Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Neoseptolete Jablko orm.past.18x1.2 mg

Pastilky Neoseptolete zmírňují bolest v krku a potlačují nastupující infekci. Zmírňují záněty v ústech a krku a navíc brání rozvoji závažnějších bakteriálních zánětů. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 3838989527570
ATC skupina: R02AA06
Farmakoterapeutická skupina: Antiseptika - Cetylpyridin
Výrobce:
Kód SUKL:
0020024
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Čtvrtek 25.05.2017
Cena s DPH:
69 Kč (63 Kč bez DPH)
Expirace zboží:
30.10.2017
Skladem posledních 13 kusů
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

Neoseptolete jablko
Cetylpyridinii chloridum
pastilky

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.Co je Neoseptolete jablko a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neoseptolete jablko užívat
3.Jak se Neoseptolete jablko užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak Neoseptolete jablko uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.CO JE NEOSEPTOLETE JABLKO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Pastilky Neoseptolete jablko místně působí proti choroboplodným zárodkům. Obsahují léčivou látku s desinfekčním účinkem cetylpyridinium-chlorid, který ničí řadu bakterií a houbových zárodků a do určité míry též potlačuje vývoj virů. Pastilky desinfikují ústa a hrdlo, čímž zmírňují záněty úst a hrdla, ale hlavně brání rozvoji závažnějších bakteriálních zánětů. Vzhledem k dobré smáčivosti a nízkému povrchovému napětí působí léčivá látka cetylpyridinium-chlorid také na sliznici úst a hrdla, které jsou obtížně dosažitelné, kde potlačuje růst bakterií. Pastilky Neoseptolete jablko mají chuť jablek. Neobsahují cukr, takže nezpůsobují poškození zubů vlivem cukru.

Pastilky se doporučují
-k místní léčbě mírné infekce úst a hrdla (zánět hrtanu, zánět hltanu), která se projeví bolestí v krku, celkovými příznaky jako jsou malátnost, únava.
-při zánětech sliznice dásní (gingivitida) který se projeví krvácením dásní při čištění chrupu, a při zánětu ústní sliznice (stomatitida), který se projeví bolestí při polykání, pálení v dutině ústní. Léčba přípravkem Neoseptolete jablko je pouze doplňkem k důslednému dodržování zubní hygieny.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NEOSEPTOLETE JABLKO UŽÍVAT

Neužívejte Neoseptolete jablko:
-jestliže jste alergický(á) na léčivou látku cetylpyridinium-chlorid nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Jestliže máte otevřené rány v ústech, neměl(a) byste Neoseptolete jablko užívat, protože cetylpyridinium-chlorid zpomaluje hojení ran.
Jestliže máte závažnou infekci doprovázenou vysokou horečkou, bolestí hlavy a zvracením; v takovém případě se obraťte na lékaře, zejména jestliže se tento stav nezlepší v průběhu tří dnů.
Jestliže máte diabetes mellitus (cukrovku), je třeba pamatovat, že každá pastilka obsahuje zhruba 1 g maltitolu. Vzhledem k pomalé hydrolýze (štěpení působením vody) a vstřebávání v zažívacím ústrojí má maltitol slabý účinek na hladiny cukru v krvi.
Před užitím přípravku Neoseptolete jablko se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Nedoporučuje se užívat vyšší než předepsané dávky.

Děti
Pastilky se nedoporučují dětem mladším než 4 roky.

Neoseptolete jablko s jídlem a pitím:
Pastilky byste neměli užívat bezprostředně před jídlem ani spolu s mlékem, které by mohlo snížit jejich účinnost.

Těhotenství, kojení a plodnost
Těhotenství
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Jelikož údaje o bezpečnosti tohoto léku v průběhu těhotenství jsou omezené, nedoporučuje se jeho užívání během těhotenství.
Kojení
Jelikož jsou údaje o bezpečnosti tohoto léku v průběhu kojení omezené, nedoporučuje se jeho užívání během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Neoseptolete jablko nemá žádný vliv na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

Další léčivé přípravky a přípravek Neoseptolete jablko
Informujte, prosím, svého lékaře či lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste nedávno užíval(a), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Neudává se, že by pastilky Neoseptolete jablko měly vzájemné působení s jinými léky.

Důležité informace o některých složkách přípravku Neoseptolete jablko
Pastilky obsahují přírodní barviva; proto může jejich barva časem na světle blednout, ale to nemá vliv na jejich účinek.
Pastilky obsahují roztok maltitolu a maltitol (E965).
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Pastilky obsahují propylenglykol (E1520), který může způsobit podráždění kůže. Pastilky obsahují natrium-benzoát (E211), který může mírně dráždit kůži, oči a sliznice.

3.JAK SE NEOSEPTOLETE JABLKO UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je pro dospělé a dospívající starší než 12 let 8 pastilek denně. Ponechte 1 pastilku rozplynout v ústech každé 2 až 3 hodiny.

Použití u dětí
Pro děti starší než 4 roky se doporučují až 4 pastilky denně, pro děti od 10 do 12 let až 6 pastilek denně. Ponechte rozplynout 1 pastilku v ústech každé 3 až 4 hodiny.
Neužívejte pastilky bezprostředně před jídlem nebo v průběhu jídla.
Pokud máte dojem, že je účinek pastilek Neoseptolete jablko příliš silný nebo příliš slabý, informujte svého lékaře či lékárníka.
Přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 5 dní u dospělých nebo déle než 3 dny u dětí nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře.

Jestliže jste užil(a) více pastilek Neoseptolete jablko, než jste měl(a):
Při úvaze množství léčivé látky v jedné pastilce je možnost předávkování minimální. Požití většího počtu pastilek může způsobit zažívací obtíže, nevolnost, zvracení a průjem. V takovém případě byste měli přerušit užívání léku, vypít větší množství vody či mléka a poradit se se svým lékařem či lékárníkem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Neoseptolete jablko:
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud užíváte tento lék v doporučených dávkách, vyskytují se nežádoucí účinky vzácně.

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000)
- U citlivých osob mohou dávky vyšší než předepsané způsobovat drážděním sliznic trávicího a zažívacího ústrojí projevující se nevolností a průjmem.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000)
-Velmi vzácně se mohou vyskytnout příznaky přecitlivělosti, tj. podráždění, vyrážka.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5. Jak přípravek NEOSEPTOLETE JABLKO uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu (blistru) a v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co přípravek Neoseptolete jablko obsahuje

Léčivou látkou je cetylpyridinii chloridum 1,2 mg v 1 pastilce.
Pomocnými látkami jsou: vysušený roztok maltitolu, maltitol (E965), mannitol (E421), levomenthol, citronová silice, glycerol (E422), panenský ricinový olej, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát (E572), povidon, voskové leštidlo (bílý včelí vosk (E901), karnaubský vosk (E903), šelak (E904)), oxid titaničitý (E171), jablečné aroma (polypropylenglykol, aroma), kurkumin (E100), čištěná voda, arabská guma (E414), maltodextrin, monohydrát kyseliny citronové (E330), citromonoacylglycerol (E472c), kalium-sorbát (E202) a natrium-benzoát (E211)) a přírodní zelené barvivo (měďnatý komplex chlorofylinu (E141), čištěná voda, propylenglykol (E1520), polysorbát 80 (E433)).

Jak přípravek Neoseptolete jablko vypadá a co obsahuje toto balení

Neoseptolete jablko: zelené, kulaté, bikonvexní pastilky.
Balení obsahuje 18 pastilek (2 blistry po 9 pastilkách).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13.8.2014.

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků