Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Spofax (čípky hemostat.kon.) supp.5

Přípravek je určen k potlačení krvácení u hemoroidů ve všech stadiích onemocnění. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Spofax (čípky hemostat.kon.) supp.5
Kód zboží: 8594739047181
ATC skupina: B02BC
Farmakoterapeutická skupina: Hemostyptika, hemostatika - Lokální hemostatika
Výrobce:
Kód SUKL:
0088753
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Pondělí 01.05.2017
Běžná cena:
86 Kč
Cena s DPH:
72 Kč (65 Kč bez DPH)
Ušetříte
14 Kč (17%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
HodnoceníSPOFAX

300 mg / 100 mg / 5 mg

čípky

carboxycellulosum calcicum, bismuthi subgallas, cinchocaini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Spofax a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Spofax používat
3.Jak se přípravek Spofax používá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek Spofax uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Spofax a k čemu se používá

Přípravek Spofax je určen k potlačení krvácení u hemoroidů ve všech stadiích onemocnění. Je určen pro dospělé a dospívající starší 15 let.

Přípravek Spofax je přípravek určený k podání do konečníku. Obsahuje směs látek zastavujících krvácení a tlumících další příznaky hemoroidů jako jsou zduření, bolest, pálení a svědění v oblasti konečníku.

Vápenatá sůl karboxycelulózy spouští proces krevního srážení při krvácení a tím se krvácení zastavuje. Zásaditý gallan bizmutitý má stahující účinek, staví krvácení a působí antisepticky. Cinchokain-hydrochlorid je anestetikum, které místně znecitlivuje sliznice a kůži a tím snižuje svědění a bolest. Na postižené místo příznivě působí i mastný charakter čípkového základu, tvořícího hmotu čípku, který chrání sliznici před mechanickým a chemickým drážděním.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Spofax používat


Nepoužívejte přípravek Spofax

-jestliže jste alergický(á) na vápenatou sůl karboxycelulózy, zásaditý gallan bizmutitý, cinchokain- hydrochlorid a jiná anestetika amidového typu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Přípravek Spofax pouze zmírňuje příznaky hemoroidů, neodstraňuje však příčinu onemocnění. O vhodném postupu léčby hemoroidů se poraďte s lékařem co nejdříve, protože některé příznaky tohoto onemocnění, zejména krvácení a bolest, mohou být příznaky jiných onemocnění, která je třeba včas léčit.

Jestliže do 7 dnů nedojde k ústupu obtíží nebo se naopak Vaše příznaky zhorší, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.

Při vzniku náhlých prudkých bolestí nebo výraznějšího krvácení je nutno neprodleně vyhledat lékaře.

Děti a dospívající

U dětí do 15 let se přípravek Spofax obvykle nepoužívá. Použití přípravku u dětí a dospívajících vždy konzultujte s lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Spofax

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přesto, že vzájemné ovlivnění účinku přípravku Spofax a jiných současně užívaných léků není známo, bez porady s lékařem neužívejte pro Vaše onemocnění současně s přípravkem Spofax jiné volně prodejné léky určené pro podání do konečníku.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V těhotenství a při kojení se přípravek Spofax používá jen v nezbytných případech, o vhodnosti použití přípravku Spofax za těchto okolností se poraďte s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, že by přípravek Spofax jakkoliv ovlivňoval pozornost a schopnost soustředění.

3.Jak se přípravek Spofax používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování u dospělých a dospívajících starších 15 let:

Doporučené dávkování přípravku Spofax je jeden čípek 2x denně (ráno a na noc).

Při zesíleném krvácení je možné čípky použít i častěji. Nedoporučuje se však použití více než 5 čípků za den, protože vyšší dávka nevede ke zvýšení léčebného účinku.

Čípky se zavádějí do konečníku, pokud možno po stolici. Před každým ošetřením, a zvláště po stolici, je nutné konečník a místo v okolí konečníku pečlivě omýt či osprchovat vodou.

Před použitím čípek uvolněte roztržením nastřižené fólie nad špičkou čípku.

Způsob zavedení čípku do konečníku:

K dosažení účinku je při zavádění čípku nezbytné dodržovat správný postup. Čípek se nezavádí hluboko do konečníku, ale zasune se z větší části do řitního otvoru a přidrží se prstem tak, aby se udržel v řitním kanálu do rozplynutí.

Bez porady s lékařem přípravek používejte nejdéle 7 dní.

Při onemocněních konečníku je zvlášť důležité dbát o hygienu a pečovat o pravidelnou stolici. Je proto nutné pít dostatečné množství tekutin a jíst málo kořeněnou stravu obsahující vlákninu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Spofax než jste měl(a)

Při náhodném požití více čípků malým dítětem může dojít k nevolnosti až zvracení. V tomto případě je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat, podat živočišné uhlí a vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Spofax

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při používaní přípravku Spofax se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle frekvence výskytu:

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 lidí): - bolest v místě aplikace* (pálení)

Vzácné (mohou postihovat až 1 z 1000 lidí)

-zduření a zarudnutí kůže v okolí konečníku s puchýřky a svěděním (alergická kontaktní senzibilizace)

*U některých pacientů dochází při aplikaci k pocitům pálení nebo bolesti, které obvykle rychle ustoupí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Spofax uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co přípravek Spofax obsahuje

-Léčivými látkami jsou: carboxycellulosum calcicum 300 mg, bismuthi subgallas 100 mg, cinchocaini hydrochloridum 5 mg v 1 čípku

-Pomocnými látkami jsou: čípkový základ W 35, čípkový základ H 15

Jak přípravek Spofax vypadá a co obsahuje toto balení

Spofax jsou suspenzní žlutozelené čípky, případně se šedým povlakem způsobeným rekrystalizací tuku do stabilní modifikace

Al/Al strip

Velikost balení: 5 čípků

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Zentiva k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

24.6.2015

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků