Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Spuštěna nová výdejní místa

Neo-bronchol 15mg pastilky 20

NEO-BRONCHOL se užívá k léčbě akutních a chronických onemocnění průdušek a plic doprovázených vlhkým kašlem (např. zánět průdušek, průdušnice, hrtanu). Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Neo-bronchol 15mg pastilky 20
Kód zboží: 4008617165019
ATC skupina: R05CB06
Farmakoterapeutická skupina: Mukolytika - Ambroxol
Výrobce:
Kód SUKL:
0085949
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 26.03.2019
Běžná cena:
187 Kč
Cena s DPH:
144 Kč (131 Kč bez DPH)
Ušetříte
43 Kč (23%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

NEO-BRONCHOL
15 mg pastilky
ambroxoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-Pokud se do 4 – 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.Co je NEO-BRONCHOL a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NEO-BRONCHOL užívat
3.Jak se NEO-BRONCHOL užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak NEO-BRONCHOL uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.Co je NEO-BRONCHOL a k čemu se používá

NEO-BRONCHOL je lék snižující viskozitu hlenu při onemocněních dýchacího ústrojí doprovázených tvorbou vazkého průduškového hlenu, jeho ztíženým transportem a vykašláváním. Přípravek usnadňuje vykašlávání.
NEO-BRONCHOL se užívá k léčbě akutních a chronických onemocnění průdušek a plic doprovázených vlhkým kašlem (např. zánět průdušek, průdušnice, hrtanu). Bez porady s lékařem se přípravek NEO-BRONCHOL užívá k léčbě akutních onemocnění, u chronických onemocnění je možné přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.
Přípravek NEO-BRONCHOL mohou užívat děti od 6 let, dospívající a dospělí.
Pokud se do 4 – 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NEO-BRONCHOL užívat

Neužívejte NEO-BRONCHOL

Jestliže jste alergický(á) na ambroxol-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
NEO-BRONCHOL nesmí být kvůli vysoké koncentraci léčivé látky užíván dětmi do 6 let.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku NEO-BRONCHOL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
Pokud během léčby zaznamenáte vznik změn na kůži nebo sliznicích. Velmi vzácně byl v časové spojitosti s užíváním ambroxol-hydrochloridu zaznamenán vznik kožních reakcí, jako jsou Stevens-Johnsonův syndrom (náhlá, závažná kožní alergická reakce, v počáteční fázi s příznaky podobnými chřipce a nachlazení, následně s tvorbou puchýřů, poškozením kůže a především sliznice dutiny ústní, očních spojivek a sliznice pohlavních orgánů) a Lyellův syndrom (závažné kožní onemocnění charakterizované vznikem puchýřů a výrazným cárovitým olupováním kůže na velké ploše, obvykle s následnou infekcí a vředovatěním a celkovými příznaky). Pokud se u Vás objeví poškození kůže nebo sliznice, je třeba ihned vyhledat lékaře a ukončit léčbu tímto přípravkem.
Jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo vážným onemocněním jater, musíte NEO- BRONCHOL užívat se zvýšenou opatrností a pouze na doporučení lékaře, který Vám může upravit dávkování .
Při porušené bronchomotorice a velkém množství hlenu (např. při vzácném maligním ciliárním syndromu) musí být NEO-BRONCHOL užíván pod dohledem lékaře z důvodu možného hromadění hlenu v dýchacích cestách.
Pokud trpíte akutní vředovou chorobou žaludku či dvanácterníku, je třeba se o užívání přípravku NEO-BRONCHOL poradit s lékařem.
Jestliže máte horečku déle jak 3 dny, nebo pokud vykašláváte hlen s příměsí krve či hnisu, je nutné se poradit s lékařem.

Děti

NEO-BRONCHOL nesmí být kvůli vysoké koncentraci léčivé látky užíván dětmi do 6 let. Pro malé děti jsou k dispozici jiné lékové formy, jako sirup a kapky, které obsahují nižší koncentraci léčivé látky.

Další léčivé přípravky a přípravek NEO-BRONCHOL
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Při současném užívání přípravku NEO-BRONCHOL a léků užívaných k tlumení kašle (antitusika) může díky potlačení kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržování hlenu v dýchacích cestách. Současně se proto tyto léky mohou užívat jen na radu lékaře.

Přípravek NEO-BRONCHOL s jídlem a pitím

Účinek přípravku Neo-bronchol na uvolňování a vykašlávání hlenu podpoříte zvýšenou konzumací tekutin.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Nejsou k dispozici dostačující údaje při použití ambroxolu u těhotných a kojících žen. Během těhotenství a kojení může být NEO-BRONCHOL užíván pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Žádná zvláštní opatření nemusí být zvažována.

NEO-BRONCHOL obsahuje sorbitol
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Informace pro diabetiky: 1 pastilka obsahuje 922,2 mg sušiny z 70 % roztoku sorbitolu nekrystalizujícího (což odpovídá přibližně 0,08 sacharidových jednotek).

3. Jak se NEO-BRONCHOL užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem Doporučená dávka přípravku je:

Děti od 6-ti do 12-ti let:
Užívá se 1 pastilka 2-3krát denně.

Dospělí a dospívající nad 12 let:
První 2-3 dny se užívají 2 pastilky 3krát denně v dalších dnech se užívají 2 pastilky 2krát denně

Dospělí:
V případě potřeby je pro zvýšení účinnosti možné v prvních dnech užívat 4 pastilky 2krát denně

Pastilky se rozpouštějí v ústech.
Jestliže se příznaky vašeho onemocnění zhorší, anebo se nezlepší do 4-5 dnů, musíte se poradit se svým lékařem. Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 5 dní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku NEO-BRONCHOL, než jste měl(a)
Při předávkování se může objevit přechodná nervozita a průjem.
Kontaktujte svého lékaře. Okamžitá opatření jako je navození zvracení a výplach žaludku nejsou všeobecně indikována a měla by být použita jen v případech extrémního předávkování. Doporučená je léčba příznaků.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek NEO-BRONCHOL
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou posuzovány dle frekvence výskytu:
Velmi časté
  mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů
Časté
  mohou se vyskytnout u méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 ze 100 pacientů
Méně časté
  mohou se vyskytnout u méně než 1 ze 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů
Vzácné
  mohou se vyskytnout u méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů
Velmi vzácné
  mohou se vyskytnout u méně než 1 z 10000 pacientů, včetně jednotlivých případů
Není známo
  z dostupných údajů nelze určit

Nežádoucí účinky
Méně časté: nevolnost, bolest břicha, zvracení.
Méně časté: reakce z přecitlivosti (např. kožní vyrážka, otok obličeje, dušnost a svědění), horečka. Velmi vzácné: anafylaktické (závažné alergické) reakce až šok.
Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti přestaňte NEO-BRONCHOL užívat.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak NEO-BRONCHOL uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistrovém obalu za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25 °C. Přípravek uchovávejte v původním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí a světlem.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co NEO-BRONCHOL obsahuje:

Léčivá látká je: ambroxoli hydrochloridum (15 mg v jedné pastilce).
Pomocné látky jsou: arabská klovatina, nekrystalizující sorbitol 70%, složený sorbitolový roztok, silice máty peprné, blahovičníková silice, sodná sůl sacharinu, lehký tekutý parafin.

Jak NEO-BRONCHOL vypadá a co obsahuje toto balení
Světle hnědé kulaté pastilky s vůní po peprmintu.
Balení obsahuje 20 pastilek v PVC/Al blistrech.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Divapharma GmbH 122 74 Berlin
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27.4.2015

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků