Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Rosalgin vag.plv.sol.6x0.5g

Přípravek je určen k léčbě zánětlivých projevů pochvy, děložního hrdla a zevní části ženského pohlavního ústrojí. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Rosalgin vag.plv.sol.6x0.5g
Kód zboží: 8594044141444
ATC skupina: G02CC03
Farmakoterapeutická skupina: Protizánětlivá léčiva k vaginální aplikaci - Benzydamin
Výrobce:
Kód SUKL:
0100232
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Středa 20.06.2018
Běžná cena:
150 Kč
Cena s DPH:
125 Kč (114 Kč bez DPH)
Ušetříte
25 Kč (17%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

Rosalgin 500 mg,
granule pro vaginální roztok
benzydamini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-Pokud se do 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.Co je přípravek Rosalgin a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rosalgin používat
3.Jak se přípravek Rosalgin používá
4.Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Rosalgin uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Rosalgin a k čemu se používá
Rosalgin jsou granule pro vaginální roztok, který se používá k výplachům pochvy a oplachům zevních rodidel při zánětlivých onemocněních ženského pohlavního ústrojí. Přípravek obsahuje léčivou látku benzydamin-hydrochlorid, která patří mezi nesteroidní protizánětlivé látky. Při lokálním podání tato látka zmírňuje bolest spojenou se zánětem, působí proti zánětu a má i anestetický (znecitlivující) účinek. Působí proti bakteriím a plísním a má antiseptický (dezinfekční) účinek.
Rosalgin je určen k léčbě zánětlivých projevů v oblasti pochvy, děložního hrdla a zevní části ženského pohlavního ústrojí, které jsou mikrobiálního původu, nebo chemického či fyzikálního původu, tj. vznikly např. po chemoterapii nebo radioterapii (léčbě ozařováním). Mezi nejčastější projevy těchto zánětlivých onemocnění obvykle patří svědění, pálení, zarudnutí, zduření (otok) a bolestivost v oblasti pochvy a zevních rodidel, může být přítomen i výtok z pochvy (bělavý, hrudkovitý, bez zápachu).
Přípravek Rosalgin se dále používá preventivně před a po operačním gynekologickém zákroku. V těchto případech však přípravek používejte, pouze pokud Vám to výslovně doporučil Váš lékař.
Přípravek je vhodný i pro běžnou ženskou hygienu a hygienu během šestinedělí. I v těchto případech lze přípravek používat pouze na výslovné doporučení lékaře.
Přípravek je určen k výplachu pochvy a k oplachu zevních rodidel u žen starších 15 let.
U dětí od 6 let je možno použít přípravek pouze k oplachům zevních pohlavních orgánů. U dětí se přípravek používá jen po poradě s lékařem.
Roztok se při výplachu aplikuje pomocí Rosalgin irigátoru pro gynekologické použití.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rosalgin používat

Nepoužívejte přípravek Rosalgin:

-jestliže jste alergická na benzydamin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Rosalgin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Nepoužívejte přípravek Rosalgin a navštivte co nejdříve svého lékaře, pokud máte některý z následujících příznaků:
∙horečku (teplotu 38 °C a vyšší) nebo zimnici
∙bolest v podbřišku
∙bolesti zad
∙zapáchající nebo hnisavý výtok z pochvy
∙pocit na zvracení
∙vaginální (poševní) krvácení
∙pálení při močení nebo jiné obtíže při močení spojené s výtokem z pochvy

Před použitím přípravku Rosalgin se poraďte se svým lékařem:
∙jestliže se u Vás infekce objevila poprvé;
∙jestliže jste prodělala více než dva záněty pochvy za posledních 6 měsíců;
∙Opakované infekce mohou být projevem jiného základního onemocnění, včetně cukrovky nebo HIV infekce. Vyhledejte lékaře, pokud se příznaky onemocnění během 6 měsíců vrátí.
∙pokud jste Vy nebo Váš partner někdy onemocněli pohlavně přenosným onemocněním;
∙jestliže jste mladší 16 let nebo starší 60 let.

Výplachy pochvy neprovádějte během menstruace.
Při léčbě zánětu pochvy či zevních rodidel se doporučuje vyhnout se pohlavnímu styku, aby se zabránilo přenosu infekce na sexuálního partnera.
Dlouhodobé používání přípravku může vést k přecitlivělosti. Dojde-li ke vzniku přecitlivělosti, je nutné léčbu přerušit.

Další léčivé přípravky a přípravek Rosalgin
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používala nebo které možná budete používat.
Přípravek působí pouze místně. Ovlivnění jiných současně užívaných léků není známo.
O vhodnosti současného používání přípravku s jinými léky k místnímu použití do pochvy nebo na zevní rodidla se poraďte s lékařem či lékárníkem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
I když nebyly prokázány účinky poškozující plod, měl by se přípravek používat v těhotenství a v období kojení pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.Jak se přípravek Rosalgin používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování:

K léčbě zánětů pochvy či zevních rodidel roztok používejte jednou nebo dvakrát denně, pokud lékař nedoporučí jinak.
Pokud se do 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Obvyklá délka léčby při zánětech pochvy či zevních rodidel je 1 - 2 týdny. Bez porady s lékařem přípravek používejte nejdéle 2 týdny.
Používání přípravku před a po operačním gynekologickém zákroku, při běžné ženské hygieně a hygieně během šestinedělí je možné pouze na doporučení lékaře, který rovněž rozhodne o dávkování a délce léčby.

Způsob použití:

Obsah jednoho sáčku přípravku rozpusťte v půl litru pitné vody pro výplach pochvy nebo v jednom litru pitné vody pro oplach zevních rodidel. Roztok lze použít nejpozději do 24 hodin od doby jeho přípravy. Vaginální roztok se při výplachu aplikuje pomocí Rosalgin irigátoru pro gynekologické použití (irigátor není součástí balení).

Výplach pochvy:

Před použitím nejprve Rosalgin irigátor pro gynekologické použití důkladně omyjte teplou vodou a osušte jej. Nádobku irigátoru poté naplňte půl litrem předem připraveného vaginálního roztoku. Na nádobku irigátoru našroubujte přiložený nástavec. Nástavec opatrně zasuňte do pochvy a nádobku s roztokem stlačujte, až se vyprázdní. Po vyprázdnění nádobku držte stlačenou a nástavec opatrně vytáhněte z pochvy ven. Po použití nástavec z nádobky irigátoru odšroubujte a obě části irigátoru pro gynekologické použití důkladně omyjte teplou vodou a nechte je oschnout.

Použití u dětí a dospívajících
Přípravek je určen k výplachu pochvy a k oplachu zevních rodidel u žen starších 15 let.
U dětí od 6 let je možno přípravek použít pouze k oplachům zevních pohlavních orgánů. U dětí se přípravek používá pouze po poradě s lékařem.

Jestliže jste použila více přípravku Rosalgin, než jste měla

Předávkování přípravku je vzhledem k místnímu použití nepravděpodobné.
Při náhodném požití přípravku vyhledejte lékaře. Požití větší dávky může vést k přechodným nežádoucím účinkům, jako jsou poruchy spánku, neklid, zrakové halucinace (mžitky před očima, barevné nebo bílé plochy).

Jestliže jste zapomněla použít přípravek Rosalgin

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Ve výjimečných případech se mohou vyskytnout místní projevy přecitlivělosti, jako je svědění nebo pálení, zejména při déle trvající léčbě.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Rosalgin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a sáčku za „Použitelné do:“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Připravený roztok lze použít maximálně 24 hodin po rozpuštění obsahu sáčku v pitné vodě.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Rosalgin obsahuje

-Léčivou látkou je benzydamini hydrochloridum. Jeden sáček obsahuje benzydamini hydrochloridum 500 mg.
-Pomocnými látkami jsou cetrimonium-tosylát, povidon a chlorid sodný.

Jak přípravek Rosalgin vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: bílé nebo téměř bílé granule pro vaginální roztok.
Obal: sáček papír/PP, krabička.
Velikost balení: 1, 2, 4, 5, 6, 8 nebo 10 sáčků.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, Česká republika

Výrobce:
Aziende Chimiche Reunite Angelini Francesco ACRAF S.p.A., Via Vecchia del Pinocchio, 22, 60131
Ancona, Itálie
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., Bergamo, Itálie (sídlo společnosti)
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., Via dell’ Artigianato, 8/10, 240041 Brembate (BG), Itálie (místo výroby)

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
25.6.2015
Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků