Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Spuštěna nová výdejní místa

Livostin 0.5mg-ml oph. gtt. sus. 4ml

Přípravek se používá k rychlému a dlouhodobému zmírnění očních obtíží např. svědění a slzení, které jsou způsobeny alergií na trávy, pyl a jiné látky. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 3574660512656
ATC skupina: S01GX02
Farmakoterapeutická skupina: Jiná antialergika - Levokabastin
Výrobce:
Kód SUKL:
0119923
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 26.03.2019
Běžná cena:
175 Kč
Cena s DPH:
141 Kč (128 Kč bez DPH)
Ušetříte
34 Kč (19%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení


LIVOSTIN

oční kapky, suspenze

(levocabastini hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

- Pokud se do sedmi dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je přípravek LIVOSTIN a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LIVOSTIN používat
3.Jak se přípravek LIVOSTIN používá
4.Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek LIVOSTIN uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK LIVOSTIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

LIVOSTIN je antialergikum (lék působící proti přecitlivělosti).

Oční kapky LIVOSTIN se používají k rychlému a dlouhodobému zmírnění očních obtíží, např. svědění, zarudnutí očí, otoku očních víček a nadměrnému slzení, které jsou způsobeny alergií (přecitlivělostí) na trávy, pyl, plísně, prach a jiné látky.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST,


NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LIVOSTIN POUŽÍVAT


Nepoužívejte LIVOSTIN

pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kteroukoli složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). V případě, že si nejste těmito údaji jisti, se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Měkké kontaktní čočky

Jako u všech očních přípravků obsahujících benzalkonium-chlorid, může konzervační látka benzalkonium- chlorid způsobit podráždění očí. Zakaluje měkké kontaktní čočky.

V průběhu léčby očními kapkami obsahujícími benzalkonium-chlorid, tedy i očními kapkami LIVOSTIN,

se vyvarujte kontaktu s měkkými kontaktními čočkami. Odstraňte kontaktní čočky před aplikací a počkejte nejméně 15 minut před opětovným nasazením.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo jste užíval v nedávné době, nebo možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Používání přípravku LIVOSTIN s jídlem a pitím není ovlivněno.

Těhotenství a kojení

Jste-li těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, informujte svého lékaře, který rozhodne, zda můžete používat LIVOSTIN.

Pokud kojíte, informujte svého lékaře dřív, než začnete tento přípravek používat.

Řízení motorových vozidel, obsluha strojů

Oční kapky LIVOSTIN neovlivňují bdělost nebo soustředění. Věnujte však zvýšenou pozornost řízení vozidel a obsluze strojů neprodleně po použití očních kapek LIVOSTIN, protože se u Vás může dostavit podráždění, bolest, otok, svědění, zarudnutí, pocit pálení očí, nadměrné slzení nebo rozostřené vidění.

Důležité informace o některých složkách přípravku LIVOSTIN

Konzervační látka benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění očí. Zakaluje měkké kontaktní čočky. V případě přecitlivělosti na tuto složku nesmíte přípravek používat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK LIVOSTIN POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací, nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Oční kapky LIVOSTIN jsou vyráběny v lékové formě mikrosuspenze.

Před každým použitím proto obsah lahvičky důkladně protřepejte.

Použití u dospělých a dětí od 6 let

Obvyklé doporučené dávkování pro dospělé a děti od 6 let je jedna kapka očních kapek LIVOSTIN dvakrát denně do obou očí.

Jsou-li obtíže velice nepříjemné, můžete vkapávat jednu kapku třikrát nebo čtyřikrát denně.

V léčbě pokračujte až do zlepšení obtíží, pokud však nenastane výrazné zlepšení nebo ústup obtíží do jednoho týdne, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.

Při léčbě celoročních alergických obtíží lze přípravek používat v případě dobrého účinku i po několik měsíců. Použití u dětí do šesti let posoudí lékař.

Návod k použití:


Před prvním použitím očních kapek zcela odstraňte krycí kroužek lahvičky.

1.Důkladně protřepejte obsah lahvičky ještě před odstraněním uzávěru.

2.Zakloňte hlavu co možná nejdále dozadu.

3.Stiskněte lahvičku a opatrně kápněte jednu kapku do vnitřního koutku oka. Potom stáhněte dolní víčko směrem dolů, s hlavou stále zakloněnou, aby se kapka dostala do prostoru mezi dolní částí oka a dolního
víčka.

Budete automaticky mrkat, a tím se kapka rovnoměrně rozptýlí do celého oka.

4. Tentýž postup opakujte od bodu 3 i u druhého oka.

Kapacím uzávěrem se nedotýkejte povrchu oka, aby nedošlo k náhodnému znečištění obsahu. Oční kapky nepoužívejte déle než jeden měsíc po prvním otevření lahvičky.

Jestliže jste nedopatřením požil/a obsah lahvičky přípravku LIVOSTIN

Tyto oční kapky jsou určeny pouze pro oční podání, ale v případě, že nedopatřením požijete obsah lahvičky, nebo při náhodném požití přípravku dítětem, se pravděpodobně dostaví ospalost. Pokud k tomu dojde, vyhledejte lékaře. Nejlepší, co můžete mezitím udělat, je pít hodně vody.

Informace určená lékařům v případě předávkování

Při náhodném požití přípravku se doporučuje vyzvat pacienta k dostatečnému pití nealkoholických nápojů za účelem akcelerace renální eliminace levokabastinu.

Jestliže jste zapomněl/a používat přípravek LIVOSTIN

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a používat přípravek LIVOSTIN

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Podobně jako všechny léky, mohou mít i oční kapky LIVOSTIN nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Všechny níže uvedené nežádoucí účinky jsou velmi vzácné, to znamená, že se vyskytly u méně než 1 z 10 000 léčených nemocných.

Neprodleně ukončete používání očních kapek LIVOSTIN pokud zpozorujete nebo máte podezření na závažné nežádoucí alergické reakce, protože je možné, že budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči.

Příznaky zahrnují:


∙otok obličeje, rtů, úst nebo krku

∙sípání nebo ztížené dýchání nebo polykání

∙vyrážka nebo návaly

Pokud zaznamenáte při používání očních kapek LIVOSTIN jakékoli nežádoucí účinky, včetně uvedených níže, informujte svého lékaře nebo lékárníka:

∙silný nebo nepravidelný srdeční tlukot (palpitace)

∙rozostřené vidění

∙pocit pálení, zarudnutí, bolest, otok, svědění, podráždění očí nebo zvýšené slzení

∙zánět spojivek - konjunktivitida (výtok se svěděním očí a krustami na víčkách)

∙oteklá nebo zanícená oční víčka

∙bolest hlavy

U pacientů, kteří měli výrazně porušenou rohovku ,byly v průběhu léčby velmi vzácně zaznamenány případy kalcifikace rohovky (ukládání vápenatých solí v rohovce projevující se vznikem zakalených skvrn).

5. JAK PŘÍPRAVEK LIVOSTIN UCHOVÁVAT


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Oční kapky LIVOSTIN uchovávejte na bezpečném místě, mimo dohled a dosah dětí.

Tento lék je možné uchovávat pouze omezenou dobu.

Oční kapky LIVOSTIN nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, které je uvedené na obalu, po datu vytištěném za EXP (měsíc a rok), i v případě, že byly správně uchovávány. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek LIVOSTIN obsahuje

Léčivou látkou očních kapek LIVOSTIN je levocabastinum (levokabastin) ve formě levocabastini hydrochloridum (levokabastin-hydrochloridu).

LIVOSTIN je vyráběn ve formě sterilní bílé mikrosuspenze v lahvičkách z průsvitné plastické hmoty o objemu 4 mililitry s kapátkem a zeleným šroubovacím uzávěrem k odpočítávání kapek.

Jeden mililitr očních kapek obsahuje 0,50 miligramu levokabastinu a 0,15 miligramu benzalkonium-chloridu (konzervační přísada).

Další složky jsou: propylenglykol, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hypromelóza 2910, polysorbát 80, dihydrát dinatrium-edetátu a voda na injekci.

Držitel rozhodnutí o registraci

McNeil Products Limited, c/o Johnson & Johnson, Ltd.

Foundation Park, Roxborough Way Maidenhead, Berkshire

SL6 3UG, Velká Británie

Výrobce


Famar A.V.E.

Agiou Dimitriou 63

GR-17456 Alimos Attiki, Řecko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Johnson & Johnson, s.r.o.

Karla Engliše 3201/6

150 00 Praha 5

tel.: 227 012 111

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

14.1.2015

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků