Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Pancreolan forte por.tbl.ent.60x220mg

Pancreolan Forte obsahuje trávicí enzymy, jejichž tvorba a uvolňování vázne v důsledku onemocnění slinivky břišní. Štěpí tuky, cukry a bílkoviny v přijaté potravě a tím zlepšuje trávení. Je vhodný k léčbě dětí od 3 let, mladistvých a dospělých. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 2718543
ATC skupina: A09AA02
Farmakoterapeutická skupina: Enzymové přípravky - Multienzymové přípravky (lipáza, proteáza apod.)
Výrobce:
Kód SUKL:
0192390
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Pátek 19.10.2018
Běžná cena:
229 Kč
Cena s DPH:
187 Kč (170 Kč bez DPH)
Ušetříte
42 Kč (18%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

PANCREOLAN FORTE
enterosolventní  tablety
pancreatinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v tétopříbalové informaci
1. Co je přípravek Pancreolan fortea kčemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pancreolan forte užívat
3. Jak se přípravek Pancreolan forte užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Pancreolan forte uchovávat
6. Obsah balení a další informace

 

1. Co je přípravek Pancreolan forte a kčemu se používá
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Pancreolan forte obsahuje trávicí enzymy, jejichž tvorba a uvolňování vázne v důsledku onemocnění
slinivky břišní, proto je zde nutná dlouhodobá enzymatická náhrada. Tato léčba neodstraňuje příčiny onemocnění, ale obnovuje trávení (odstraňuje nucení na zvracení, pocit plnosti, nadýmání, plynatost, průjmy a tuk ve stolici).
Pancreolan forte se užívá při poruchách trávení v důsledku nedostatečné nebo chybějící funkce trávicích enzymů slinivky břišní, při zánětlivých i jiných onemocněních slinivky břišní a při obtížích
po operaci v oblasti zažívacího traktu.
Přípravek zlepšuje trávení při obtížích z dietních chyb (například při přejedení, či požití těžko stravitelných, tučných jídel) a odstraňuje tak druhotné projevy poruch trávení jako je pocit plnosti, nadýmání, plynatost nebo nadměrná přítomnost tuku ve stolici. Zlepšuje trávení tím, že štěpí tuky, cukry a bílkoviny vpřijaté potravě. V těchto případech je možné přípravek užívat bez doporučení lékaře.
Přípravek je vhodný k léčbě dětí od 3 let, mladistvých a dospělých.

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pancreolan forte užívat

Neužívejte přípravek Pancreolan forte
- Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
- Při akutním zánětu slinivky břišní a v akutní fázi chronického zánětu

Přípravek není určen pro děti do 3 let.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Pancreolan forte se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vyhledejte lékaře, pokud jsou trávicí potíže velmi silné, neobvyklé, spojené s břišní bolestí, opakovaným zvracením, zvýšenou teplotou, celkovými příznaky nebo neustupující.

Děti a dospívající
Přípravek není určen pro děti do 3 let.

Další léčivé přípravky a Pancreolan forte
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Pancreolan forte s jídlem, pitím a alkoholem
Tablety Pancreolan forte se užívají krátce po každém jídle, polykají se celé, nerozkousané, zapijí se douškem tekutiny.

Při zánětech slinivky břišní je zakázáno pít alkoholické nápoje a je nutno dodržovat dietu s minimálním obsahem tuků.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotné a kojící ženy mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře!

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.

Přípravek obsahuje monohydrát laktózy a sacharózu.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

 

3. Jak se přípravek Pancreolan forte užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování je individuální, podle závažnosti onemocnění, při prvním užití by měl dávkování určit lékař. Cílem léčby je dosažení normální váhy a úprava stolice a trávicích obtíží.

Při léčbě obtíží z dietních chyb se podávají buď jednorázově, nebo krátkodobě (1–3 dny) 2 enterosolventní tablety po menším jídle, 3-4 enterosolventní tablety po větším jídle.
U nedostatečnosti slinivky břišní se užívají 2 enterosolventní tablety po lehčím jídle, 3-4 enterosolventní tablety po větším jídle. V závislosti na typu jídla aznámých nebo předpokládaných zažívacích problémech se dávka může po konzultaci a pod dohledem lékaře ještě zvýšit.
Dětem podávejte přípravek vždy jen na doporučení lékaře! Děti od 3 let obvykle užívají 3x denně 1 enterosolventní tabletu. Tablety mohou polykat děti od 3 let.
Přípravek se užívá dlouhodobě pouze na doporučení lékaře.
Při zhoršení Vašich obtíží se poraďte s lékařem o případné změně dávkování.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Pancreolan fortenež jste měl(a)
Při předávkování, nebo pokud náhodně užijete několik tablet najednou, může se objevit nevolnost, bolesti v břiše, průjem. V případě vystupňovaných obtíží byste se měl(a) poradit s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Pancreolan forte
Pokud si zapomenete vzít tabletu, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Pancreolan forte
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle velmi dobře snášen.
Při výskytu neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělteto svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

5. Jak přípravek Pancreolan forte uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Pancreolan forte obsahuje
- Léčivou látkou je pancreatinum 220 mg v 1 enterosolventní tabletě s amylolytickou účinností minimálně 6 000 j. FIP, lipolytickou účinností minimálně 6 000 j. FIP aproteolytickou účinností minimálně 400 j. FIP.
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, sacharóza, sodná sůl karboxymethylškrobu, želatina, aluminium-stearát, natrium-lauryl-sulfát, kopolymer MA/MMA 1:1, mastek, oxid titaničitý, makrogol 6000, sodná sůl karmelosy 20, simetikonová emulze SE 4, potahová soustava Opaspray AP-22806 žlutá (oxid titaničitý, makrogol 6000, hlinitý lak tartrazinu*, hypromelóza 2910/5, polysorbát 80, kyselina sorbová, hlinitý lak brilantní modře FCF, simetikonová emulze 30%, čištěná voda), triethyl-citrát, hydroxid sodný.

Jak přípravek Pancreolan forte vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety Pancreolan forte jsou žluté potahované tablety čočkovitého tvaru.
Velikost balení: 30, 60 enterosolventních tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37, Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.9.201

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků