Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Neo-angin šalvěj pastilky 24

Neo-angin šalvěj je antiseptikum a mírné analgetikum dutiny ústní založené na kombinaci dichlorbenzenmethanolu, amylmetacresolu a levomentholu. Má antiseptické účinky, zasahující široké spektrum bakterií, které vyvolávají záněty horních cest dýchacích. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 2850015
ATC skupina: R02AA03
Farmakoterapeutická skupina: Antiseptika - Dichlorobenzenmethanol
Výrobce:
Kód SUKL:
0148543
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 24.04.2018
Běžná cena:
155 Kč
Cena s DPH:
126 Kč (115 Kč bez DPH)
Ušetříte
29 Kč (18%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
HodnoceníNEO-ANGIN ŠALVĚJ

Pastilky

Dichlorbenzenmethanolum, Amylmetacresolum , Levomentholum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však neo- angin šalvěj musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3-4 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci :


1.Co je neo-angin šalvěj a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete neo-angin šalvěj užívat.

3.Jak se neo-angin šalvěj užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak neo-angin šalvěj uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1. CO JE NEO-ANGIN ŠALVĚJ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ


Neo-angin šalvěj má antiseptické účinky a mírné analgetické účinky

Indikace:

Podpůrná léčba nekomplikovaných zánětlivých onemocnění hltanu, doprovázených typickými příznaky jako je bolest v krku, zarudnutí, mírné potíže s polykáním.

Bez doporučení lékaře by neo-angin šalvěj neměl být používán déle než 3-4 dny.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NEO-ANGIN ŠALVĚJ UŽÍVAT

Neužívejte neo-angin šalvěj


jestliže jste alergický(á) (hypersenzitivní) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku neo-angin šalvěj.

jestliže máte zánět hrtanu (projevuje se dráždivým kašlem, chrapotem či ztrátou hlasu), chronický zánět hltanu, astma, přecitlivělost (alergie) na silice.

Přípravek není vhodný pro děti do 6 let.

Upozornění a opatření

Je-li přítomná nebo se objeví horečka nebo hnisavé povlaky na krčních mandlích, je nutné vyhledat lékaře. Bez doporučení lékaře by neo-angin šalvěj neměl být užíván déle jak 3-4 dny.

neo-angin šalvěj obsahuje isomalt. Jestliže vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí specifických typů cukrů, poraďte se se svým lékařem, dříve než začnete tento lék užívat.

Další léčivé přípravky a neo-angin šalvěj

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky není známo.

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

neo-angin šalvěj s jídlem a pitím

Neo-angin šalvěj se nedoporučuje užívat během jídla.

Těhotenství a kojení


Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat

Nejsou k dispozici klinické údaje o podávání neo-anginu šalvěj během těhotenství.

Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, vývoj zárodku nebo plodu, porod nebo postnatální vývoj (vývoj po narození).

Vzhledem k nedostatku informací nelze zcela vyloučit negativní působení na plod, proto není užívání během těhotenství nebo kojení doporučeno.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku

Jestliže vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých typů cukrů, poraďte se se svým lékařem, dříve než začnete tento lék užívat.

Přípravek neo-angin šalvěj obsahuje také 2,58 g isomaltu (to odpovídá 25 kJ v jedné pastilce). To by mělo být bráno v potaz u pacientů s diabetes mellitus.

Neo-angin šalvěj obsahuje barvivo ponceau 4R, které může vyvolat alergickou reakci.

3. JAK SE NEO-ANGIN ŠALVĚJ UŽÍVÁ

Vždy užívejte neo-angin šalvěj podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Jestliže si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud není jinak předepsáno, nechají si dospělí a děti od 6 let pomalu rozpustit v ústech každé 2-3 hodiny 1 pastilku. Denně je možné užít maximálně 6 pastilek.

Poraďte se se svým lékařem, jestliže se příznaky zhorší a nebo nedojde k jejich zlepšení do 3-4 dnů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku neo-angin šalvěj než jste měl(a)

Žádné případy předávkování nebyly dosud popsány.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek neo-angin šalvěj

Jestliže jste zapomněl(a) užít neo-angin šalvěj, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále v užívání tak jak je předepsáno.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek neo-angin šalvěj nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti výskytu:

Velmi časté: více než 1 z 10 pacientů

Časté: méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 z 100 pacientů

Méně časté:    méně než 1 z 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů

Vzácné: méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů

Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 pacientů, není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Velmi vzácně se mohou vyskytnout žaludeční obtíže, trávicí obtíže, podráždění dýchacích cest a podráždění ústní sliznice.

Četnost není známa:

Barvivo ponceau 4R může vyvolat alergickou reakci.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK NEO-ANGIN ŠALVĚJ UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek neo-angin šalvěj obsahuje:


Léčivými látkami jsou Dichlorbenzenmethanolum (1,2 mg v 1 pastilce), Amylmetacresolum (0,6 mg v jedné pastilce), Levomentholum (5,9 mg v jedné pastilce).

Pomocnými látkami jsou silice máty peprné, isomalt, kyselina vinná, šalvějová silice, ponceau 4R (E 124), chinolinová žluť (E 104), patentní modř V (E131).

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení

Balení

12, 16, 24 a 48 medově zbarvených, bikonvexních, mírně průsvitných, kulatých pastilek. Obal Průhledný PVC/PVDC/A1 blistr, krabička.

Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce

Divapharma GmbH, D-12274 Berlin, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


4 LIFE PHARMA CZ, s.r.o.

Ve Studeném 8A

147 00 PRAHA 4

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 15.6.2015

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků