Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo
Maxibalní kojeneckých mlék od 1098 Kč!

MedDex Vicks sirup med suchý kašel 1x120ml-160mg

Sirups medovou vůní a příchutí. K léčbě suchého, dráždivého, neproduktivního kašle u dospělých a dospívajících od 14 let. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
MedDex Vicks sirup med suchý kašel 1x120ml-160mg
Kód zboží: 2630078
ATC skupina: R05DA09
Farmakoterapeutická skupina: Opiové alkaloidy a deriváty - Dextromethorfan
Výrobce:
Kód SUKL:
0170299
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 22.08.2017
Běžná cena:
120 Kč
Cena s DPH:
89 Kč (81 Kč bez DPH)
Ušetříte
31 Kč (26%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

MedDex Vicks sirup na suchý kašel s medem

Sirup

Dextromethorphani hydrobromidum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však MedDex Vicks sirup na suchý kašel s medem musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3-5 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:


1.Co je MedDex Vicks sirup na suchý kašel s medem a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MedDex Vicks sirup na suchý kašel s medem užívat

3.Jak se MedDex Vicks sirup na suchý kašel s medem užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak MedDex Vicks sirup na suchý kašel s medem uchovávat

6.Další informace

1.CO JE MEDDEX VICKS SIRUP NA SUCHÝ KAŠEL S MEDEM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

MedDex Vicks sirup na suchý kašel s medem je určen pro léčbu suchého kašle.

Indikace:

Léčba suchého, dráždivého, neproduktivního kašle (bez vykašlávání).

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MEDDEX VICKS SIRUP NA SUCHÝ KAŠEL S MEDEM UŽÍVAT

Neužívejte MedDex Vicks sirup


-jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na hydrobromid dextrometorfanu, nebo na kteroukoli další složku obsaženou v přípravku,

-jestliže máte průduškové astma, chronickou obstrukční plicní nemoc (chronickou bronchitidu a rozedmu plic), zápal plic, útlum dýchání (respirační útlum), nedostatečnou činnost dýchacího ústrojí (respirační nedostatečnost),

-nepodávejte dětem do 14 let,

- jestliže užíváte současně určité léky, ovlivňujících náladu (inhibitory MAO), nebo jste je užíval/a v uplynulých 14 dnech,

- jestliže mate poruchu funkce jater.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MedDex Vicks sirup je zapotřebí

Pokud trpíte kašlem provázeným vysokou tvorbou hlenu, je třeba, abyste MedDex Vicks sirup užíval(a) pouze po poradě s lékařem a v souladu s jeho pokyny a pouze s velkou opatrností, neboť potlačení kašle za těchto okolností není žádoucí.

Chronický kašel může být raným příznakem průduškového astmatu; MedDex Vicks sirup není určen pro potlačení takovéhoto kašle, především u dětí.

Prosím pozor: MedDex Vicks sirup může vyvolat psychickou a tělesnou závislost. U pacientů, kteří jsou náchylní ke zneužívání látek nebo vzniku závislosti na nich, by měla být léčba přípravkem MedDex Vicks sirup proto krátkodobá a měla by probíhat pod přísným lékařským dohledem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

-Jestliže jste byl(a) léčen(a) nebo v současné době užíváte určité léky ovlivňujícími náladu (antidepresiva typu inhibitorů MAO), je možnost ovlivnění centrální nervové soustavy, což se projeví neklidem a zmateností, vysokou horečkou a změnami dechových a oběhových funkcí (tzv. serotoninový syndrom). Podobné příznaky byly též pozorovány při souběžném užívání antibiotika linezolidu.

-Současné užívání dalších léků, které mají tlumivý účinek na centrální nervovou soustavu, může vést ke vzájemnému posílení jejich účinků.

- Jestliže se MedDex Vicks sirup používá v kombinaci s léky usnadňujícími odkašlávání, může dojít k nebezpečnému hromadění hlenu vzhledem k potlačení kašlacího reflexu.

-Souběžné užívání léků, které tlumí enzymatický systém cytochromu P450 2D6 v játrech, a tudíž tlumí metabolismus dextrometorfanu, především pak amiodaronu, chinidinu, fluoxetinu, haloperidolu, paroxetinu, propafenonu, thioridazinu, cimetidinu a ritornaviru, může mít za následek zvýšení koncentrací dextrometorfanu.

-Některé léky (např. určité přípravky na snížení krevního tlaku, tzv. inhibitory ACE), mohou vyvolávat kašel. Pokud takovéto léky užíváte, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete lék, který tlumí kašel, užívat.

Užívání přípravku MedDex Vicks sirup s jídlem a pitím

Je třeba vyhnout se další konzumaci alkoholu.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Před užíváním během těhotenství a kojení by měl vždy lékař velmi pečlivě zvážit přínosy a možné nežádoucí účinky (viz též bod 4 „Nežádoucí účinky“) pro matku a dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

I když se tento léčivý přípravek užívá v souladu s návodem, může příležitostně způsobovat mírnou únavu, a tudíž ovlivňovat reakce do té míry, že schopnost řídit nebo obsluhovat stroje bude snížena. Toto platí ve zvýšené míře při souběžné konzumaci alkoholu nebo při současném užívání léků, které samy o sobě mohou tlumit reakce.

Důležité informace o některých složkách přípravku MedDex Vicks sirup

Tento lék obsahuje sacharózu, glukózu a fruktózu. Pokud jste si vědom(a) toho, že trpíte nesnášenlivostí určitých cukrů, užívejte, prosím, MedDex Vicks sirup pouze po poradě se svým lékařem.

 Sacharóza

15 ml obsahuje 5,5 g sacharózy (cukru), což odpovídá přibližně 0,54 sacharidovým jednotkám (CU). Pokud musíte dodržovat diabetickou dietu, je třeba, abyste toto vzal(a) v úvahu.

 Sodík

15 ml obsahuje 1,3 mmol (30 mg) sodíku. Pokud musíte dodržovat dietu s nízkým příjmem soli, je třeba, abyste toto vzal(a) v úvahu.

 Alkohol

Tento přípravek obsahuje 5 objemových procent alkoholu. Jsou-li dodrženy pokyny k dávkování, každá dávka představuje příjem 0,63 g alkoholu (na 15 ml). Zdravotní riziko existuje, mimo jiné, v případě onemocnění jater, alkoholismu, epilepsie, organického onemocnění mozku, těhotenství, kojení a u dětí. Účinky jiných léků mohou být zeslabeny nebo zesíleny.

3.JAK SE MEDEX VICKS SIRUP NA SUCHÝ KAŠEL S MEDEM UŽÍVÁ

Vždy užívejte MedDex Vicks sirup přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař nepředepíše jinak, obvyklá dávka je:

Dospělí a dospívající od 14 let: 15 ml 3x denně (podle značek na odměrce), (odpovídá 20 mg dextrometorfanu); maximální celková denní dávka je 45 ml (odpovídá 60 mg dextrometorfanu).

Způsob použití

Lahvičku před použitím protřepejte.

Stlačte uzávěr s dětskou pojistkou směrem dolů a zároveň jím otáčejte ve směru šipky.

Délka užívání

Neužívejte MedDex Vicks sirup po dobu přesahující 3-5 dní, aniž byste se poradil(a) s lékařem.

Vždy užívejte MedDex Vicks sirup přesně podle pokynů obsažených v této informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže budete mít pocit, že účinky přípravku MedDex Vicks sirup jsou příliš silné nebo příliš slabé, poraďte se, prosím, s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MedDex Vicks sirup, než jste měl/a

Po požití více než 10 jednotlivých dávek se může dostavit neklid, závratě, poruchy dýchání (dechový útlum), halucinace, poruchy vědomí, pokles krevního tlaku, tachykardie (zrychlený srdeční tep), zvýšený svalový tonus (svalové napětí) a ataxie (pohybové potíže).

Při podezření na předávkování přípravkem MedDex Vicks sirup se obraťte neprodleně na lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít MedDex Vicks sirup na suchý kašel s medem

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Podobně jako všechny léky, může mít i MedDex Vicks sirup na suchý kašel s medem nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Četnost výskytu nežádoucích účinků je klasifikována takto: Velmi časté: více než 1 z 10 léčených osob

Časté: 1 až 10 ze 100 léčených osob Méně časté: 1 až 10 z 1000 léčených osob Vzácné: 1 až 10 z 10000 léčených osob

Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 léčených osob

Není známo: na základě dostupných údajů nelze četnost stanovit.

Možné nežádoucí účinky

Poruchy imunitního systému:

Méně časté: reakce z přecitlivělosti včetně anafylaktické reakce/šoku, dýchací potíže a otok v oblasti dutiny ústní a krční.

Při prvních známkách reakce z přecitlivělosti lék VYSAĎTE. Informujte svého lékaře.

Poruchy nervového systému: Méně časté: mírná únava, závratě

Velmi vzácné: ospalost, halucinace, při nadužívání vznik závislostiGastrointestinální poruchy: Méně časté: nevolnost, zažívací potíže, zvracení.

Poruchy kůže a podkoží:

Vzácně byly hlášeny ve spojitosti s dextromethofanem kožní vyrážky.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.JAK MEDDEX VICKS SIRUP NA SUCHÝ KAŠEL S MEDEM UCHOVÁVAT


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku a krabičce za "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Použitelnost po otevření: 3 měsíce

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.DALŠÍ INFORMACE

Co MedDex Vicks sirup obsahuje


Léčivou látkou v 15 ml sirupu je 20 mg hydrobromidu dextrometorfanu.

Pomocnými látkami jsou: čištěná voda, sacharosa, propylenglykol, etanol 96%, tekuté medové aroma, dihydrát natrium-citrátu, kyselina citronová, sodná sůl karmelosy, polyethylenoxid, makrogol-2000-stearát, natrium-benzoát, tekuté sporýšové aroma, dihydrát sodné soli sacharinu, menthoxypropandiol.

Jak MedDex Vicks sirup vypadá a co obsahuje toto balení

Žlutá viskózní tekutina s medovou vůní a příchutí, bez viditelných částic., 100 ml, 120 ml, 180 ml, 240 ml sirupu

Držitel rozhodnutí o registraci

Procter & Gamble GmbH

Sulzbacher Str. 40-50

D-65824 Schwalbach am Taunus

Německo

Výrobce


Procter & Gamble Manufacturing GmbH, Gross-Gerau Plant, Procter & Gamble Str. 1, 64521 Gross- Gerau., Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 25.8.2012

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků