Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo
Vánoční hra
Maxibalní kojeneckých mlék od 1098 Kč!

Mugotussol 10mg-5ml por.sir.1x190ml-380mg CZ

MUGOTUSSOL 10 mg

Léčivý přípravek
Mugotussol 10mg-5ml por.sir.1x190ml-380mg CZ
Kód zboží: 2944628
ATC skupina: R05DA09
Farmakoterapeutická skupina: Opiové alkaloidy a deriváty - Dextromethorfan
Výrobce:
Kód SUKL:
0203075
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Čtvrtek 23.11.2017
Běžná cena:
173 Kč
Cena s DPH:
142 Kč (129 Kč bez DPH)
Ušetříte
31 Kč (18%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
HodnoceníMUGOTUSSOL 10 mg/5 ml, sirup

Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

-Pokud se do 3-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml užívat

3.Jak se MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml a k čemu se používá

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva proti kašli a nachlazení.

MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml se užívá k úlevě od suchého, dráždivého kašle.

Obsahuje léčivou látku dextromethorfan-hydrobromid, který patří do skupiny léčivých přípravků proti kašli (tzv. antitusika), která poskytují úlevu od suchého kašle.

Přípravek je určen pro použití u dospělých a dětí ve věku 12 let a starších.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml užívat

Neužívejte MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml


–jestliže jste alergický(á) na dextromethorfan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

–pokud trpíte dlouhodobým kašlem nebo akutními příznaky onemocnění dýchacích cest, jako je astma, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) nebo zápal plic;

–pokud jste mladší než 12 let;

–pokud užíváte nebo jste užíval(a) v posledních dvou týdnech léky proti depresi, které jsou známé jako inhibitory monoaminooxidázy (IMAO). Pokud si nejste jistý(á), zda takové léky užíváte, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

-dextromethorfan-hydrobromid může způsobit závislost, pokud se užívá po delší časové období nebo pokud jej užívají lidé se sklonem ke zneužívání léků;

-pokud máte problémy s játry;

-pokud trpíte přetrvávajícím kašlem nebo kašlem spojeným se značnou produkcí hlenu;

-pokud trpíte nesnášenlivostí některých sacharidů.

Děti

Dextromethorfan-hydrobromid nesmí být podáván dětem mladším 12 let.

Další léčivé přípravky

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat, zejména pokud jde o amiodaron, chinidin, fluoxetin, haloperidol, paroxetin, propafenon, thioridazin, cimetidin a ritonavir nebo mukolytika (léky, které uvolňují hlen).

Dextromethorfan-hydrobromid s alkoholem


Některé nežádoucí účinky se mohou objevit s větší pravděpodobností, pokud je spolu s dextromethorfan-hydrobromidem konzumován alkohol.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek u Vás může vyvolat pocit ospalosti nebo závratě. Neřiďte a neobsluhujte stroje, pokud jste jím ovlivněni. Riziko těchto účinků se zvyšuje při požití alkoholu a některých dalších léků.

Přípravek MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml obsahuje:

Maltitol (89 kcal/g)

Pokud Vám bylo někdy lékařem sděleno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užitím tohoto přípravku se svým lékařem.

Může mít mírný projímavý účinek.

Energetická hodnota je 2,3 kcal/g maltitolu.

2,8 mg propylenglykolu

Methylparaben (E 218)

Může způsobit alergické reakce (případně opožděné).

3.Jak se MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí a děti ve věku 12 let a starší:

15 ml sirupu až 3krát denně, každých 6 – 8 hodin, podle potřeby. Nepřekračujte maximální celkovou denní dávku 45 ml sirupu (3 dávky).

Používejte odměrku, která je součastí balení.

Když se léčíte sami, neužívejte přípravek déle než 3 – 5 dní.

Sirup neobsahuje řepný cukr (sacharózu), a proto jej mohou užívat diabetici.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml, než jste měl(a)

Pokud užijete příliš mnoho tohoto léčivého přípravku, poraďte se ihned s Vaším lékařem nebo v nemocnici. Vezměte zbytek léčivého přípravku s sebou, abyste jej ukázal(a) lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) užít MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Užijte následující dávku, když je potřeba.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Alergické reakce

Příznaky mohou zahrnovat svědění kůže nebo vyrážku, potíže s dýcháním, rychlejší srdeční rytmus, otok tváře nebo hrdla.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, přestaňte přípravek užívat a vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Další možné nežádoucí účinky

Časté (postihují méně než 1 z 10 osob)

o závrať, zvracení, žaludeční nevolnost, pocit na zvracení, vyčerpanost

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 osob) o halucinace, rozvoj návyku, ospalost

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5.Jak MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml uchovávat

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po prvním otevření: 12 měsíců

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoliv známek snížené jakosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml obsahuje


-Léčivou látkou je Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum.

Pomocnými látkami jsou: Dihydrát sodné soli sacharinu Roztok maltitolu (E 965) Propylenglykol

Meruňkové aroma Vanilkové aroma

Methylparaben (E 218)

Čištěná voda

Jak MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml vypadá a co obsahuje toto balení

5 ml obsahuje 10 mg monohydrátu dextromethorphani hydrobromidum monohydricum (odpovídá 7,35 mg dextromethorphanum).

MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml je čirý, bezbarvý až mírně nažloutlý sirup dostupný ve skleněných lahvičkách třídy III jantarové barvy a s uzávěrem z umělé hmoty.

Velikost balení:

1 lahvička o objemu 190 ml a 1 dávkovač.

Držitel rozhodnutí o registraci

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

55216 Ingelheim am Rhein

Německo

Výrobce

DELPHARM REIMS

10 rue Colonel Charbonneaux, 51100 REIMS Francie

Tento léčivý přípravek je schválen v členských státech EHP pod následujícími názvy:


Česká republika: Mugotussol 10 mg/5 ml

Estonsko: MUCOCALM 10 mg/5 ml siirup

Polsko: Mucotussin

Slovenská republika: Mugotussol 10mg/5ml

Velká Británie: Dextromethorphan hydrobromide 10mg/5ml syrup

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21.1.2014

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků