Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo
Dárek k vybraným produktů ELGYDIUM do vydání zásob nebo 10.2.2019!

Olynth HA 0.1% nosní sprej 1x10mg-10ml + Papírové kapesníčky

Přípravek je určen ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při nadměrné tvorbě hlenu způsobené vazomotorickou rýmou a při alergické rýmě. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 3574660402599
ATC skupina: R01AA07
Farmakoterapeutická skupina: Sympatomimetika samotná - Xylometazolin
Výrobce:
Kód SUKL:
0040542
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 22.01.2019
Běžná cena:
98 Kč
Cena s DPH:
78 Kč (71 Kč bez DPH)
Ušetříte
20 Kč (20%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

OLYNTH HA 0,1%
(xylometazolini hydrochloridum)
nosní sprej, roztok

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Olynth HA 0,1% musíte
používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Olynth HA 0,1% a kčemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olynth HA 0,1% používat
3. Jak se přípravek Olynth HA 0,1% používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Olynth HA 0,1% uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK OLYNTH HA0,1% A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku Olynth HA0,1%, xylometazolin-hydrochlorid, způsobuje v místě svého účinku stažení cév, tím snižuje otok sliznic a následně usnadňuje dýchání nosem a zlepšuje uvolnění hlenů.K nástupu účinku obvykle dochází za 5-10 minut.Pomocná látka natrium-hyaluronát napomáhá zvlhčení nosní sliznice.

Přípravek Olynth HA 0,1% je určen ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při nadměrné tvorbě hlenu způsobené vazomotorickou rýmou a při alergické rýmě.

Přípravek Olynth HA 0,1% je rovněž určen k urychlení uvolnění hlenů při zánětu vedlejších dutin
nosních a při zánětu Eustachovy trubice provázeného rýmou.

Olynth HA 0,1% je určen k léčbě dospělých a dětí od 7 let.

2. ČEMU  MUSÍTEVĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK OLYNTH HA 0,1% POUŽÍVAT


Nepoužívejte přípravek Olynth HA 0,1%
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na xylometazolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku
- v případě  suchého  zánětu  nosní  sliznice  (rhinitis  sicca),  který  se  projevuje  pocitem  sucha a šimrání v nose často provázeným drobným krvácením po odloučení zaschlých strupů
- u dětí do 7 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Olynth HA 0,1% je zapotřebí
- jestliže jste léčen/a některými léky proti depresi (inhibitory monoaminooxidázy) nebo jinými léky s možným účinkem na zvýšení krevního tlaku
- jestliže  trpíte  zvýšeným  nitroočním  tlakem,  zejména  máte-li  zelený  zákal  (glaukom) s uzavřeným úhlem
- jestliže  trpíte  závažným  onemocněním  oběhového  systému  (např.  ischemickou  chorobou srdeční, vysokým krevním tlakem)-jestliže trpíte feochromocytomem (nádorem dřeně nadledvin, který způsobuje zvýšení krevního tlaku)
- jestliže trpíte některými poruchami látkové výměny (zvýšenou činností štítné žlázy, cukrovkou)

V těchto případech lze přípravek Olynth HA 0,1% používat pouze po poradě slékařem, který posoudí prospěšnost léčby u jmenovaných onemocnění.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval/a vnedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku Olynth HA 0,1% a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Týká  se  to  některých  léků  užívaných na  zlepšení  nálady  (inhibitory  monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklická antidepresiva), které mohou působit na oběhový systém zvýšením krevního tlaku.

Používání přípravku Olynth HA 0,1% s jídlem a pitím
Přípravek Olynth HA 0,1% lze používat nezávisle na stravovacích zvyklostech.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Použití přípravku
Olynth HA 0,1% není v průběhu těhotenství a kojení doporučeno.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při dlouhodobém podávání nebo při podání vyšší dávky přípravku Olynth HA 0,1% nelze vyloučit celkové  účinky  na  kardiovaskulární  nebo  nervový  systém. V takovém  případě  může  být  snížena schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEKOLYNTH HA 0,1% POUŽÍVÁ
Přípravek  Olynth HA 0,1%  používejte  vždy  přesně  podle  pokynů  lékaře.  Pokud  si  nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař nedoporučí jinak, dospělým a dětem od 7 let se přípravek podává podle potřeby, nejvýše však 3x denně 1 dávka přípravku Olynth HA 0,1% nosního spreje do každé nosní dírky. Dávkování
závisí na citlivosti nemocného a na účinku přípravku. Bez porady s
lékařem nepoužívejte přípravek Olynth HA 0,1% déle než 5 dní. Jestliže se do této doby příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhoršují, nebo se vyskytnou nežádoucí účinky nebo  nějaké  neobvyklé  reakce, poraďte se o  dalším  používání  přípravku  s lékařem.  Delší  používání  než  5  dní  je  možné  pouze  po  poradě s lékařem.

Přípravek můžete opět používat pouze po několikadenní přestávce.

Používání přípravku Olynth HA 0,1% u chronické rýmy je povoleno pouze pod dohledem lékaře vzhledem k nebezpečí ztenčení nosní sliznice.

Návod k použití
Odstraňte  ochranný  kryt.  Před prvním  použitím  několikrát  stiskněte  pumpičku,  dokud  se  poprvé neobjeví souvislý obláček aerosolu. Nosní sprej je tímto připraven k dalšímu použití. Při aplikaci stiskněte  pouze  jednou  pumpičku  a  lehce  vdechněte  nosem.  Lahvičku  s přípravkem  držte  svisle. Nevstřikujte si dávku přípravku držením nosního spreje ve vodorovné poloze nebo v poloze dnem lahvičky vzhůru. Po použití nasaďte opět na pumpičku ochranný kryt.

Jestliže jste použil/a více přípravku Olynth HA 0,1%, než jste měl/a
Při předávkování nebo neúmyslném požití přípravku může dojít k těmto příznakům: rozšíření zornic (mydriáze),  nucení  na  zvracení,  zvracení,  modravému  zabarvení  rtů  (cyanóze),  horečce,  křečím,
oběhovým poruchám (zrychlení tepu, poruchám srdečního rytmu, oběhovému selhání, srdeční zástavě, zvýšení krevního tlaku), plicním poruchám (otoku plic, poruchám dýchání) a poruchám nálady.

Může dojít též k ospalosti, snížení tělesné teploty, zpomalení srdečního tepu, poklesu krevního tlaku až napodobující šok, přerušení dýchání a bezvědomí.

Při těchto obtížích je nutné ihned vyhledat lékaře! Jako první pomoc je možné podat živočišné uhlí.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Olynth HA 0,1% nežádoucí účinky, které se však
nemusí vyskytnout u každého.

Dýchací systém
U  citlivých  nemocných  může  přípravek  Olynth HA 0,1%  způsobit  příznaky  dráždění  sliznice
přechodného a mírného charakteru, které se projeví jako pálení vnose nebo suchost nosní sliznice.
V ojedinělých případech může dojít ke zvýšenému otoku nosní sliznice po odeznění účinku léku.

Nervový systém
Ve velmi vzácných případech se mohou vyskytnout bolesti hlavy, nespavost nebo únava.

Oběhový systém
Ojediněle až vzácně se mohou dostavit účinky přípravku na srdce a krevní oběh, jako např. bušení
srdce, zrychlený tep a zvýšení krevního tlaku.

Dlouhodobé nebo časté používání vyšších dávek přípravku Olynth HA 0,1% může vést k pocitům pálení  v nose   nebo   suchosti   sliznic,  ale  i  k překrvení  sliznic,  které  se  zhoršuje  s nadměrným používáním léku (tzv. rhinitis medicamentosa). K tomuto účinku může dojít i 5 dnů po ukončení léčby - dlouhodobé podávání přípravku může vést k trvalému poškození sliznice, pocitu sucha a šimrání v nose s tvorbou strupů a drobným krvácením po jejich odloučení (rhinitis sicca).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEKOLYNTH HA 0,1% UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  obalu.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje k
poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření lze přípravek používat pouze 12 měsíců.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Olynth HA 0,1% obsahuje
- Léčivou  látkou  je  xylometazolini  hydrochloridum  (xylometazolin-hydrochlorid)  1mg  (0,1%) v 1 ml roztoku.

Pomocnými  látkami  jsou: natrium-hyaluronát,  glycerol,  dihydrát  hydrogenfosforečnanu  sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, sorbitol, voda na injekci.

Jak přípravek Olynth HA 0,1% vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek je vyráběn v lékové formě nosního spreje, je balen ve skleněné lahvičce sdávkovacím zařízením.

Velikost balení: 10ml

Držitel rozhodnutí o registraci
McNeil Products Limited
c/o Johnson & Johnson
Foundation Park, Roxborough Way
Maidenhead, Berkshire
SL6 3UG, Velká Británie

Výrobce
URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestrasse 36
D-66129 Saarbrücken
Německo

FAMAR HEALTH CARE SERVICES MADRID, S.A.U.
Avda. Leganés, 62, Alcorcón, Madrid, Španělsko

Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o  registraci: Johnson & Johnson s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, tel.: 227 012 111, www.jnjcz.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 7.11.2014

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků