Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Spuštěna nová výdejní místa

Sinex Vicks aloe+eukal 0.5mg-ml nas.spr.1x15ml-7.5

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej se používá k místní úlevě od příznaků ucpaného nosu spojeného s rýmou nebo zánětem nosních dutin. Účinek přípravku nastupuje za několik minut a přetrvává 6-8 hodin. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 2506609
ATC skupina: R01AA05
Farmakoterapeutická skupina: Sympatomimetika samotná - Oxymetazolin
Výrobce:
Kód SUKL:
0165064
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Středa 20.03.2019
Běžná cena:
90 Kč
Cena s DPH:
72 Kč (65 Kč bez DPH)
Ušetříte
18 Kč (20%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
HodnoceníSinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml,

nosní sprej, roztok

oxymetazolini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:


1.Co je Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml používat

3.Jak se Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml používá

4.Možné nežádoucí účinky

5 Jak Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml a k čemu se používá


Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml se používá k místní úlevě od příznaků ucpaného nosu spojeného s nachlazením nebo rýmou. Účinek přípravku nastupuje za několik minut a přetrvává 6-8 hodin.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml používat

Nepoužívejte přípravek Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml:


-jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivou látku oxymetazolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-jestliže užíváte (nebo jste užíval/a během minulých 2 týdnů) inhibitory monoaminooxidázy (užívají se k léčbě Parkinsonovy nemoci nebo depresí).

-jestliže trpíte akutním srdečním onemocněním nebo srdečním astmatem.

-jestliže trpíte zvýšením nitroočního tlaku (zelený zákal s úzkým úhlem).

-jestliže Vám byla operativně odstraněna hypofýza (podvěsek mozkový).

-jestliže máte zánět kůže nebo sliznice nosních dírek nebo máte v nose stroupky.

Nepodávejte tento přípravek dětem do 6 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Sinex Vicks Aloe a Eucalyptus 0,5 mg/ml se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte:

-vysoký krevní tlak

-onemocnění srdce včetně anginy pectoris

-diabetes (cukrovku)problémy se štítnou žlázou

-zvětšenou prostatu.

Další léčivé přípravky a Sinex Vicks Aloe a Eucalyptus 0,5 mg/ml

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

-inhibitory monoaminooxidázy, které se užívají při léčbě Parkinsonovy nemoci a deprese.

-Nepoužívejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml pokud jste užíval/a tyto léky během minulých 2 týdnů.

-tricyklická antidepresiva – informujte svého lékaře, pokud užíváte léky proti depresi jako

-amitriptylin a imipramin.

-betablokátory nebo léky proti vysokému krevnímu tlaku - informujte svého lékaře před použitím přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml, pokud užíváte některý z nich.

-lék proti Parkinsonově nemoci (bromokriptin) – informujte lékaře, pokud tento lék užíváte.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Během těhotenství a kojení se má tento sprej používat opatrně.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů


Sinex Vicks Aloe a Eucalyptus 0,5 mg/ml nemá vliv na řízení nebo obsluhu strojů.

Sinex Vicks Aloe a Eucalyptus 0,5 mg/ml obsahuje benzalkonium-chlorid

Benzalkonium-chlorid (konzervans) je látka v přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml, která může způsobit otok nosní sliznice, zejména při dlouhodobém užívání.

3.Jak se přípravek Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je:

Dospělí a děti starší 10 let: 1-2 vstřiky do každé nosní dírky, ne více než 2-3krát denně.

Děti 6-10 let: 1 vstřik do každé nosní dírky, ne více než 2-3krát denně.

Děti do 6 let: nepoužívat

Nepřekračujte doporučenou dávku.

Nepoužívejte déle než 5-7 po sobě jdoucích dnů. Pokud je používání delší, Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml může způsobit ucpání nosu.

Zeptejte se svého lékaře, pokud se příznaky zhoršují nebo nezlepší po 3 dnech.

Způsob použití:

1.Odstraňte kryt. Držte lahvičku s nosním aplikátorem svisle v nosní dírce. Druhou nosní dírku stisknutím uzavřete.

2.Vstříkněte dávku a současně zhluboka vdechněte nosem. Opakujte totéž do druhé nosní dírky.

3.Dospělí a děti nad 10 let mohou opakovat krok 1-2 ještě jednou, je-li třeba.

4.Očistěte nosní aplikátor vlhkou čistou látkou a ihned po aplikaci nasaďte kryt zpět.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml, než jste měl(a)


Pokud zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky nebo příznaky, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a lék vezměte s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte dále dle návodu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů):

kýchání, suchost nebo podráždění v nose, ústech nebo v hrdle.

Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů):

úzkost, únava, podrážděnost, poruchy spánku u dětí, zrychlený puls, bušení srdce, zvýšený krevní tlak, ucpaný nos, otok nosní sliznice, bolest hlavy, pocit na zvracení, zrudnutí, vyrážka, poruchy zraku.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za značkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml obsahuje


Léčivou látkou je oxymetazolin-hydrochlorid 0,5 mg/ml. Jeden vstřik (ekvivalentní 0,05 ml) obsahuje přibližně 25 mikrogramů oxymetazolin-hydrochloridu.

Pomocné látky jsou: sorbitol, dihydrát natrium-citrátu, tyloxapol, roztok chlorhexidin- diglukonátu, kyselina citrónová, suchý aloový extrakt, roztok benzalkonium-chloridu, draselná sůl acesulfamu, levomenthol, cineol, dihydrát dinatrium-edetátu, karvon, hydroxid sodný, čištěná voda (viz bod 2 Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml obsahuje benzalkonium- chlorid)

Jak Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení


Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml, nosní sprej, roztok je dodáván v lahvičce s dávkovací pumpičkou.

Balení obsahuje skleněnou lahvičku jantarové barvy s bílou pumpičkou navrchu.

Lahvička obsahuje 10 ml nebo 15 ml roztoku. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Procter & Gamble GmbH

Sulzbacher Strasse 40-50

D-65824

Schwalbach am Taunus

Německo

Výrobce

Procter and Gamble Manufacturing GmBH

Procter & Gamble Strasse 1

64521 Gross-Gerau

Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie: VICKS Sinex Aloe 0,5mg/l neusspray oplossing

Bulharsko: Викс Синекс Алое и Евкалипт 0,5 mg/ml спрей за нос, разтвор

Česká Republika: Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml, nosní sprej, roztok Estonsko: Sinex

Finsko: Vicks Sinex

Chorvatsko: Vicks Sinex 0.5 mg/ml sprej za nos, otopina Litva: Sinex 0,5 mg/ml nosies purškalas (tirpalas) Lotyšsko: Sinex 0,5 mg/ml deguna aerosols, šķīdums

Maďarsko: Wick Sinex Aloe Vera és Eukaliptusz 0,5 mg/ml oldatos orrspray Nizozemsko: Vicks Sinex Aloë 0,5mg/ml neusspray oplossing

Německo: WICK Sinex avera Nasenspray 0,5 mg/ml Lösung Polsko: Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus

Portugalsko: Sinexsensi 0,5 mg/ml soluçăo para pulverizaçăo nasal

Rakousko: WICK SinexAloe Nasenspray Nasenspray 0,5 mg/ml Lösung

Rumunsko: Vicks Sinex 0,5 mg/ml spray nazal, soluț ie Řecko: Vicks Sinex nasal spray solution 0,5mg/ml

Slovenská republika: Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml, Nosová roztoková aerodisperzia

Velká Británie: Vicks Sinex Soother 0,5 mg/ml Nasal Spray Solution

Španělsko: Sinexsensi 0,5 mg/ml solución para pulverización nasal Švédsko: Vicks Sinex, 0,5 mg/ml, nässpray, lösning

Švédsko: Vicks Sinex, 0,5 mg/ml, nässpray, lösning

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3.12.2014


Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků