Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Robitussin Junior suchý drážd.k.por.sir.100ml-75ml

Sirup - Čirá červená tekutina s charakteristickou vůní a chutí višní. Antitusikum ke zmírnění úporného suchého kašle. Přípravek je určen pouze k pediatrickému použití. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Robitussin Junior suchý drážd.k.por.sir.100ml-75ml
Kód zboží: 2436146
ATC skupina: R05DA09
Farmakoterapeutická skupina: Opiové alkaloidy a deriváty - Dextromethorfan
Výrobce:
Kód SUKL:
0172011
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Pátek 25.05.2018
Běžná cena:
105 Kč
Cena s DPH:
75 Kč (68 Kč bez DPH)
Ušetříte
30 Kč (29%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

ROBITUSSIN JUNIOR NA SUCHÝ DRÁŽDIVÝ KAŠEL
3,75 mg/5 ml, sirup
Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-Pokud se do 3 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.Co je přípravek Robitussin Junior a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Robitussin Junior užívat
3.Jak se přípravek Robitussin Junior užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek Robitussin Junior uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Robitussin Junior a k čemu se používá
Přípravek Robitussin Junior obsahuje léčivou látku dextromethorfan. Je to lék proti kašli, který zmírňuje a tlumí suchý, dráždivý kašel. Přípravek je určen k použití u dětí od 2 do 12 let.
Tento přípravek se doporučuje pouze pro použití u dětí.
Pokud se do 3 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Robitussin Junior užívat

Neužívejte přípravek Robitussin Junior

-jestliže je Vaše dítě alergické na dextromethorfan nebo na kteroukoliv složku přípravku (uvedenou v bodě 6),
-jestliže Vaše dítě v současné době užívá léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) či jiné léky na depresi, duševní poruchy nebo Parkinsonovu chorobu, nebo léčbu těmito léky ukončilo během uplynulých 2 týdnů. Pokud si nejste jistý/á, jestli jeho lék na předpis obsahuje některý z těchto léků, před použitím tohoto přípravku se poraďte s lékařem.
-jestliže dítě trpí kašlem s nadměrnou tvorbou hlenu,
-nepoužívejte u dětí do 2 let.

Upozornění a opatření

-Před použitím přípravku Robitussin Junior se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže Vaše dítě má chronický kašel nebo chronické onemocnění plic, jako je astma či emfyzém. Vaše dítě trpí dechovou nedostatečností nebo onemocněním jater.
-Jestliže kašel přetrvává déle než 3 dny, vrátí se nebo je doprovázen horečkou, vyrážkou či neustupující bolestí hlavy, přestaňte přípravek Robitussin Junior užívat a poraďte se s lékařem. Může se jednat o projevy závažného stavu.

Další léčivé přípravky a přípravek Robitussin Junior

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat.
Jak je uvedeno v bodě „Neužívejte přípravek Robitussin Junior“, nepodávejte tento přípravek Vašemu dítěti, jestliže v současné době užívá léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) či jiné léky na depresi, duševní poruchy nebo Parkinsonovu chorobu, nebo léčbu těmito léky ukončilo během uplynulých 2 týdnů. Pokud si nejste jistý/á, jestli jeho lék na předpis obsahuje některý z těchto léků, před použitím tohoto přípravku se poraďte s lékařem.
Při souběžném podávání sedativ (zklidňujících léků) je možné zvýšení jejich účinku. Přípravek Robitussin Junior se nesmí užívat současně s léky usnadňujícími vykašlávání (expektorancia).

Přípravek Robitussin Junior s jídlem, pitím a alkoholem
Tento přípravek je určen pouze pro použití u dětí.
Během léčby přípravkem Robitussin Junior se nesmí pít alkoholické nápoje a užívat léky obsahující alkohol.

Těhotenství, kojení a plodnost
Tento přípravek je určen pouze pro použití u dětí.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. V takovém případě musí lékař pečlivě posoudit potenciální přínos léčby a možná rizika.
Je třeba mít na paměti, že tento přípravek obsahuje 2,5 % (v/v) alkoholu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek je určen pouze pro použití u dětí.
Přípravek Robitussin Junior může ovlivnit řízení či obsluhu strojů, neboť vyvolává ospalost a závratě.
Řidiči a osoby obsluhující stroje by měli mít na paměti, že tento přípravek obsahuje alkohol.

Přípravek Robitussin Junior obsahuje sorbitol a maltitol, pokud Vám Váš lékař řekl, že Vaše dítě nesnáší některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začne tento léčivý přípravek užívat.

2,5 v/v % ethanolu (alkoholu), tj. až 206 mg v jedné dávce (10 ml), což odpovídá 5,15 ml piva, 2,15 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

Informace pro diabetiky: není pravděpodobné, že by sladidla obsažená v přípravku ovlivnila diabetes.
Tento léčivý přípravek neobsahuje cukr.

3.Jak se přípravek Robitussin Junior užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování přípravku je:
Použití u dětí  6 - 12 let:    10 ml každé 4 hodiny.
Použití u dětí 2 – 6 let:    5 ml každé 4 hodiny, před použitím se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Robitussin Junior se nesmí podávat dětem do 2 let (viz bod „Neužívejte přípravek Robitussin Junior“).
K odměření dávky použijte přiloženou odměrku.
Nepřekračujte doporučené dávkování.
Přípravek se užívá ústy (perorální podání). Po odměření jednotlivé dávky dítě sirup vypije.
Jestliže kašel přetrvává déle než 3 dny, vrátí se nebo je doprovázen horečkou, vyrážkou či neustupující bolestí hlavy, přestaňte přípravek Robitussin Junior podávat dítěti a poraďte se s lékařem. Může se jednat o projevy závažného stavu.

Jestliže jste užil/a více přípravku Robitussin Junior, než jste měl/a

V případě předávkování nebo náhodného požití dítětem přestaňte přípravek užívat a vyhledejte lékaře.
Předávkování dextromethorfanem může vyvolat psychiatrické poruchy, jako jsou neklid, zmatenost, psychotická porucha, poruchy nervového systému jako jsou poruchy vědomí, závratě, porucha řeči, svalové záškuby, kmitavý pohyb očních bulbů, ospalost a třes, dýchací obtíže jako dušnost, a zažívací poruchy, jako je nevolnost a zvracení.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Robitussin Junior
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při užívání přípravku Robitussin Junior se mohou objevit následující nežádoucí účinky: přecitlivělost, ospalost, závratě, nevolnost, či zvracení. Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků je vzácná (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 lidí).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Robitussin Junior uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte tento přípravek, pokud byl porušen kroužek originality.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Robitussin Junior obsahuje

Léčivá látka je: Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum. 5 ml sirupu obsahuje dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 3,75 mg.
Pomocné látky jsou: glycerol, sodná sůl karmelosy, natrium-benzoát, dinatrium-edetát, roztok maltitolu (E965), ethanol 96% (V/V), bezvodá kyselina citrónová, amarant (E123), karamel, levomenthol, višňové aroma, krystalizující sorbitol 70% (E420), natrium-cyklamát, draselná sůl acesulfamu, čištěná voda.

Jak přípravek Robitussin Junior vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Robitussin Junior je čirá červená tekutina s charakteristickou vůní a chutí višní.
Přípravek Robitussin Junior je dodáván v lahvičce z hnědého skla, bílý dětský bezpečnostní uzávěr (PP/PE) s těsnící vložkou (PE) a kroužkem originality, odměrka 10 ml (PP), krabička..

Velikost balení: 50 nebo 100 ml sirupu.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer Corporation Austria GmbH Floridsdorfer Hauptstrasse 1
1210 Vídeň
Rakousko

Výrobce

Doppel Farmaceutici S.r.l. Via Martiri delle Foibe 1
29016 Cortemaggiore (Piacenza)
Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11.6.2014.


Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků