Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Robitussin Expectorans Odkašláv. por.sir.100ml-2ml

Sirup - Tmavě červenohnědě zbarvená sirupovitá tekutina s charakteristickou vůní a chutí višní. Pomáhá uvolnit hlen a zředit bronchiální sekreci, takže kašel je produktivnější a dojde k uvolnění nahromaděného hlenu na hrudi. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 2436120
ATC skupina: R05CA03
Farmakoterapeutická skupina: Expektorancia - Guajfenesin
Výrobce:
Kód SUKL:
0172012
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Středa 23.05.2018
Běžná cena:
126 Kč
Cena s DPH:
95 Kč (86 Kč bez DPH)
Ušetříte
31 Kč (25%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

ROBITUSSIN EXPECTORANS NA ODKAŠLÁVÁNÍ
100 mg/5 ml, sirup
Guaifenesinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Robitussin Expectorans a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Robitussin Expectorans užívat
3.Jak se přípravek Robitussin Expectorans užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek Robitussin Expectorans uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Robitussin Expectorans a k čemu se používá
Přípravek Robitussin Expectorans obsahuje léčivou látku guajfenesin. Je to lék na odkašlávání, který pomáhá uvolnit hlen a zředit výměšky v průduškách, takže kašel je produktivnější a dojde k uvolnění nahromaděného hlenu v horních dýchacích cestách. Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 2 let.
Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Robitussin Expectorans užívat

Neužívejte přípravek Robitussin Expectorans

-jestliže jste alergický/á na guajfenesin nebo na kteroukoliv složku přípravku (uvedenou v bodě 6), jestliže trpíte nemocí myasthenia gravis,
-nepoužívejte u dětí do 2 let.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Robitussin Expectorans se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže
-máte chronický kašel, který se vyskytuje při kouření, nebo chronické onemocnění plic, jako je astma či emfyzém.

Jestliže kašel přetrvává déle než 7 dní (3 dny u dětí), vrátí se nebo je doprovázen horečkou, vyrážkou či neustupující bolestí hlavy, přestaňte přípravek Robitussin Expectorans užívat a poraďte se s lékařem. Může se jednat o projevy závažného stavu.

Další léčivé přípravky a přípravek Robitussin Expectorans
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat.
Přípravek neužívejte současně s léky na tlumení kašle (antitusika, např. kodein), které naopak brání vykašlávání hlenu.
Přípravek zvyšuje účinnost léků na uklidnění a na spaní a léků, které snižují svalové napětí (myorelaxancia).
Pokud podstupujete vyšetření moči, je důležité sdělit lékaři nebo zdravotní sestře, že užíváte nebo jste v poslední době užíval/a tento přípravek, protože může způsobit změnu zabarvení moči a ovlivnit laboratorní výsledky 5-hydroxyindoloctové kyseliny (5-HIAA) a vanilylmandlové kyseliny (VMA) v moči.

Přípravek Robitussin Expectorans s jídlem, pitím a alkoholem
Během léčby přípravkem Robitussin Expectorans nesmíte pít alkoholické nápoje a užívat léky obsahující alkohol.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat
V takovém případě musí lékař pečlivě posoudit potenciální přínos léčby a možná rizika.
Je třeba mít na paměti, že tento přípravek obsahuje 2,5% (v/v) alkoholu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Řidiči a osoby obsluhující stroje by měli mít na paměti, že tento přípravek obsahuje alkohol.

Přípravek Robitussin Expectorans obsahuje

sorbitol a maltitol, pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
2,5% (v/v) ethanolu (alkoholu), tj. až 206 mg v jedné dávce (10 ml), což odpovídá 5,15 ml piva, 2,15 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.
Informace pro diabetiky: není pravděpodobné, že by sladidla obsažená v přípravku ovlivnila Váš diabetes.
Tento léčivý přípravek neobsahuje cukr.

3.Jak se přípravek Robitussin Expectorans užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování přípravku je:
Dospělí a dospívající od 12 let:    
10 ml každé 4 hodiny.

Použití u dětí 6 - 12 let:
5 ml každé 4 hodiny. 
   
Použití u dětí 2 – 6 let:
2,5 ml každé 4 hodiny, před použitím se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
   
Přípravek Robitussin Expectorans se nesmí podávat dětem do 2 let (viz bod „Neužívejte přípravek Robitussin Expectorans“).
K odměření dávky použijte přiloženou odměrku.
Nepřekračujte doporučené dávkování.
Přípravek se užívá ústy (perorální podání). Po odměření dávky sirup vypijte.
Jestliže kašel přetrvává déle než 7 dní (3 dny u dětí), vrátí se nebo je doprovázen horečkou, vyrážkou či neustupující bolestí hlavy, přestaňte přípravek Robitussin Expectorans užívat a poraďte se s lékařem. Může se jednat o projevy závažného stavu.

Jestliže jste užil/a více přípravku Robitussin Expectorans, než jste měl/a
V případě předávkování nebo náhodného požití dítětem přestaňte přípravek užívat a vyhledejte lékaře. Předávkování guajfenesinem může vyvolat nevolnost a zvracení.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Robitussin Expectorans
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při užívání přípravku Robitussin Expectorans se mohou objevit následující nežádoucí účinky: nevolnost, zvracení, přecitlivělost. Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků je vzácná (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 lidí).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Robitussin Expectorans uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte tento přípravek, pokud byl porušen kroužek originality.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co přípravek Robitussin Expectorans obsahuje

Léčivou látkou je: Guaifenesinum. 5 ml sirupu obsahuje guaifenesinum100 mg.
Pomocnými látkami jsou: glycerol, sodná sůl karmelosy, natrium-benzoát, ethanol 96% (V/V), levomenthol, bezvodá kyselina citrónová, karamel, roztok maltitolu (E965), višňové aróma, krystalizující sorbitol 70% (E420), natrium-cyklamát, draselná sůl acesulfamu, čištěná voda.

Jak přípravek Robitussin Expectorans vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Robitussin Expectorans je tmavě červená tekutina s charakteristickou vůní a chutí višní.
Přípravek Robitussin Expectorans je dodáván v lahvičce z hnědého skla, bílý dětský bezpečnostní uzávěr (PP/PE) s těsnící vložkou (PE) a kroužkem originality, odměrka 10 ml (PP), krabička. Velikost balení: 50 nebo 100 ml sirupu.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer Corporation Austria GmbH Floridsdorfer Hauptstrasse 1
1210 Vídeň
Rakousko
Pro získání jakýchkoli informací o tomto přípravku se, prosím, obraťte na místní zastoupení držitele rozhodnutí o registraci:
Pfizer spol. s r.o.
Stroupežnického 17
150 00 Praha 5
+420 283 004 111

Výrobce
Doppel Farmaceutici S.r.l. Via Martiri delle Foibe 1
29016 Cortemaggiore (Piacenza)
Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11.6.2014.


Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků