Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo
Vánoční hra
Maxibalní kojeneckých mlék od 1098 Kč!

Maalox suspenze por.susp.1x250ml-PE

Přípravek se užívá k léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny, jako je pálení žáhy, nadměrné říhání apod. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Maalox suspenze por.susp.1x250ml-PE
Kód zboží: 3587080000504
ATC skupina: A02AD
Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii onemocnění spojených s poruchou acidity - Kombinace a komplexy sloučenin hliníku, vápníku a hořčíku
Výrobce:
Kód SUKL:
0046270
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Čtvrtek 23.11.2017
Běžná cena:
90 Kč
Cena s DPH:
72 Kč (65 Kč bez DPH)
Ušetříte
18 Kč (20%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení
MAALOX suspenze
perorální suspenze
Aluminii hydroxidum, Magnesii hydroxidum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4.
-Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.Co je přípravek MAALOX suspenze a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MAALOX suspenze užívat
3.Jak se přípravek MAALOX suspenze užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek MAALOX suspenze uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek MALOX suspenze a k čemu se používá
Přípravek MAALOX suspenze působí proti nadměrné kyselosti žaludeční šťávy (antacidum). Léčivé látky obsažené v přípravku mají silný neutralizační účinek na kyselinu chlorovodíkovou, která se vyskytuje v žaludku a je zodpovědná za kyselost žaludečního obsahu, a tím kyselost tohoto obsahu snižuje.
Přípravek MAALOX suspenze se užívá k léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny, jako je pálení žáhy, zatékání kyselého žaludečního obsahu do úst. Na doporučení lékaře se přípravek užívá k léčbě zánětů žaludeční sliznice, zánětů sliznice jícnu a může být součástí léčby žaludečního a dvanácterníkového vředu. Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 15 let.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MAALOX suspenze užívat

Neužívejte přípravek MAALOX suspenze

-jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na hydroxid hlinitý, hydroxid hořečnatý nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
-jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin.

Upozornění a opatření

Informujte lékaře v případě úbytku hmotnosti, při potížích s polykáním a přetrvávajících bolestech břicha, při poruchách trávení, které se objevily poprvé nebo se nedávno změnily.
Pokud trpíte poruchou funkce ledvin, dlouhodobé užívání antacid jako je MAALOX se nedoporučuje.
Pokud trpíte metabolickou poruchou, tzv. porfyrií, a podstupujete dialýzu, užívání hydroxidu hlinitého se nedoporučuje.
Jestliže Vaše onemocnění trvá více než 10 dní nebo se zhorší, měl by se vyšetřit původ nemoci a znovu stanovit léčba.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Děti a dospívající
Přípravek není určen dětem mladším než 15 let.

Další léčivé přípravky a MAALOX suspenze
Účinky přípravku MAALOX suspenze jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Přípravek může snižovat vstřebávání velké většiny současně užívaných léků.
Zvláštní opatrnost vyžaduje podávání přípravku MAALOX s následujícími léky: např. H2 antagonisté, atenolol, cefdinir, cefpodoxim, chlorochin, cykliny, diflunisal, digoxin, bisfosfonáty, ethambutol, fluorochinolony, fluorid sodný, glukokortikoidy indometacin, izoniazid, ketokonazol, levotyroxin, linkosamidy, metoprolol, fenothiazinová neuroleptika, penicilamin, propranolol, rosuvastatin, soli železa. Je vhodné dodržovat nejméně 2hodinový (u fluorochinolonů 4hodinový) odstup mezi užíváním přípravku MAALOX a těmito přípravky.
Opatrnosti je zapotřebí při současném užívání přípravku MAALOX suspenze a salicylátů, polystyrensulfonátu (kayexalátu) a citrátů.
Při současném užívání přípravku MAALOX suspenze a chinidinu může dojít ke zvýšení hladiny chinidinu v séru a k předávkování chinidinem.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
V průběhu těhotenství užívejte přípravek MAALOX suspenze pouze na výslovné doporučení Vašeho lékaře. Přípravek by měl být užíván během těhotenství pouze v nutných případech.
Je třeba brát v úvahu přítomnost hliníku a hořčíku, které mohou ovlivnit vyprazdňování:
-soli hydroxidu hořečnatého mohou vyvolat průjem,
-soli hliníku vyvolávají zácpu a mohou zhoršit zácpu, která se často vyskytuje během těhotenství.
Pokud Vám lékař řekl, že přípravek v průběhu těhotenství můžete užívat, neužívejte jej ve vysokých dávkách nebo po dlouhou dobu.
V kojení se může během léčby pokračovat, pokud je přípravek užíván dle doporučení.

MAALOX suspenze obsahuje sorbitol

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.Jak se přípravek MAALOX suspenze užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař nedoporučí jinak, užívají dospělí a dospívající od 15 let jednu polévkovou lžíci suspenze (1 lžíce = 15 ml) přibližně hodinu a půl po jídle nebo při bolestech v žaludeční krajině.
Maximálně je možné užívat 6 polévkových lžic suspenze denně (pokud lékař výslovně nedoporučí jiné dávkování).

Jestliže jste užil(a) více přípravku MAALOX suspenze, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Hydroxid hlinitý může zapříčinit zácpu a předávkování hořečnatými solemi může způsobit hypomotilitu střeva; vysoké dávky tohoto přípravku mohou způsobit neprůchodnost nebo zhoršit průchodnost střev u pacientů s vyšším rizikem (např. pacienti s poruchou funkce ledvin, děti mladší 2 let nebo starší pacienti).
Při nadměrných dávkách, dlouhodobém užívání nebo dokonce i při normálních dávkách u pacientů s dietou zaměřenou na nízký obsah fosforu může nastat nedostatek (deplece) fosforu v organismu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout poruchy vyprazdňování, jako je zácpa nebo průjmy. Při dodržení doporučeného dávkování jsou tyto nežádoucí účinky méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000). Při překročení doporučeného dávkování se tyto obtíže mohou stupňovat.
Mohou se vyskytnout příznaky přecitlivělosti jako je svědění, kopřivka, angioedém a anafylaktická reakce. Při dlouhodobém užívání nebo užívání vysokých dávek může dojít ke snížení vstřebávání fosfátů ze zažívacího traktu nebo k nahromadění hořčíku či hliníku v organismu, což může způsobit poruchy metabolismu vápníku a fosforu až měknutí kostí. Frekvenci výskytu těchto nežádoucích účinků nelze z dostupných údajů určit.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5.Jak přípravek MAALOX suspenze uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, chraňte před mrazem.
Po prvním otevření lahvičky spotřebujte do 6 měsíců.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek MAALOX suspenze, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co přípravek MAALOX suspenze obsahuje

-Léčivými látkami jsou aluminii hydroxidum 3,5 g (ve formě vodní suspenze), magnesii hydroxidum 4,0 g (ve formě vodní suspenze) ve 100 ml suspenze.
-Pomocnými látkami jsou kyselina chlorovodíková 10%, monohydrát kyseliny citronové, silice máty peprné, mannitol, domifenium-bromid, sodná sůl sacharinu, nekrystalizující sorbitol 70%, čištěná voda.

Jak přípravek MAALOX suspenze vypadá a co obsahuje toto balení

MAALOX suspenze je bílá suspenze homogenní po protřepání.
PET láhev, PP uzávěr s PE fólií, krabička.
Velikost balení 250 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Sanofi S.p.A., Viale Europa, Origgio, Itálie
A. Nattermann & Cie. GmbH, Kolín, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
1.2.2015Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků