Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo
Maxibalní kojeneckých mlék od 1098 Kč!

LivoReactine 10mg por.tbl.flm. 21x10mg

Přípravek se užívá pro léčbu celoroční alergické rýmy, sezónní alergické rýmy a alergického zánětu spojivek, svědění a kopřivky. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
LivoReactine 10mg por.tbl.flm. 21x10mg
Kód zboží: 2770957
ATC skupina: R06AE07
Farmakoterapeutická skupina: Piperazinové deriváty - Cetirizin
Výrobce:
Kód SUKL:
0198338
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Pondělí 31.07.2017
Běžná cena:
74 Kč
Cena s DPH:
65 Kč (59 Kč bez DPH)
Ušetříte
9 Kč (12%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
HodnoceníLIVOREACTINE 10 mg

potahované tablety cetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek LivoReactine 10 mg musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.

-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je přípravek LivoReactine 10 mg a k čemu se užívá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LivoReactine 10 mg užívat

3.Jak se přípravek LivoReactine 10 mg užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek LivoReactine 10 mg uchovávat

6.Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK LIVOREACTINE 10 MG A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku LivoReactine 10 mg je cetirizin-dihydrochlorid. LivoReactine 10 mg je přípravek proti alergiím.

LivoReactine 10 mg se u dospělých a u dětí od 6 let používá ke

-zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,

-zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikárie).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LIVOREACTINE 10 MG UŽÍVAT

Neužívejte přípravek LivoReactine 10 mg


-jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin (těžkým selháním ledvin s hodnotou clearance kreatininu nižší než 10 ml/min.);

-jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku přípravku LivoReactine 10 mg, na kteroukoli pomocnou látku přípravku LivoReactine 10 mg, na kteroukoli další složku přípravku, na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (příbuzné léčivé látky jiných přípravků).

Přípravek LivoReactine 10 mg byste neměli užívat

-jestliže trpíte dědičnou poruchou nesnášenlivosti galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo poruchou vstřebávání glukózy a galaktózy.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku LivoReactine 10 mg je zapotřebí:

-jestliže trpíte poruchou funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem. V případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař;

-pokud trpíte epilepsií nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měli byste se před zahájením léčby poradit se svým lékařem.

Mezi alkoholem (při hladině 0,5 promile v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v běžných dávkách nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce. Přesto se ale stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval/a, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vzhledem k charakteru cetirizinu nejsou interakce s jinými léčivy pravděpodobné.

Užívání přípravku LivoReactine 10 mg s jídlem a pitím:

Jídlo výrazně neovlivňuje vstřebávání cetirizinu.

Těhotenství a kojení:

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Stejně jako u jiných léků nemá být přípravek LivoReactine 10 mg podáván těhotným ženám. Přestože náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod, v jeho dalším užívání nepokračujte.

Neužívejte LivoReactine 10 mg během kojení, protože se cetirizin vylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo při užívání přípravku LivoReactine 10 mg v doporučených dávkách.

Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje, nepřekračujte doporučenou dávku tohoto přípravku. Sledujte pozorně svoji reakci na lék. Pokud jste citlivý/á, můžete při současném užívání alkoholu nebo jiných léků tlumících centrální nervový systém pozorovat výraznější snížení pozornosti a schopnosti reakce.

Důležitá informace o některých složkách přípravku LivoReactine 10 mg


LivoReactine 10 mg potahované tablety obsahuje laktózu. Pokud víte od svého lékaře, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, prosím, ještě před užíváním tohoto přípravku.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK LIVOREACTINE 10 MG UŽÍVÁ

Jak a kdy budete užívat LivoReactine 10 mg

Níže uvedené pokyny platí pouze v případě, že jste od Vašeho lékaře nedostal/a odlišné pokyny o užívání přípravku LivoReactine 10 mg. Dodržujte prosím tyto pokyny, v opačném případě by přípravek LivoReactine 10 mg nemusel plně účinkovat.

Tablety je zapotřebí zapít sklenicí vody.

Dospělí a dospívající od 12 let:

10 mg (1 tableta) jednou denně.

Děti od 6 do 12 let:

5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.

Nemocní se střední až těžkou poruchou funkce ledvin:

Nemocným se středně těžkou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně Pokud vnímáte účinek přípravku LivoReactine 10 mg jako příliš slabý nebo příliš silný, poraďte se prosím se svým lékařem.

Délka léčby:

Délku léčby stanoví Váš lékař - bude záviset na typu, průběhu a délce trvání obtíží.

Jestliže jste užil/a více tablet přípravku LivoReactine 10 mg, než jste měl/a

Pokud se domníváte, že jste užil/a vyšší dávku léku LivoReactine 10 mg než jste měl/a, informujte, prosím, svého lékaře. Lékař rozhodne o dalších opatřeních, budou-li zapotřebí.

V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. Byly hlášeny tyto nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek LivoReactine 10 mg

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek LivoReactine 10 mg

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek LivoReactine 10 mg nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny tyto nežádoucí účinky. Četnost výskytu nežádoucích účinků je určena takto: nežádoucí účinky časté (u 1 nemocného ze 100 až u 1 z 10), méně časté (u 1 nemocného ze 1000 až u 1 z 100), vzácné (u 1 nemocného z 10000 až u 1 z 1000) nebo velmi vzácné (u méně než 1 nemocného z 10 000).

Poruchy krve a lymfatického systému

velmi vzácné: snížená hladina krevních destiček

Celkové poruchy     

časté: únava

Srdeční poruchy     

vzácné: zrychlená srdeční činnost

Poruchy oka     

velmi vzácné: porucha akomodace, neostré/rozostřené vidění, nekontrolované, mimovolní pohyby očí

Poruchy zažívacího systému

časté: sucho v ústech, nevolnost, průjem,

méně časté: bolesti břicha

Celkové poruchy a reakce v místě podání

méně časté: astenie (nadměrná únava), nevolnost,

vzácné: edém (otok)

Poruchy imunitního systému

vzácné: alergická reakce (reakce přecitlivělosti),

velmi vzácné: těžká alergická reakce (reakce přecitlivělosti závažného charakteru)

Poruchy jater a žlučových cest

vzácné: abnormální funkce jater

Vícenásobná vyšetření

vzácné: zvýšení hmotnosti

Poruchy nervového systému

časté: závratě, bolesti hlavy,

méně časté: parestezie (brnění, mravenčení),

vzácné: křeče a poruchy hybnosti,

velmi vzácné: synkopa (krátkodobá ztráta vědomí), třes, poruchy chuti

Psychiatrické poruchy     

časté: ospalost,

méně časté: agitovanost/rozrušení,

vzácné: útočnost, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost,

velmi vzácné: tiky

Poruchy ledvin a močových cest

velmi vzácné: obtíže s močením

Poruchy dýchacího systému

časté: zánět hltanu, rýma

Poruchy kůže a podkožní tkáně

méně časté: svědění, vyrážka,

vzácné: kopřivka,

velmi vzácné: otoky, vyrážka po podání léku.

Jestliže se u Vás objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému lékaři. Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti přestaňte okamžitě LivoReactine 10 mg užívat a poraďte se s lékařem. Lékař zhodnotí závažnost stavu a rozhodne o případných dalších opatřeních.
Pokud si všimnete jakýchkoliv jiných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK LIVOREACTINE 10 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek LivoReactine 10 mg neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte přípravek LivoReactine 10 mg, pokud si všimnete jakýchkoli známek poškození.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat léčivé přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek LivoReactine 10 mg obsahuje:


Léčivou látku je cetirizin-dihydrochlorid.

Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg cetirizin-dihydrochloridu.

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium- stearát, potahová soustava Opadry Y-1-7000 bílá.

Jak přípravek LivoReactine 10 mg vypadá a co obsahuje toto balení:

LivoReactine 10 mg je bílá podlouhlá potahovaná tableta s půlicí rýhou a označením Y-Y.

Balení se 7, 14 a 21 potahovanými tabletami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

McNeil Products Limited c/o Johnson & Johnson

Foundation Park, Roxborough Way Maidenhead, Berkshire

SL6 3UG, Velká Británie

Tel:   

01628 827136

Fax:
   
01628 821222

E-Mail:
   
smather@cscgb.jnj.com

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR:

Johnson & Johnson s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, tel. 227 012 111, www.jnj.cz

Výrobce

AESICA PHARMACEUTICALS S.R.L VIA PRAGLIA, 15

10044 PIANEZZA (TO) Itálie

JANSSEN CILAG

DOMAINE DE MAIGREMONT 27100 VAL DE REUIL

Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena


26.10.2012

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků