Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Pectodrill 5% dosp.vlh.kaš.por.sir.200ml-10gm+odm.

PectoDrill 5% sirup pro dospělé bez cukru je určen k usnadnění odkašlávání hlenu z průdušek při vlhkém kašli při onemocnění dýchacích cest. Není určen pro pacienty s chinickým kašlem. Není určen pro děti. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Pectodrill 5% dosp.vlh.kaš.por.sir.200ml-10gm+odm.
Kód zboží: 2095496
ATC skupina: R05CB03
Farmakoterapeutická skupina: Mukolytika - Karbocystein
Výrobce:
Kód SUKL:
0107973
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 29.05.2018
Cena s DPH:
127 Kč (115 Kč bez DPH)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
HodnoceníPECTODRILL 5%

sirup pro dospělé na vlhký kašel bez cukru

Sirup

Carbocisteinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.Co je přípravek PECTODRILL a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PECTODRILL užívat

3.Jak se přípravek PECTODRILL užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek PECTODRILL uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek PECTODRILL a k čemu se používá

Přípravek PECTODRILL sirup patří do skupiny léků zvaných mukolytika. Karbocystein, léčivá látka přípravku PECTODRILL, mění strukturu hlenů v dýchacích cestách. Rozrušuje chemické vazby v jejich gelové fázi a normalizuje nadměrnou vazkost hlenu, čímž pozitivně působí na vylučování hlenu z průdušek a usnadňuje jeho vykašlání.

Přípravek PECTODRILL se užívá v případě počínajících infekcí dýchacích cest (v akutním stádiu) spojených s vlhkým kašlem a obtížným vykašláváním hlenu z průdušek.

Přípravek PECTODRILL není určen pro pacienty s chronickým (trvalým) kašlem.

Přípravek PECTODRILL je určen pouze pro dospělé pacienty.

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PECTODRILL užívat

Neužívejte přípravek PECTODRILL


-Jestliže jste alergický(á) na karbocystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření


V případě, že trpíte vředovým onemocněním žaludku nebo dvanáctníku, musí být přípravek PECTODRILL užíván pouze po poradě s lékařem, neboť užívání přípravku u těchto osob může vyvolat žaludeční nebo střevní obtíže, nebo dokonce krvácení do zažívacího traktu.

Jestliže užíváte přípravek PECTODRILL po dobu 5 dní a kašel zůstává nezměněn, poraďte se o jeho dalším užívání s lékařem!

Jestliže máte horečky déle jak 3 dny nebo při vykašlávání hnisu či krve je nutné poradit se s lékařem.

V případě chronického (dlouhodobého) onemocnění průdušek anebo plic, je nutné se o užívání tohoto sirupu poradit s lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek PECTODRILL

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Nekombinujte tento přípravek s léky, které brání vykašlávání a tlumí kašel (tzv. antitusika, jako např. dextromethorfan či kodein) nebo s látkami vysušujícími hlen (atropiny).

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek PECTODRILL se nedoporučuje užívat během těhotenství ani u kojících žen. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ovlivnění se nepředpokládá.

Přípravek PECTODRILL obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.

Přípravek PECTODRILL také obsahuje methylparaben. Může způsobit alergické reakce

(pravděpodobně zpožděné).

3.Jak se přípravek PECTODRILL užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování pro dospělé: 1 odměrka (15 ml) nebo 1 polévková lžíce 3x denně Jedna odměrka (15 ml) nebo jedna polévková lžíce obsahuje 750 mg karbocysteinu. Uvolňování a vykašlávání hlenu je podporováno dostatečným příjmem tekutin.

Pokud se příznaky onemocnění do 5 dnů nezlepší nebo se zhorší, poraďte se s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 5 dní.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PECTODRILL

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku v pravidelný čas, užijte ji co nejdříve a dále pokračujte podle dávkovacího schématu.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PECTODRILL než jste měl(a)

Při náhodném užití velké dávky vyhledejte lékaře.

Nadměrné dávky karbocysteinu mohou vyvolat nejčastěji nevolnost, zvracení či průjem.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000):

Po vysokých dávkách sirupu se mohou objevit příznaky ze strany trávicího ústrojí (bolesti žaludku, nevolnost, průjem). Mohou se objevit i příznaky přecitlivělosti (zarudnutí kůže) nebo vzácněji kopřivka a záchvatovité zúžení průdušek.

Nežádoucí účinky, jejichž četnost nelze z dostupných dat odhadnout:

alergické kožní reakce jako je vyrážka, svědění, kopřivka, otok obličeje, rtů, sliznic a kůže, kožní vyrážka (hnědá skvrna objevující se na stejném místě).

Pokud se objeví některé z výše uvedených příznaků, přestaňte užívat sirup a vyhledejte lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek PECTODRILL uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Po prvním otevření může být přípravek používán po dobu 14 dní.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete snížené jakosti např. změna barvy, vůně.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co přípravek PECTODRILL obsahuje


Léčivou látkou je: Carbocisteinum………………………….5,00 g ve 100 ml sirupu

Dalšími složkami jsou: sodná sůl sacharinu, methylparaben, hyetelosa, složené aroma, hydroxid sodný, čištěná voda.

Složené aroma: rum, med, kakaová tinktura, pomerančová tinktura, třešňová tinktura, kapradí jelení jazyk, tonkové boby, lékořice, vanilín, ethylvanilín, maltol, acetylmetylcarbinol, ethylacetát, karamelové barvivo, propylenglykol

Jak přípravek PECTODRILL vypadá a co obsahuje toto balení

Je to hnědavý čirý sirup vonící po karamelu

Láhev z čirého bezbarvého skla (hydrolytická tř. III) o objemu 150 ml či 200 ml, bíle lakovaný Al šroubovací uzávěr s LDPE těsněním, s PP odměrkou (15 ml) nebo bez.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Pierre Fabre Médicament 45, place Abel Gance

92 100 Boulogne, Francie

Výrobce


Pierre Fabre Médicament Production Chateaurenard, Francie

nebo

Pierre Fabre Médicament Production Gien, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.6.2015

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků