Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Maalox Citron suspenze por.sus.20

Přípravek se užívá k léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny, jako je pyróza, nadměrné říhání, regurgitace kyselého žaludečního obsahu do úst a bolesti v žaludeční krajině nalačno, k léčbě zánětů žaludeční sliznice, jícnu. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Maalox Citron suspenze por.sus.20
Kód zboží: 2574144
ATC skupina: A02AD
Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii onemocnění spojených s poruchou acidity - Kombinace a komplexy sloučenin hliníku, vápníku a hořčíku
Výrobce:
Kód SUKL:
0153536
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Pátek 25.05.2018
Běžná cena:
100 Kč
Cena s DPH:
77 Kč (70 Kč bez DPH)
Ušetříte
23 Kč (23%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
HodnoceníMAALOX citron

suspenze perorální suspenze

Algedratum, Magnesii hydroxidum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek MAALOX citron suspenze a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MAALOX citron suspenze užívat

3.Jak se přípravek MAALOX citron suspenze užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek MAALOX citron suspenze uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek MAALOX citron suspenze a k čemu se používá

MAALOX citron suspenze je přípravek proti nadměrné kyselosti žaludeční šťávy (antacidum). Léčivé látky obsažené v přípravku mají silný neutralizační účinek na kyselinu chlorovodíkovou, která je zodpovědná za kyselost žaludečního obsahu, a tím se jeho kyselost snižuje.

Bez porady s lékařem se přípravek užívá k léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny, jako je pálení žáhy, zatékání kyselého žaludečního obsahu zpět do úst. Na doporučení lékaře se přípravek užívá k léčbě zánětů žaludeční sliznice, zánětů sliznice jícnu a může být součástí léčby žaludečního a dvanácterníkového vředu. Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 15 let.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MAALOX citron suspenze užívat

Neužívejte MAALOX citron suspenze


-jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na hydroxid hořečnatý, hydroxid hlinitý nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

-pokud trpíte závažným onemocněním ledvin,

-jestliže máte vzácnou dědičnou poruchu snášenlivosti cukrů (viz níže „MAALOX citron suspenze obsahuje sacharózu a sorbitol“).

Upozornění a opatření

Informujte lékaře v případě úbytku hmotnosti, při potížích s polykáním a přetrvávajících bolestech břicha, při poruchách trávení, které se objevily poprvé nebo se nedávno změnily.

Pokud trpíte poruchou funkce ledvin, dlouhodobé užívání antacid jako je MAALOX se nedoporučuje.

Pokud trpíte metabolickou poruchou, tzv. porfyrií, a podstupujete dialýzu, užívání hydroxidu hlinitého se nedoporučuje.

Jestliže Vaše onemocnění trvá více než 10 dní nebo se zhorší, měl by se vyšetřit původ nemoci a znovu stanovit léčba.

Děti a dospívající

Přípravek není určen dětem mladším než 15 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku MAALOX citron suspenze a jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Přípravek může snižovat vstřebávání velké většiny současně užívaných léků.

Zvláštní opatrnost vyžaduje podávání přípravku MAALOX citron susupenze s následujícími léky: H2 antagonisté, atenolol, cefdinir, cefpodoxim, chlorochin, cykliny, diflunisal, digoxin, bisfosfonáty, ethambutol, fluorochinolony, fluorid sodný, glukokortikoidy, indometacin, izoniazid, ketokonazol, levotyroxin, linkosamidy, metoprolol, fenothiazinová neuroleptika, penicilamin, propranolol, rosuvastatin, soli železa. Je vhodné dodržovat nejméně 2hodinový (u fluorochinolonů 4hodinový) odstup mezi užíváním přípravku MAALOX citron suspenze a těmito léky.

Opatrnosti je zapotřebí při současném užívání přípravku MAALOX citron suspenze a salicylátů, polystyrensulfonátu (kayexalátu) a citrátů.

Při současném užívání přípravku MAALOX citron suspenze a chinidinu může dojít ke zvýšení hladiny chinidinu v séru a k předávkování chinidinem.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V průběhu těhotenství užívejte přípravek MAALOX citron suspenze pouze na výslovné doporučení Vašeho lékaře. Přípravek by měl být užíván během těhotenství pouze v nutných případech.

Je třeba brát v úvahu přítomnost hliníku a hořčíku, které mohou ovlivnit vyprazdňování:

-soli hydroxidu hořečnatého mohou vyvolat průjem,

-soli hliníku vyvolávají zácpu a mohou zhoršit zácpu, která se často vyskytuje během těhotenství.

Pokud Vám lékař řekl, že přípravek v průběhu těhotenství můžete užívat, neužívejte jej ve vysokých dávkách nebo po dlouhou dobu.

V kojení se může během léčby pokračovat, pokud je přípravek užíván dle doporučení.

MAALOX citron suspenze obsahuje sacharózu a sorbitol

Přípravek obsahuje sacharózu a sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.Jak se přípravek MAALOX citron suspenze užívá

Léčba bez porady s lékařem:

Bez porady s lékařem se přípravek užívá k léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny, jako je pálení žáhy nebo návrat kyselého žaludečního obsahu zpět do úst.

Pokud lékař neurčí jinak, přípravek užívejte přesně podle pokynů v této příbalové informaci.

Dospělí a dospívající od 15 let obvykle užívají pravidelně při obtížích 1-2 sáčky. Přípravek lze užívat maximálně 6krát denně, a to mezi jídly a večer před ulehnutím; nesmí se překročit maximální denní dávka 12 sáčků.

Jestliže obtíže přetrvávají více než 10 dní nebo se zhorší, poraďte se s lékařem.

Léčba na doporučení lékaře:

Přípravek vždy užívejte přesně podle pokynů Vašeho lékaře.

Obvyklé dávkování je následující:

Dospělí a dospívající od 15 let obvykle užívají pravidelně při obtížích 1-2 sáčky. Přípravek lze užívat maximálně 6krát denně, a to mezi jídly a večer před ulehnutím; nesmí se překročit maximální denní dávka 12 sáčků.

Před použitím sáček pečlivě promněte. Suspenzi užívejte přímo ze sáčku, bez ředění.

Přípravek není určen k dlouhodobému užívání. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 2 týdny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MAALOX, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Hydroxid hlinitý může zapříčinit zácpu a předávkování hořečnatými solemi může způsobit

hypomotilitu střeva; vysoké dávky tohoto přípravku mohou způsobit neprůchodnost nebo zhoršit průchodnost střev u pacientů s vyšším rizikem (např. pacienti s poruchou funkce ledvin, děti mladší 2 let nebo starší pacienti).

Při nadměrných dávkách, dlouhodobém užívání nebo dokonce i při normálních dávkách u pacientů s dietou zaměřenou na nízký obsah fosforu může nastat nedostatek (deplece) fosforu v organismu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout poruchy vyprazdňování, jako je zácpa nebo průjmy. Při dodržení doporučeného dávkování jsou tyto nežádoucí účinky méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000). Při překročení doporučeného dávkování se tyto obtíže mohou stupňovat.

Mohou se vyskytnout příznaky přecitlivělosti, jako je svědění, kopřivka, angioedém a anafylaktická reakce. Při dlouhodobém užívání nebo užívání vysokých dávek může dojít ke snížení vstřebávání fosfátů ze zažívacího traktu nebo k nahromadění hořčíku či hliníku v organismu, což může způsobit poruchy metabolismu vápníku a fosforu až měknutí kostí. Frekvenci výskytu těchto nežádoucích účinků nelze z dostupných údajů určit.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5.Jak přípravek MAALOX citron suspenze uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

6.Obsah balení a další informace

Co MAALOX citron suspenze obsahuje


-Léčivými látkami jsou algedratum 460 mg, což odpovídá aluminii oxidum 230mg a magnesii hydroxidum 400 mg v 1 sáčku.

-Pomocnými látkami jsou prostý sirup (64%), nekrystalizující sorbitol (70%) ekv., sorbitol (E 420), xanthamová klovatina, guar, chlorid sodný, aroma citroníku lime, chlorid sodný.

Jak MAALOX citron suspenze vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: Bílá až slabě žlutá homogenní suspenze.

Velikost balení: 20 sáčků po 4,3 ml suspenze

Držitel rozhodnutí o registraci: sanofi-aventis, s.r.o. Praha, Česká republika

Výrobce:

A. Nattermann & Cie. GmbH, Kolín, Německo

Sanofi S.p.A., Origgio, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

1.2.2015

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků