Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Mykoseptin ung.1x30g

Přípravek se užívá k léčbě všech druhů povrchových plísňových onemocnění kůže. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Mykoseptin ung.1x30g
Kód zboží: 8594739035379
ATC skupina: D01AE04
Farmakoterapeutická skupina: Jiná antimykotika pro lokální aplikaci - Kyselina undecylenová
Výrobce:
Kód SUKL:
0000871
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Středa 18.01.2017
Cena s DPH:
69 Kč (63 Kč bez DPH)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení


Mykoseptin

mast

acidum undecylenicum, zinci undecylenas

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-Pokud do 7 dnů nedojde ke zmírnění projevů onemocnění nebo dojde k jejich zhoršení, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Mykoseptin a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mykoseptin používat
3.Jak se přípravek Mykoseptin používá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek Mykoseptin uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Mykoseptin a k čemu se používá

Mykoseptin je léčivý přípravek k léčbě plísňových onemocnění kůže. Obsahuje dvě léčivé látky: kyselinu undecylenovou a zinkum-undecylenát.

Kyselina undecylenová a její soli působí protiplísňově a do určité míry i protibakteriálně. Zinek účinkuje adstringentně (má stahující účinek) a tím snižuje projevy podráždění kůže a urychluje její hojení.

Mykoseptin se používá na doporučení lékaře k léčbě všech druhů povrchových plísňových onemocnění kůže.

Přípravek mohou používat dospělí a děti od 2 let.

Pokud do 7 dnů nedojde ke zmírnění projevů onemocnění nebo dojde k jejich zhoršení, musíte se poradit s lékařem.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mykoseptin používat

Nepoužívejte přípravek Mykoseptin:

-jestliže jste alergický(á) na undecylenáty nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

-na mokvající plochy, rány, vředy a puchýře, do očí a jejich okolí;

-u dětí do 2 let.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Mykoseptin se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Mykoseptin


Vzájemné ovlivnění účinků Mykoseptinu a jiných současně používaných léků není známo. Bez souhlasu lékaře ale na Vaše onemocnění nepoužívejte jiné přípravky ke kožnímu podání. Pokud vám bude lékař předepisovat jiný lék, informujte ho o tom, že už používáte Mykoseptin.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů


Není známo, že by přípravek Mykoseptin jakkoliv ovlivňoval pozornost a schopnost soustředění.

Přípravek Mykoseptin obsahuje methylparaben.

Může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

3.Jak se přípravek Mykoseptin používá


Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Mast nanášejte na omytou a osušenou postiženou kůži 2x denně po dobu nejméně 1 týdne. Po ústupu kožních projevů je třeba mast dále aplikovat 1x denně další týden, pak obden či 2x týdně, celkem po dobu 1 měsíce.

Při předčasném zkrácení léčby je riziko nového vzplanutí onemocnění. K významnému zlepšení dochází zpravidla do 1 týdne, k úplnému vyléčení do 1 měsíce.

Použití u dětí

Mykoseptin je možné používat u dětí od 2 let.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Mykoseptin, než jste měl(a)

Při náhodném požití masti dítětem může dojít k pocitu na zvracení nebo zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Mykoseptin


Pokračujte v zavedeném schématu terapie. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Mykoseptin


Při předčasném zkrácení léčby je riziko nového vzplanutí onemocnění, proto nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují max. 1 z 1 000 pacientů):

lehké podráždění kůže,

vyrážka, která spontánně vymizí po přerušení léčby.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Mykoseptin uchovávat


Uchovávejte při teplotě do 25 şC v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace


Co přípravek Mykoseptin obsahuje


Léčivými látkami jsou acidum undecylenicum 1,5 g a zinci undecylenas 6,0 g ve 30 g masti.

Pomocnými látkami jsou methylparaben, tvrdý parafin, tekutý parafin, bílá vazelína, kyselina stearová, bílý vosk, monoacylglyceroly palmového oleje, oleomakrogol, čištěná voda.

Jak přípravek Mykoseptin vypadá a co obsahuje toto balení

Mykoseptin je mast téměř bílé až slabě nažloutlé barvy, s drobnými tukovými zrny, charakteristického pachu.

Velikost balení: 30 g masti v hliníkové tubě s polyethylénovým šroubovacím uzávěrem.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

13.3.2014

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků