Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Stopangin spr.1x30ml

Přípravek se používá k dezinfekci dutiny ústní a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních nebo při chirurgických výkonech v dutině ústní. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 8594737048111
ATC skupina: R02AA20
Farmakoterapeutická skupina: Antiseptika - Různá jiná krční antiseptika
Výrobce:
Kód SUKL:
0003128
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 22.05.2018
Běžná cena:
135 Kč
Cena s DPH:
99 Kč (90 Kč bez DPH)
Ušetříte
36 Kč (27%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

Stopangin
orální sprej
hexetidinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1.Co je přípravek Stopangin a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stopangin používat
3.Jak se přípravek Stopangin používá
4.Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Stopangin uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Stopangin a k čemu se používá
Přípravek Stopangin je dezinfekční přípravek s mírným anestetickým (znecitlivujícím) účinkem. Obsahuje léčivou látku hexetidin, která působí proti bakteriím, kvasinkám a plísním.
Přípravek se používá k dezinfekci dutiny ústní a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních jako je angina, zánět hltanu (projevující se bolestivostí v hrdle, zarudnutím a hlenovým povlakem), zánět sliznice dutiny ústní, zánět dásní, afty, kvasinkové infekce v dutině ústní (projevující se bělavými povlaky na sliznici a jazyku). Přípravek se dále používá k dezinfekci dutiny ústní při extrakci zubů nebo jiných chirurgických výkonech v dutině ústní (např. odstranění krčních mandlí), a k ústní hygieně (k potlačení zápachu z úst).
Po poradě s lékařem je možné Stopangin používat u anginy vyvolané streptokoky jako podpůrný lék při léčbě antibiotiky. U anginy nebo jiných závažnějších onemocnění dutiny ústní s hltanu přípravek nenahrazuje léčbu antibiotiky.
Přípravek moou používat dospělí a děti starší 8 let.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stopangin používat

Nepoužívejte přípravek Stopangin

-jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.
-při zánětu hrtanu (akutní onemocnění projevující se chrapotem až ztrátou hlasu, pálením v krku a suchým, dráždivým, bolestivým kašlem). Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás toto týká, poraďte se před zahájením léčby přípravkem Stopangin s lékařem.
-při suchém zánětu hltanu (chronický zánět projevující se pocitem brnění či svědění v krku, zahleněním, pokašláváním, pocitem cizího tělesa či tlaku v krku a zhoršeným polykáním). Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás toto týká, poraďte se před zahájením léčby přípravkem Stopangin s lékařem.
-u dětí mladších 8 let.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Stopangin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Ústní aplikátor se má vždy po použití umýt teplou vodou (z hygienických důvodů).
Přípravek lze použít u dětí starších 8 let pouze tehdy, pokud se nebrání cizímu předmětu (aplikátoru) v ústech a pokud jsou schopny spolupráce, t.j. jsou schopny zadržet dech při vstřikování přípravku.
Přípravek se nesmí dostat do očí a rovněž se nesmí vdechovat a polykat.

Další léčivé přípravky a přípravek Stopangin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Váš lékař rozhodne o tom, zda je pro Vás používání přípravku vhodné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Řidičům se nedoporučuje řídit motorová vozidla po dobu 30 minut po použití přípravku.

Přípravek Stopangin obsahuje ethanol.
Přípravek obsahuje 80% obj. ethanolu 96%. Každá dávka obsahuje do 0,1 g ethanolu. Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.

3.Jak se přípravek Stopangin používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování přípravku:
Pokud lékař neurčí jinak, přípravek se vstřikuje do dutiny ústní 2-3krát denně. Při aplikaci spreje dodržujte níže uvedený návod k použití.
Přípravek používejte po jídle nebo mezi jídly.
Přípravek lze použít u dětí starších 8 let pouze tehdy, pokud se nebrání cizímu předmětu (aplikátoru) v ústech a pokud jsou schopny spolupráce, tj. jsou schopny zadržet dech při vstřikování přípravku.
Bez porady s lékařem používejte přípravek nejdéle po dobu 6-7 dní.
Návod k použití
Přípravek je dávkován z lékovky s mechanickým rozprašovačem a aplikátorem
1.Pokud je přiložen aplikátor v plastovém sáčku, vyjměte aplikátor z plastového sáčku za pomoci nůžek či podobného nástroje
2.Zkontrolujte celistvost aplikátoru.
V případě, že je aplikátor jakkoliv poškozen, nelze jej používat.
3.Sejměte ochranný kryt z mechanického rozprašovače.
4.Nasaďte aplikátor na lahvičku (na mechanický rozprašovač)
5.Stiskněte aplikátor asi 5x než se roztok nasaje do rozprašovače a po stisku začne z aplikátoru vystřikovat sprej.
6.Vložte konec aplikátoru do úst a při zadrženém dechu 2x stiskněte aplikátor tak, aby jedna dávka směřovala vpravo a jedna vlevo. Lahvičku při použití držte svisle.

Vždy používejte pouze aplikátor, který je součástí balení přípravku!
Rozprášený roztok se nevdechuje ani nepolyká! Ústní aplikátor po použití omyjte horkou vodou a vždy zkontrolujte celistvost aplikátoru. Jakkoliv poškozený aplikátor nelze používat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Stopangin, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stopangin
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Bezprostředně po použití se na přechodnou dobu může objevit pocit pálení jazyka či sliznice dutiny ústní, který za krátkou dobu vymizí. Ojediněle může též dojít ke změně chuti a čichu. Výjimečně u přecitlivělých osob může dojít k alergické reakci (v místě aplikace přípravku překrvení, otok, puchýřky až puchýře, pablány, zvředovatění a krvácení) nebo ke krátkodobé křeči či otoku hrtanu a průdušnice, které mohou vést k poruchám dýchání.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-
ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

5.Jak přípravek Stopangin uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co přípravek Stopangin obsahuje

-Léčivo látkou je hexetidinum 1,92 mg v 1 ml.
-Pomocnými látkami jsou: badyáníková silice, blahovičníková silice, silice květů citroníku pomerančového hořkého, silice máty peprné, methyl-salicylát, monohydrát sodné soli sacharinu, levomenthol, glycerol 85%, ethanol 96% (V/V)

Jak přípravek Stopangin vypadá a co obsahuje toto balení
Bezbarvá nebo téměř bezbarvá tekutina.
Nádobka s mechanickým rozprašovačem a ústní aplikátor, sáček.
Velikost balení: 30 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Teva Czech Industries s.r.o.,
Ostravská 29, č.p. 305,
747 70 Opava-Komárov, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26.11.2014


Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků