Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Stoptussin tablety por.tbl.nob.20

Přípravek je určen k léčbě suchého, dráždivého, obtížně ztišitelného kašle různého původu. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Stoptussin tablety por.tbl.nob.20
Kód zboží: 8594737050015
ATC skupina: R05FB02
Farmakoterapeutická skupina: Jiná antitusika a mukolytika - Antitusika a expektorancia
Výrobce:
Kód SUKL:
0095459
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Pondělí 28.05.2018
Běžná cena:
110 Kč
Cena s DPH:
79 Kč (72 Kč bez DPH)
Ušetříte
31 Kč (28%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

STOPTUSSIN TABLETY
(Butamirati citras, Guaifenesinum)
Tablety

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4
-Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem

Co naleznete v této příbalové informaci :
1.Co je přípravek STOPTUSSIN TABLETY a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STOPTUSSIN TABLETY užívat
3.Jak se přípravek STOPTUSSIN TABLETY užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek STOPTUSSIN TABLETY uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek STOPTUSSIN TABLETY a k čemu se používá

Přípravek tlumí dráždění ke kašli, mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání.
Přípravek STOPTUSSIN TABLETY je určen k léčbě suchého, dráždivého, obtížně ztišitelného kašle různého původu. Přípravek lze podat i k utišení kašle před a po operaci na doporučení lékaře.
Přípravek mohou užívat děti od 12 let a dospělí.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STOPTUSSIN TABLETY užívat

Neužívejte přípravek STOPTUSSIN TABLETY

-jestliže jste přecitlivělý(á) / alergický(á) na butamirát-citrát, guaifenesin nebo na kteroukoliv pomocnou látku přípravku STOPTUSSIN TABLETY (uvedenou v bodě 6)
-jestliže trpíte onemocněním projevujícím se svalovou slabostí (myasthenia gravis)
-v prvních třech měsících těhotenství
-nepodávejte dětem mladším 12 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku STOPTUSSIN TABLETY se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:
jestliže trpíte vlhkým produktivním kašlem, přetrvávajícím nebo chronickým kašlem doprovázejícím kouření, astma, chronický zánět průdušek či rozedmu plic. V těchto případech byste neměli přípravek STOPTSUSSIN TABLETY užívat.

Během užívání přípravku STOPTSUSSIN TABLETY se nedoporučuje pít alkoholické nápoje.

Další léčivé přípravky a přípravek STOPTUSSIN TABLETY
Účinky přípravku STOPTUSSIN TABLETY a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.
Přípravek zvyšuje účinek léků proti nachlazení a bolestem obsahujících paracetamol nebo kyselinu acetylsalicylovou, zvyšuje tlumivý účinek alkoholu, léků působících na centrální nervový systém, jako jsou léky na uklidnění a na spaní (hypnotika a sedativa) nebo celková anestetika, a zvyšuje účinek léků, které uvolňují napětí kosterního svalstva (myorelaxancia).
Přípravek může falešně zvýšit hladiny kyseliny vanilmandlové a 5-hydroxy-indoloctové při jejich stanovení v moči. Pokud budete podstupovat toto laboratorní vyšetření moči, léčbu přípravkem STOPTSUSSIN TABLETY je nutné přerušit 48 hodin před sběrem moči.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek STOPTUSSIN TABLETY s jídlem a pitím

Tablety je vhodné užívat nebo podávat dětem po jídle. Tablety se polykají celé (popř. půlené) zapíjí se tekutinou (vodou, čajem, ovocnou šťávou apod.).

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek se nesmí užívat v prvních třech měsících těhotenství, užívání přípravku v dalším průběhu těhotenství a v období kojení je možné pouze na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek STOPTUSSIN TABLETY má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.Jak se přípravek STOPTUSSIN TABLETY užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování přípravku je:
Přípravek STOPTUSSIN TABLETY se užívá podle hmotnosti pacienta:

do 50 kg

   1/2 tablety

   4krát denně

50-70 kg

   1 tableta

   3krát denně

70-90 kg   

1 a 1/2 tablety

   3krát denně

nad 90 kg

   2 tablety

    3krát denn

   

Odstup mezi jednotlivými dávkami má být 4-6 hodin.
Pokud u Vás do 3 dnů nedojde ke zlepšení příznaků nebo se příznaky zhorší, musíte se poradit s lékařem.
Bez porady s lékařem neužívejte tento přípravek déle než 7 dnů.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Stoptussin tablety je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku STOPTUSSIN TABLETY, než jste měl(a)

Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem či dospělým, okamžitě vyhledejte lékaře či lékárníka.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek STOPTUSSIN TABLETY
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku .

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek STOPTUSSIN TABLETY nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při doporučeném dávkování je přípravek obvykle dobře snášen. Ojediněle se mohou vyskytnout zažívací potíže (nevolnost, nechutenství, bolesti žaludku, zvracení, průjem), bolesti hlavy, závratě a kožní reakce z přecitlivělosti (kožní vyrážka, kopřivka).
V případě výskytu kožních reakcí z přecitlivělosti nebo přetrvávajících zažívacích potíží, bolestí hlavy nebo závratí, vyhledejte lékaře, jakmile to bude možné.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek STOPTUSSIN TABLETY uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za Použitelné do:.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co přípravek STOPTUSSIN TABLETY obsahuje
-Léčivými látkami jsou butamirati citras 0,004 g; guaifenesinum 0,1 g v 1 tabletě.
-Pomocnými látkami jsou srážený oxid křemičitý, mannitol, mikrokrystalická celulosa, glycerol-tribehenát, magnesium-stearát.

Jak přípravek STOPTUSSIN TABLETY vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé ploché kulaté tablety s půlící rýhou na jedné straně Velikost balení: 20 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29, č.p. 305
PSČ 747 70 Opava-Komárov Česká republika

Výrobce
Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29, č.p. 305
PSČ 747 70 Opava-Komárov Česká republika
Teva Operations Poland Sp. z o.o. 80 Mogilska
31-546 Krakow Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
17.2.2014

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků