Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Septonex drm.spr.sol. 1x100ml

Přípravek je určen k desinfekci na menší povrchové infikované rány a vředy a povrchová kožní infekční ložiska. Dezinfekční účinek spočívá v zabránění rozmnožování baktérií a některých virů. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Septonex drm.spr.sol. 1x100ml
Kód zboží: 8594737082313
ATC skupina: D08AJ
Farmakoterapeutická skupina: Antiseptika a dezinficiencia - Kvarterní amoniové sloučenimy
Výrobce:
Kód SUKL:
0122520
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Pondělí 29.05.2017
Cena s DPH:
82 Kč (75 Kč bez DPH)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

SEPTONEX
(Carbethopendecinii bromidum)
Kožní sprej, roztok (sprej ve formě roztoku k zevnímu použití)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4
-Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1.Co je Přípravek SEPTONEX a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEPTONEX používat
3.Jak se přípravek SEPTONEX používá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek SEPTONEX uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek SEPTONEX a k čemu se používá
PřípravekSEPTONEX obsahuje povrchově aktivní dezinfekční látku karbethopendecinium-bromid, který brání rozmnožování baktérií a některých virů.
Bez porady s lékařem mohou přípravek používat dospělí i děti k běžné dezinfekci drobných kožních poranění. Dále se přípravek SEPTONEX používá k léčbě drobných projevů kožního hnisání projevujícího se zarudnutím, mokváním a strupy, a to i při jejich výskytu ve vlasaté části hlavy.
Pouze na doporučení lékaře lze přípravek použít k dezinfekci pooperačních jizev a píštělí.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEPTONEX používat

Nepoužívejte přípravek SEPTONEX
-jestliže jste alergický(á) na karbethopendecinium-bromid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6.1).
-k ošetření bezprostředního okolí oka.

Upozornění a opatření
přípravek SEPTONEX obsahuje propylengykol, který může způsobit podráždění kůže.

Další léčivé přípravky a přípravek SEPTONEX

Mýdlo (alkálie) ruší dezinfekční účinek přípravku SEPTONEX, proto se musí po použití mýdla předměty určené k dezinfekci přípravkem SEPTONEX důkladně opláchnout vodou.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost
Přípravek SEPTONEX je možné použít v těhotenství a období kojení na doporučení lékaře. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek je určen k zevnímu použití, proto nemá žádný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek SEPTONEX používá

Po sejmutí ochranného krytu prudkým stlačením ventilu postříkejte místo určené k dezinfekci ze vzdálenosti asi 10 cm tak, aby se na něm vytvořila souvislá vrstvička. Při nástřiku je nutno držet nádobku ve svislé poloze, ventilem nahoru.
Pokud se rána nehojí nebo se stav rány zhoršuje, vyhledejte lékaře.

Přípravek neužívejte vnitřně ani nevdechujte. Jestliže k tomu dojde, je nutné okamžitě vyhledat lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je ale velmi dobře snášen.

Frekvence výskytu:
není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Výskyt kožních reakcí (vyrážky různého charakteru a intenzity). Při podráždění pokožky je třeba použít dezinfekční prostředek jiného chemického složení.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

5. Jak přípravek SEPTONEX uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Hořlavina! Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek SEPTONEX obsahuje
-Léčivou látkou je Carbethopendecinii bromidum 8,3 mg v 1 ml.
-Pomocné látky jsou propylenglykol, povidon 25, ponceau 4R, oranžová žluť, ethanol 96% a čištěná voda.

Jak přípravek SEPTONEX vypadá a co obsahuje toto balení
Po vystříkání čirá červená tekutina charakteristického zápachu.
Velikost balení: 30 ml, 45 ml, 100 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava-Komárov, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2.7.2014.

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků