum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4.
-Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je Talcid a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Talcid užívat
3.Jak se Talcid užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5 Jak Talcid uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.CO JE TALCIDA K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Talcid žvýkací tablety přinášejí rychlou úlevu při zánětech žaludeční sliznice, žaludečních a dvanáctníkových vředech, zánětech jícnu, při pálení žáhy, při pocitu plnosti a bolesti v nadbřišku tím, že rychle a dlouhodobě neutralizují žaludeční kyselinu, váží pepsin a žaludek poškozující žlučové kyseliny a posilují faktory chránící žaludeční sliznici.

Talcid působí přímo v místě bolesti a nevstřebává se do krevního oběhu.

Přípravek se užívá u dospělých a dospívajících od 12 let k léčení příznaků pálení žáhy, pocitu plnosti a bolesti v nadbřišku, a na doporučení lékaře při akutních a chronických zánětech žaludeční sliznice (gastritida), při žaludečních a dvanáctníkových vředech, při zánětech jícnu.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TALCID UŽÍVAT

Neužívejte Talcid


-jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-jestliže trpíte onemocněním myasthenia gravis (svalová slabost).

-jestliže trpíte závažným postižením ledvin.

-jestliže trpíte hypofosfatémií (nízká hladina fosfátů v krvi).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Talcid se poraďte se svým lékařem, pokud:

-máte zhoršenou funkci ledvin

-jste na nízkofosfátové dietě

-trpíte Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence

V těchto případech je třeba opatrnosti v dávkování a délce podávání.

Talcid žvýkací tablety může být užíván pacienty s vysokým krevním tlakem.

Další léčivé přípravky a Talcid


Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Talcid žvýkací tablety by neměly být podávány současně s těmito léky:

Glykosidy (léky na srdeční selhání, např. Digoxin), tetracykliny (antibiotika) , chinolonovými deriváty jako jsou ofloxacin a ciprofloxacin (k léčbě bakteriálních infekčních onemocnění), antagonisté H2 receptorů (k léčbě žaludečních a dvanácterníkových vředů) , kumarinové deriváty (léky ovlivňující srážlivost krve) , fluorid sodný (obsažen například v infuzních roztocích, zubních gelech nebo fluoridových tabletách) chenodeoxycholát (k léčbě některých dědičných metabolických poruch).

Přípravek může ovlivnit jejich vstřebávání z trávicího traktu a tím i jejich účinnost.

Pokud užíváte některé z těchto léků, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku Talcid se svým lékařem.

Ostatní léčiva je vhodné užívat 1 až 2 hodiny před podáním nebo po podání přípravku Talcid.

Přípravek Talcid s jídlem a pitím

Talcid by neměl být podáván souběžně s kyselými potravinami (např. víno, ovocné džusy).

Těhotenství a kojení


Těhotenství

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Talcid by měl být v těhotenství užíván pouze krátkodobě. Kojení

Nejsou žádné zprávy o nežádoucích účincích při užívání hydrotalcitu v průběhu kojení, avšak před užíváním se poraďte se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Talcid nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek obsahuje sacharózu

Pokud vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.JAK SE TALCID UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka

Jestliže není předepsáno jinak, užívají dospělí a dospívající od 12 let obvykle 1 až 2 žvýkací tablety 3 až 4krát denně (1 až 2 hodiny po jídle), před spaním a kdykoliv při výskytu obtíží. Celková denní dávka by neměla být vyšší než 6 g léčivé látky - hydrotalcitu (12 tablet přípravku

Talcid).

Při pokračování obtíží nebo když se během léčby nedostaví do 14 dnů očekávaný účinek, je nutná co nejdříve porada s lékařem. Přípravek Talcid neužívejte déle než 2 týdny bez porady s lékařem.

Při dvanáctníkovém a žaludečním vředu se užívají 2 žvýkací tablety 3 až 4krát denně po jídle. Celková denní dávka by neměla být vyšší než 6 g léčivé látky - hydrotalcitu (12 tablet přípravku Talcid).

Po ústupu obtíží je třeba v léčbě pokračovat ještě minimálně 4 týdny, pouze však na doporučení lékaře.

Tabletu rozžvýkejte. Nechte rozpustit v ústech.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Talcid než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem vyhledejte lékaře.

Neexistuje žádný důkaz, že by požité nadměrné množství tohoto léku způsobovalo otravu. Opatrnost je nezbytná u osob se zhoršenou funkcí ledvin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Talcid


Jestliže jste zapomněl(a) Talcid užít, užijte jej hned, jakmile si vzpomenete, kromě případu, kdy je již téměř čas na Vaší další dávku. Dále se vraťte ke svému pravidelnému dávkování. Nepoužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při vysokém dávkování se může vyskytnout řidší a častější stolice, zvracení, průjem, zácpa, alergické reakce, zvýšené množství hořčíku a snížené množství fosforu v krvi. Při doporučeném dávkování se však tyto projevy vyskytují velmi zřídka.

Přípravek obsahuje hliník. U pacientů s postižením ledvin mohou velmi vysoké dávky a dlouhodobá léčba hliníkem vést k otravě hliníkem s osteomalácií (měknutí kostí) a poškozením mozku.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.JAK TALCID UCHOVÁVAT


Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE


Co přípravek Talcid obsahuje

-Léčivou látkou je Hydrotalcitum 500 mg

-Pomocnými látkami jsou mannitol, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, sodná sůl sacharinu, aroma máty peprné, banánové aroma

Jak přípravek Talcid vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, kulaté, ploché tablety o průměru 16 mm, na jedné straně vyraženo TALCID, na druhé straně logo firmy Bayer

Balení obsahuje 20 (50, 100) žvýkacích tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:


Bayer s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:

Bayer Bitterfeld GmbH, Bitterfeld-Wolfen, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.5.2015.

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků