Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Linola-Fett crm.1x50g

Přípravek se používá k léčbě kožních onemocnění se suchou kůží, k léčbě poškození kůže způsobeného škodlivinami a ochraně kůže před RTG a UV-zářením. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Linola-Fett crm.1x50g
Kód zboží: 8594156270087
ATC skupina: D02AC
Farmakoterapeutická skupina: Emoliencia a protektiva - Měkký parafin a tukové produkty
Výrobce:
Kód SUKL:
0060091
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 29.05.2018
Běžná cena:
128 Kč
Cena s DPH:
103 Kč (94 Kč bez DPH)
Ušetříte
25 Kč (20%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení


Linola - Fett


0,815 g nenasycených mastných kyselin ve 100 g krému

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. -Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-Pokud se nebudete cítit lépe do 4 týdnů nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Linola - Fett a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linola - Fett používat
3.Jak se přípravek Linola - Fett používá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek Linola - Fett uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.CO JE PŘÍPRAVEK LINOLA - FETT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Linola - Fett je dermatologikum (přípravek na kůži).

Přípravek Linola - Fett se používá k podpůrné léčbě mírného až středně těžkého atopického ekzému (neurodermitis) v subakutním (méně prudkém) až chronickém (vleklém) stadiu. Přípravek Linola - Fett krém obsahuje kyselinu linolovou a 9, 11-linolovou ze skupiny nenasycených mastných kyselin.

Linola - Fett je vhodný pro dospělé i děti každého věku s výjimkou náhlého zhoršení kožních onemocnění (ekzémy, virová a bakteriální onemocnění).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LINOLA - FETT POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Linola - Fett

-jestliže jste alergický(á) na nenasycené mastné kyseliny, podzemnici olejnou, soju, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Linola-Fett se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Odolnost proti protržení a bezpečnost kondomu je snížena, je-li současně v anogenitální oblasti (pohlavních orgánů a konečníku) použit krém Linola - Fett, protože přípravek obsahuje vazelínu.

Děti

Pro použití u dětí nejsou žádná zvláštní omezení.

Další léčivé přípravky a přípravek Linola - Fett

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(la) nebo které možná budete používat. To se týká i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Interakce s jinými přípravky nejsou známy.

Přípravek s jídlem, pitím a alkoholem

Nejsou známy žádné vedlejší účinky.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pro použití v době těhotenství nejsou žádná omezení.

Po dobu kojení by neměl být přípravek Linola - Fett nanášen na oblast prsou, aby kojenec nepřišel do styku s účinnými látkami krému.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Linola - Fett nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Linola - Fett obsahuje cetylstearylalkohol, tuk z ovčí vlny, hydrogenovaný podzemnicový olej a podzemnicový olej.

Cetylstearylalkohol a tuk z ovčí vlny mohou způsobit místní kožní reakce (např.kontaktní dermatitidu).

Léčivý přípravek obsahuje podzemnicový olej. Jestliže jste alergičtí na arašídy nebo sóju, nepoužívejte tento léčivý přípravek.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK LINOLA - FETT POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování, způsob a doba používání

Pokud lékař neurčí jinak, nanášejte Linola - Fett dle potřeby několikrát denně rovnoměrně na vysušenou kůži, použití 2x denně je dostačující.

Způsob použití

Krém k použití na kůži.

Doba používání

Linola - Fett používejte do zlepšení stavu kůže, případně dle doporučení ošetřujícího lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Linola - Fett, než jste měl(a)

Pokračujte v léčbě normálními dávkami.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Linola - Fett

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dál v léčbě podle doporučeného dávkování.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Linola - Fett

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem o dalším postupu, protože je ohrožen úspěch léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Významné nežádoucí účinky nebo příznaky, které je zapotřebí sledovat, a opatření při jejich výskytu:

Pokud Vás postihne některý z dále uvedených nežádoucích účinků, přípravek Linola - Fett už nepoužívejte a co nejdříve vyhledejte lékaře.

Vzácné nežádoucí účinky: (může postihnout až 1 z 1000 pacientů) podzemnicový olej může vyvolat těžkou alergickou reakci.

Další nežádoucí účinky

Časté nežádoucí účinky: (může postihnout až 1 z 10 pacientů) výskyt lokálních kožních reakcí (např. kožní dermatitida), se zarudnutím a pálením nebo svěděním kůže.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): může se vyskytnout otok kůže.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK LINOLA - FETT UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem.

Použitelnost po prvním otevření

Doba použitelnosti po prvním otevření je 1 rok.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE


Co přípravek Linola - Fett obsahuje:

Léčivá látka je: 0,815 g nenasycených mastných kyselin (C18:2-mastných kyselin) ve 100g krému. Linola - Fett je krém typu o/v emulze.

Pomocnými látkami jsou: butylbenzylpropionaldehyd, decyl-oleát, mikrokrystalický vosk, bílý

vosk, ztužený tuk, čištěná voda, tuk z ovčí vlny, aluminium-tristearát, sorbitan-stearát, hydrogenovaný podzemnicový olej, podzemnicový olej, cetylstearylalkohol, magnesium-stearát, tvrdý parafin, tekutý parafin, alkoholy tuku z ovčí vlny, betakaroten, čištěný slunečnicový olej, bílá vazelína.

Jak přípravek Linola - Fett vypadá a co obsahuje toto balení:

Linola – Fett je slabě nažloutlý, hladký krém.

Velikost balení: 15 g, 25 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g, 250 g, 2 x 250g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel Sudbrackstrasse 56, 33611 Bielefeld

Německo

telefon: +49 (0) 521 8808-05 fax: +49 (0) 521 8808-334

e-mail: info@wolff-arzneimittel.de

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Medac, spol. s r.o. Sirotkova 45

616 00 Brno Tel.: 541 240 837

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6.5.2015.

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků