Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Spuštěna nová výdejní místa

Letizen tbl.obd.50x10mg

Letizen je lékem ze skupiny antihistaminik. Potlačuje účinky histaminu - látky, která se tvoří a ukládá v těle během "časné" fáze alergické reakce. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Letizen tbl.obd.50x10mg
Kód zboží: 3838989558451
ATC skupina: R06AE07
Farmakoterapeutická skupina: Piperazinové deriváty - Cetirizin
Výrobce:
Kód SUKL:
0002927
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Pátek 22.03.2019
Běžná cena:
215 Kč
Cena s DPH:
162 Kč (147 Kč bez DPH)
Ušetříte
53 Kč (25%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

Letizen 10 mg
potahované tablety
cetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.Co je přípravek Letizen a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Letizen užívat
3.Jak se přípravek Letizen užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek Letizen uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Letizen a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Letizen je cetirizin-dihydrochlorid. Letizen je přípravek proti alergiím.

Letizen se u dospělých a u dětí od 6 let věku používá ke:
-zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,
-zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikárie). Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Letizen užívat

Neužívejte přípravek Letizen

-jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin (těžkým selháním ledvin s hodnotou clearance kreatininu nižší než 10 ml/min.);
-jestliže jste alergický(á) na cetirizin-dihydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné léčivé látky jiných přípravků).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Letizen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže jste pacient s nedostatečností funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem; v případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.
Jestliže je pravděpodobné, že nebude schopen/schopna vyprázdnit močový měchýř (při stavech jako je poranění míchy nebo zvětšená prostata), poraďte se prosím se svým lékařem.
Pokud máte epilepsii nebo je u Vás riziko vzniku křečí, měli byste se poradit se svým lékařem.
Jestliže je u Vás plánováno testování na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat přípravek Letizen několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie.

Děti
Použití přípravku Letizen se nedoporučuje u dětí do 6 let, protože potahované tablety neumožňují úpravu dávky.

Další léčivé přípravky a přípravek Letizen

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Vzhledem k profilu cetirizinu se neočekávají žádné interakce s jinými léky.

Přípravek Letizen s jídlem, pitím a alkoholem
Jídlo neovlivňuje výrazně vstřebávání cetirizinu.
Mezi alkoholem (při hladině 0,5 promile v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v běžných dávkách nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce. Přesto se ale stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Stejně jako u jiných léků nemá být přípravek Letizen podáván těhotným ženám.
Přestože náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod, v jeho dalším užívání nepokračujte.
Neužívejte Letizen během kojení, protože se cetirizin vylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po užívání přípravku Letizen v doporučených dávkách.
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje, nepřekračujte doporučenou dávku tohoto přípravku. Sledujte pozorně svoji reakci na lék. Pokud jste citlivý pacient, můžete pozorovat, že současné užívání alkoholu nebo jiných léků tlumících centrální nervový systém může dodatečně ovlivňovat Vaši pozornost a schopnost reakce.

Přípravek Letizen obsahuje monohydrát laktosy.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.Jak se přípravek Letizen užívá

Jak a kdy budete užívat přípravek Letizen?

Níže uvedené pokyny platí pouze v případě, že jste od svého lékaře nedostal(a) odlišné pokyny o používání přípravku Letizen. V takovém případě používejte Letizen přesně podle pokynů lékaře. Pokud nebudete pro Vás platné pokyny dodržovat, účinek přípravku Letizen může být pouze částečný.
Tablety je třeba spolknout a zapít sklenicí vody.

Dospělí a dospívající starší 12 let:
10 mg (1 tableta) jednou denně.

Děti ve věku od 6 do 12 let:
5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.

Pacienti se střední až těžkou poruchou funkce ledvin:
Pacientům se středně těžkou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.

Pacienti s poruchou funkce jater:
Pacienti, kteří mají pouze poruchu funkce jater, by měli užívat obvyklou předepisovanou dávku.

Pacienti s poruchou funkce jater a ledvin:
Pacientům, kteří mají zároveň poruchu funkce jater i poruchu funkce ledvin, může být podávána nižší dávka v závislosti na závažnosti onemocnění ledvin, a u dětí bude dávka také zvolena na základě tělesné hmotnosti; dávku určí lékař.

Pokud vnímáte účinek přípravku Letizen jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím, poraďte se se svým lékařem.

Délka léčby:

Délka léčby závisí na typu, průběhu a délce trvání potíží a je stanovena lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Letizen, než jste měl(a)
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku Letizen, než jste měl(a), informujte, prosím, svého lékaře. Lékař rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.
V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost (somnolence), otupění (stupor), abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Letizen
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Letizen nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Následující nežádoucí účinek je velmi vzácný, ale pokud se u Vás vyskytne, musíte přestat užívat tyto tablety a ihned se poradit s lékařem:
-Závažná alergická reakce zahrnující vyrážku, svědění a horečku, otok hrdla, obličeje, očních víček nebo rtů. Tato reakce se může objevit brzy po prvním užití léku nebo se může rozvinout později.

Byly hlášeny také následující nežádoucí účinky.
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob):
-únava,
-závrať, bolest hlavy,
-bolest břicha, sucho v ústech, nevolnost, průjem
-ospalost,
-zánět hltanu, rýma.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):
-astenie (nadměrná únava), malátnost,
-parestezie (zvláštní pocity na kůži),
-rozrušení (neklid),
-svědění , vyrážka.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob):
-tachykardie (zrychlená srdeční frekvence),
-edém (otok),
-alergická reakce (reakce z přecitlivělosti), někdy závažná (velmi vzácně),
-abnormální funkce jater,
-zvýšení tělesné hmotnosti,
-křeče a poruchy hybnosti,
-agrese, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost,
-kopřivka.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob):
-trombocytopenie (snížený počet krevních destiček),
-porucha akomodace (přizpůsobení oka pohledu na blízké či vzdálené předměty), rozmazané vidění, mimovolní pohyby oční koule,
-synkopa (mdloby), tremor (třes), změny chuti,
-tiky,
-problémy s močením,
-otok, fixní lékový exantém (lokalizovaná kožní vyrážka).

Frekvence nežádoucích účinků není známa (četnost nelze z dostupných údajů určit):
-zvýšená chuť k jídlu,
-sebevražedné myšlenky,
-amnézie (ztráta paměti), zhoršení paměti,
-vertigo (pocit otáčení nebo pohybu),
-zadržování moči (neschopnost zcela vyprázdnit močový měchýř).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Letizen uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co přípravek Letizen obsahuje

Léčivou látkou je cetirizin-dihydrochlorid. Jedna potahovaná tableta obsahuje cetirizini dihydrochloridum 10 mg.
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon, magnesium-stearát , potahová soustava Opadry 33G28707 bílá.

Jak přípravek Letizen vypadá a co obsahuje toto balení

Letizen jsou kulaté, bílé, slabě bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou. Velikost balení: 20 nebo 50 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24.7.2014


Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků