Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Sinecod 50mg por.tbl.pro.10x50mg

Sinecod obsahuje látku, která tlumí kašel (butamirát citrát). Sinecod se používá k léčbě suchého, dráždivého kašle různého původu. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 8594050580756
ATC skupina: R05DB13
Farmakoterapeutická skupina: Jiná antitusika - Butamirát
Výrobce:
Kód SUKL:
0015374
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 21.02.2017
Běžná cena:
158 Kč
Cena s DPH:
130 Kč (118 Kč bez DPH)
Ušetříte
28 Kč (18%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

SINECOD 50 mg
butamirát citrát
tablety s prodlouženým uvolňováním

Prosím, přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás
důležité informace.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Sinecod 50 mg musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-  Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst
znovu.
-  Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, neprodleně navštivte lékaře.
 
V této příbalové informaci naleznete:
1.  Co je Sinecod 50 mg  a k čemu se užívá
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinecod 50 mg užívat
3.  Jak se Sinecod 50 mg užívá
4.  Možné nežádoucí účinky
5.  Jak přípravek Sinecod 50 mg uchovávat
6.  Další informace
 
1.  Co je Sinecod 50 mg a k čemu se užívá

Sinecod 50 mg obsahuje léčivou látku butamirát-citrát, která tlumí kašel. Sinecod 50 mg se používá k léčbě suchého, dráždivého kašle různého původu. Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle, např. při akutních infekcích horních a dolních cest dýchacích, průdušnice a průdušek. U chronických onemocnění dýchacích cest provázených kašlem se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře.
 
Přípravek Sinecod 50 mg mohou užívat dospělí a mladiství od 12 let.
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinecod 50 mg užívat 
Neužívejte Sinecod 50 mg:

-  jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
přípravku.
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sinecod 50 mg je zapotřebí:
-  jestliže současně užíváte léky jiné léky na léčbu kašle (viz informace níže). 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 
Neužívejte současně jiné léky na léčbu kašle, zejména léky podporující vykašlávání (tzv. expektorancia), neboť to může vést k hromadění hlenu ve Vašich plících.
 
Těhotenství a kojení:

Poraďte se se svým  lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, tak se stejně jako u jiných léčivých přípravků před použitím tohoto přípravku poraďte s Vaším lékařem, který rozhodne, zda je u Vás léčba tímto přípravkem vhodná.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Sinecod 50 mg může způsobit ospalost. Pokud se u Vás vyskytne ospalost, měli byste být opatrní, pokud řídíte nebo obsluhujete stroje.
 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Sinecod 50 mg
Přípravek Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním obsahuje monohydrát laktosy.  Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. 
 
3.  Jak se Sinecod 50 mg užívá

Vždy užívejte přípravek Sinecod 50 mg přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 
Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle (viz bod 1).
Obvyklé dávkování je následující:
 
Mladiství od 12 let: Obvykle se užívá 1 tableta 1-2krát denně.
Dospělí: Obvykle se užívá 1 tableta 2-3krát denně. 
Jednotlivé dávky se užívají v intervalu 8-12 hodin.
Tablety se polykají celé.
 
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, navštivte lékaře. Pokud nedojde k úplnému vymizení Vašich příznaků do 1 týdne, nebo pokud je onemocnění doprovázeno horečkou nebo se objeví jakékoliv jiné obtíže, poraďte se s lékařem.
 
U chronických onemocnění provázených kašlem se přípravek užívá pouze na doporučení
lékaře, který Vám sdělí, jakou dávku a jak dlouho máte přípravek užívat.
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Sinecod 50 mg, než jste měl(a):
V případě předávkování konzultujte Vašeho lékaře.
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sinecod 50 mg:

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku, vezměte si ji, jakmile si
vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
 
4.  Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Sinecod 50 mg nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého. Vzácné  nežádoucí účinky  (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů):  ospalost, nevolnost, průjem a vyrážka.
 
Tyto nežádoucí účinky by měly odeznít po snížení dávky nebo ukončení léčby. Pokud tyto
účinky přetrvávají, přestaňte užívat Sinecod 50 mg a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.  
 
5.  Jak přípravek Sinecod 50 mg uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 
6.  Další informace
Co Sinecod 50 mg obsahuje
-  Léčivou látkou je butamirati dihydrogenocitras.  Jedna tableta  s prodlouženým
uvolňováním obsahuje butamirati dihydrogenocitras 50 mg.
 
-  Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát laktosy, kyselina vinná, povidon 30, hydroxypropylmethylcelulosa, kopolymer  MA/MAA 1:1, koloidní  bezvodý  oxid křemičitý, magnesium-stearát, hydrogenovaný ricinový olej, metakrylátový kopolymer typ E,  monohydrát laktosy,  polysorbát 80, mastek, červený oxid železitý, oxid titaničitý, hlinitý lak erythrosinu.   Jak Sinecod 50 mg vypadá a

Co obsahuje toto balení 
Sinecod 50 mg jsou kulaté, rezavě hnědé potahované tablety, na jedné straně označené
znakem firmy, na druhé straně označené P.T.
 
Al/PVC/PE/PVDC blistr, krabička.
Velikost balení: 10 tablet s prodlouženým uvolňováním
 
Držitel rozhodnutí o registraci 

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Novartis s.r.o., Ohradní 61, 140 00 Praha 4, Česká republika
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129,  140 00  Praha 4, Česká republika
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 25.2.2013

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků