Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo
Maxibalní kojeneckých mlék od 1098 Kč!

Ibumyl Rapid 400mg por.tbl.flm. 24x400mg I

Přípravek Ibumyl Rapid obsahuje léčivou látku ibuprofen. Ta patří do skupiny léků, které se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). NSAID poskytují úlevu změnou odpovědi organismu na bolest a horečku. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Ibumyl Rapid 400mg por.tbl.flm. 24x400mg I
Kód zboží: 2901578
ATC skupina: M01AE01
Farmakoterapeutická skupina: Deriváty kyseliny propionové - Ibuprofen
Výrobce:
Kód SUKL:
0188652
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 22.08.2017
Běžná cena:
115 Kč
Cena s DPH:
95 Kč (86 Kč bez DPH)
Ušetříte
20 Kč (17%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

Ibumyl Rapid 400 mg,

potahované tablety ibuprofenum

(ve formě ibuprofenum lysinicum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. Viz bod 4.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je Ibumyl Rapid a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ibumyl Rapid užívat

3.Jak se Ibumyl Rapid užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak Ibumyl Rapid uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je Ibumyl Rapid a k čemu se používá

Přípravek Ibumyl Rapid obsahuje léčivou látku ibuprofen. Ta patří do skupiny léků, které se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). NSAID poskytují úlevu změnou odpovědi organismu na bolest a horečku.

Ibumyl Rapid se používá k symptomatické léčbě mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy, akutní bolest hlavy u migrenózního záchvatu s aurou nebo bez aury, bolest zubů, menstruační bolest, a k léčbě horečky a bolesti doprovázející nachlazení.

Ibumyl Rapid tablety jsou také používány k symptomatické léčbě bolesti a zánětlivých kloubních onemocnění (např. revmatoidní artritidy), degenerativních onemocnění kloubů (např. osteoartróza) a při bolestivých otocích a zánětech po poranění měkkých tkání. Upozornění: Zánětlivá kloubní onemocnění (např. revmatoidní artritida), degenerativní onemocnění kloubů (např. osteoartróza), bolestivé otoky a záněty po poranění měkkých tkání není vhodné léčit samoléčbou a přípravek Ibumyl Rapid by měl být při jejich léčbě používán POUZE na základě lékařského doporučení.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ibumyl Rapid užívat

Neužívejte Ibumyl Rapid

jestliže jste alergický(á) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

jestliže jste v minulosti měl(a) alergické reakce jako astma, dušnost, svědivou vyrážku, rýmu, po užití kyseliny acetylsalicylové (ASA) nebo jiných podobných léků proti bolesti (NSAID)

jestliže máte (nebo jste měl(a) dvě či více epizod) žaludeční vřed či krvácení

jestliže jste v minulosti měl(a) perforaci trávicího traktu nebo krvácení po užití NSAID

jestliže trpíte krvácením do mozku nebo jiným aktivním krvácením

jestliže trpíte poruchami krvetvorby nezjištěné příčiny

jestliže jste silně dehydratován(a) (způsobeno např. zvracením, průjmem nebo nedostatečným příjmem tekutin)

jestliže trpíte závažným selháváním jater, ledvin či srdce

jestliže jste v posledních 3 měsících těhotenství

Ibumyl Rapid je kontraindikován u dospívajících s tělesnou hmotností nižší než 40 kg nebo u dětí mladších 12 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ibumyl Rapid se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

pokud jste v nedávné době podstoupil(a) chirurgický zákrok

pokud trpíte nebo jste trpěl(a) astmatem nebo alergií, může se vyskytnout dušnost

pokud trpíte sennou rýmou, nosními polypy nebo chronickým obstrukčním onemocněním dýchacích cest, jelikož v takovém případě existuje zvýšené riziko alergických reakcí. Tyto alergické reakce se mohou projevit jako astmatický záchvat (tzv. alergické astma), Quinckeho edém nebo kopřivka.

pokud máte problémy se srdcem

pokud jste v minulosti trpěl(a) onemocněním trávicího traktu (jako je ulcerózní kolitida, Crohnova choroba)

pokud trpíte systémovým lupus erytematodes nebo smíšeným onemocněním pojivové tkáně (onemocnění postihující kůži, klouby a ledviny)

pokud máte určité dědičné potíže s krvetvorbou (např. akutní intermitentní porfyrie)

pokud máte poruchu srážení krve

pokud užíváte jiná NSAID. Souběžné užívání NSAID, včetně specifických inhibitorů 2- cyklooxygenázy, zvyšuje riziko nežádoucích účinků (viz bod Další léčivé přípravky a Ibumyl Rapid, níže) a nemělo by k němu dojít.

pokud máte plané neštovice (varicella), nedoporučuje se užívat Ibumyl Rapid

pokud jste starší pacient.

Pacienti s onemocněním ledvin nebo jater se musí nejdříve poradit s lékařem, než začnou užívat tablety ibuprofenu.

Užívání léků jako je Ibumyl Rapid může mírně zvýšit riziko srdečního záchvatu (infarktu myokardu) nebo cévní mozkové příhody. Riziko je pravděpodobnější při užívání vysokých dávek nebo dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte proto doporučenou dávku ani dobu léčby (10 dní).

Jestliže máte srdeční potíže, prodělal(a) jste v minulosti mozkovou cévní příhodu nebo se domníváte, že u Vás mohou existovat rizikové faktory pro rozvoj těchto chorob (např. máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysokou hladinu cholesterolu nebo kouříte), poraďte se o léčbě se svým lékařem či lékárníkem.

Velmi vzácně byly během léčby ibuprofenem zaznamenány život ohrožující kožní vyrážky (Stevens- Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza). Riziko těchto reakcí je největší během prvních měsíců léčby. Při prvních příznacích kožní vyrážky, poškození sliznic nebo jakýchkoli jiných známkách reakce z přecitlivělosti přestaňte užívat přípravek Ibumyl Rapid a promluvte si s lékařem.

Nežádoucí účinky lze minimalizovat užíváním nejmenší účinné dávky po co nejkratší dobu. U starších pacientů je zvýšené riziko nežádoucích účinků.

Všeobecně může pravidelné užívání (různých druhů) analgetik vést k trvalým problémům s ledvinami. Toto riziko může být zvýšeno fyzickou námahou spojenou se ztrátou minerálů a dehydratací. Tomuto je nutno se vyhnout. U dehydrovaných dětí a dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin.

Dlouhodobé užívání jakýchkoli analgetik na bolest hlavy může tuto bolest zhoršit. V takovém případě nebo při podezření na takovou situaci byste měl(a) léčbu ukončit a vyhledat lékaře. Na diagnózu bolesti hlavy z předávkování je třeba mít podezření u pacientů, kteří pravidelně nebo denně trpí bolestmi hlavy, ačkoli (nebo právě proto) pravidelně užívají léky proti bolesti hlavy.

Váš lékař může dělat krevní testy během léčby, hlavně v případě dlouhodobé terapie.

Další léčivé přípravky a Ibumyl Rapid

Čemu se musíte vyhnout během užívání tohoto přípravku?

Některé léčivé přípravky, které působí jako antikoagulancia (proti srážení krve) (např. kyselina acetylsalicylová, warfarin, tiklopidin), některé léky proti vysokému krevnímu tlaku (ACE inhibitory např. kaptopril, blokátory betareceptorů, antagonisté II-angiotensinů) a dokonce některé další léky mohou ovlivnit nebo být ovlivněny léčbou ibuprofenem. Proto se zeptejte na radu lékaře dříve, než začnete ibuprofen užívat s jinými přípravky.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat. Obzvláště je informujte, pokud užíváte:

kyselinu acetysalicylovou,

nebo jiná

NSAID

Protože mohou zvýšit riziko žaludečních

 

(protizánětlivé a analgetické přípravky)

 

nebo

dvanáctníkových

vředů

nebo

 

 

 

 

krvácení.

 

 

 

 

 

Digoxin (proti srdeční nedostatečnosti)

 

Protože může být zvýšen účinek digoxinu.

 

 

 

 

 

Glukokortikoidy (přípravky

obsahující

kortizon

Protože mohou zvýšit riziko žaludečních

 

nebo jemu podobné látky)

 

 

nebo

dvanáctníkových

vředů

nebo

 

 

 

 

krvácení.

 

 

 

 

léky působící proti shlukování krevních destiček

Protože toto může zvýšit riziko krvácení.

 

 

Kyselina acetylsalicylová (v nízkých dávkách)

Protože může být ovlivněn účinek na

 

 

 

 

ředění krve.

 

 

 

 

 

Léky k ředění krve (jako je warfarin)

 

Protože ibuprofen může zvýšit účinek

 

 

 

 

těchto léků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Fenytoin (na epilepsii)

Protože vliv fenytoinu může být zvýšen.

 

 

 

Selektivní

inhibitory zpětného vychytávání

Protože mohou zvýšit riziko krvácení

 

serotoninu (léky užívané k léčbě deprese)

z trávicího traktu.

 

 

 

Lithium (lék

na maniodepresivní onemocnění a

Protože účinek lithia může být zvýšen.

 

depresi)

 

 

 

 

Probenecid a Sulfinpyrazon (léky proti dně)

Protože vylučování ibuprofenu může být

 

 

 

zpomaleno.

 

 

Léky proti vysokému krevnímu tlaku a duretika

Protože ibuprofen může snižovat účinek

 

 

 

těchto léčiv a tím zvýšit riziko pro

 

 

 

ledviny.

 

 

 

Diuretika šetřící draslík

Protože toto může vést k hyperkalémii

 

 

 

(vysokým hladinám draslíku v krvi).

 

 

 

Methotrexát (přípravek k léčbě rakoviny nebo

Protože vliv methotrexátu může být

 

revmatizmu)

 

zvýšen.

 

 

Takrolimus a cyklosporin (imunosupresivní léky)

Protože může nastat poškození ledvin.

 

 

Zidovudin: (přípravek k léčbě HIV/AIDS)

Protože užívání ibuprofenu může vyústit

 

 

 

ve zvýšené riziko krvácení do kloubů a

 

 

 

vést k otokům u HIV pozitivních pacientů

 

 

 

s hemofilií.

 

 

 

Sulfonylurea (antidiabetikum)

Může nastat vzájemné ovlivnění mezi

 

 

 

léky.

Chinolonová antibiotika

 

 

 

 

Protože se může zvýšit riziko křečí.

 

 

Mifepriston (přípravek předepisovaný k ukončení

Protože ibuprofen může snížit účinek

 

těhotenství)

 

tohoto přípravku.

 

 

 

Bisfosfonáty (přípravky předepisované k léčbě

Protože mohou zvýšit riziko žaludečních a

 

osteoporózy)

 

dvanáctníkových vředů a krvácení.

 

 

 

Oxpentifylin (pentoxyfilin) (používaný k léčbě

Protože mohou zvýšit riziko žaludečních a

 

chorob spojených s poruchou krevního oběhu v

dvanáctníkových vředů a krvácení.

 

dolních nebo horních končetinách)

 

 

 

 

Baklofen, svalový relaxant

Protože dojít ke zvýšení toxicity

 

 

 

baklofenu.

 

 

Nízké dávky ASA

 

Neužívejte tento lék, pokud užíváte kyselinu acetylsalicylovou (ASA) v dávkách vyšších než 75 mg denně. Pokud užíváte nízké dávky ASA (do 75 mg denně), promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Ibumyl Rapid užívat.

Ibumyl Rapid s alkoholem

Během užívání přípravku Ibumyl Rapid se nemá konzumovat alkohol, protože to může zvýšit případné nežádoucí účinky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Ibumyl Rapid se nesmí užívat v posledních 3 měsících těhotenství,

Pokud jste v prvních 6 měsících těhotenství, kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ibumyl Rapid patří do skupiny léků (NSAID), které mohou zhoršit plodnost žen. Tento účinek je reverzibilní a odezní po vysazení léku. Je nepravděpodobné, že by Ibumyl Rapid ovlivnil Vaši schopnost otěhotnět, ale pokud jste měla problémy s otěhotněním, poraďte se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při krátkodobém užívání malých dávek nemá tento přípravek žádný nebo významný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud se vyskytnou nežádoucí účinky jako únava, ospalost, závratě a poruchy zraku neřiďte a neobsluhujte stroje. Tento účinek je umocněn současným požitím alkoholu.

3.Jak se Ibumyl Rapid užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace, svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Tento přípravek je určen pouze ke krátkodobému použití. Měl(a) byste užívat nejnižší účinnou dávku po co nejkratší dobu potřebnou k úlevě od příznaků onemocnění.

Nemáte užívat Ibumyl Rapid déle než 10 dní, pokud Vám lékař neřekne jinak. Pokud budou příznaky onemocnění přetrvávat nebo se zhorší, poraďte se se svým lékařem.

Dospělí, starší pacienti a děti od 12 let věku s tělesnou hmotností nad 40 kg):

Doporučená dávka přípravku je 400 mg (1 tableta) až třikrát denně podle potřeby. Nechte odstup alespoň 6 hodin mezi jednotlivými dávkami 400 mg (1 tabletou). Neužívejte více než 1200 mg (3 tablety) během 24 hodin.

Pokud je u dětí od 12 let věku a u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře.

K léčbě migrény je doporučená dávka 1 tableta 400 mg jednorázově. Pokud je to nutné, vezměte si 400 mg (1 tabletu) s odstupem 4 až 6 hodin. Neužívejte více než 1200 mg (3 tablety) během 24 hodin.

U revmatických onemocnění se denní dávka obvykle pohybuje mezi 400-600 mg třikrát denně. Maximální jednotlivá dávka nikdy nesmí přesáhnout 800 mg (2 tablety). Neužívejte více než 2400 mg (6 tablet) během 24 hodin. Vezměte prosím na vědomí, že délku léčby určí Váš lékař.

Dospívající s tělesnou hmotností do 40 kg a děti do 12 let věku:

Ibumyl Rapid není určen pro dospívající s tělesnou hmotností nižší než 40 kg a děti do 12 let věku.

Způsob podání

Tablety Ibumyl Rapid se polykají celé a zapíjejí se dostatkem vody. Tablety nekousejte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibumyl Rapid, než jste měl(a)

Příznaky předávkování mohou být nevolnost, bolest žaludku nebo bolest hlavy, zvracení, průjem, zvonění v uších, zvracení krve a krev ve stolici. U závažnějších případů předávkování se může vyskytnout únava, excitovanost, desorientace, nízký krevní tlak, obtížné dýchání (respirační deprese), modré zabarvení kůže a sliznic (cyanóza), ztráta vědomí a křeče. V případě předávkování byste měl(a) ihned vyhledat lékařskou pomoc, a to i tehdy, pokud se cítíte dobře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibumyl Rapid

Postupujte podle instrukcí uvedených výše, jak užívat tento přípravek a neužívejte více, než je doporučeno.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky mohou být minimalizovány užíváním nejmenších možných dávek po co nejkratší dobu potřebnou k úlevě od příznaků onemocnění. U starších pacientů užívajících tento přípravek je vyšší riziko výskytu obtíží souvisejících s nežádoucími účinky.

Přípravky jako Ibumyl Rapid mohou lehce zvyšovat riziko srdečního záchvatu (infarktu myokardu) nebo cévní mozkové příhody.

Některé z níže uvedených nežádoucích účinků jsou méně časté, pokud je maximální denní dávka 1200 mg, v porovnání s léčbou revmatických pacientů vysokými dávkami.

Pokud si myslíte, že se Vás některý z následujících nežádoucích účinků týká, přestaňte lék užívat a okamžitě vyhledejte pomoc:

Žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, někdy s krvácením a perforací, zvracení krve nebo dehtově černě zabarvená stolice (časté: může postihnout až 1 z 10 lidí)

onemocnění ledvin s krví v moči, které může být doprovázeno selháním ledvin (méně časté: může postihnout až 1 ze 100 lidí)

závažné alergické reakce (velmi vzácné: může postihnout až 1 z 10 000 lidí) jako jsou:

-dušnost nebo nevysvětlitelné sípání

-závratě nebo zrychlený srdeční tep

-pokles krevního tlaku vedoucí k šoku

-otok tváře, jazyka nebo hrdla

život ohrožující kožní vyrážky s puchýři a krvácením rtů, očí, v ústech, nosu a genitálií (Steven-Johnsonův syndrom) nebo závažné kožní reakce, které začínají bolestivými červenými plochami, pak rozsáhlými puchýři a končí olupováním vrstev kůže. Toto je doprovázeno horečkou a mrazením, bolestí svalů a celkovým pocitem nevolnosti (toxická epidermální nekrolýza) (velmi vzácné: může postihnout až 1 z 10 000 lidí).

Závažné změny na kůži, které postihují ústa a další části těla, s následujícími příznaky: začervenání, časté svědivé skvrny, podobné vyrážce spalniček, které začínají na končetinách a někdy na tváři a zbytku těla. Skvrny mohou zpuchýřovatět nebo se změnit v červené body se světlým středem. Takto postižení mohou trpět horečkou, bolestí krku, bolestí hlavy a/nebo průjmem (velmi vzácné: může postihnout až 1 z 10 000 lidí)

Závažné šupinatění nebo olupování kůže (velmi vzácné: může postihnout až 1 z 10 000 lidí)

Zánět slinivky břišní se silnou bolestí v horní části žaludku, často doprovázenou nevolností a zvracením (velmi vzácné: může postihnout až 1 z 10 000 lidí)

Pocit na zvracení, zvracení, ztráta chuti k jídlu, celkový pocit nevolnosti, horečka, svědění, zežloutnutí kůže a očí, světle zbarvená stolice, tmavě zbarvená moč, což může být příznak žloutenky nebo selhání jater (velmi vzácné: může postihnout až 1 z 10 000 lidí)

Onemocnění srdce s dušností a otokem chodidel nebo nohou v důsledku nahromadění tekutiny (srdeční selhání) (velmi vzácné: může postihnout až 1 z 10 000 lidí)

Aseptická meningitida (zánět mozku nebo míchy s příznaky zahrnujícími horečku, nauzeu, zvracení, bolest hlavy, ztuhlou šíji a extrémní citlivost na světlo, zakalené vědomí a tudíž nedostatečný kontakt s okolím) (velmi vzácné: může postihnout až 1 z 10 000 lidí)

Srdeční infarkt (infarkt myokardu, velmi vzácné: může postihnout až 1 z 10 000 lidí) nebo mozková cévní příhoda (není známo: četnost nelze určit z dostupných dat)

Závažné poškození ledvin (papilární nekróza), zejména při dlouhodobém užívání (vzácné: může postihnout až 1 z 1 000 lidí)

Zhoršení infekčních zánětů (např. nekrotické fascitidy) hlavně při užívání dalších NSAID (velmi vzácné: může postihnout až 1 z 10 000 lidí)

Přestaňte užívat tento přípravek a promluvte si s lékařem, pokud se u Vás vyskytne:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

Poruchy zažívání nebo pálení žáhy

Bolest břicha (bolest žaludku) nebo jiné žaludeční obtíže

Méně časté: (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

Poruchy zraku

Řekněte svému lékaři, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

Pocit na zvracení, plynatost, průjem, zácpa, zvracení

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

Bolest hlavy, ospalost, závrať, pocit točení hlavy, únava, agitovanost, nespavost, podrážděnost

Žaludeční a dvanáctníkové vředy, někdy s krvácením a perforací, skryté krvácení (okultní krvácení), které může vést ke sníženému počtu červených krvinek (příznaky zahrnují únavu, bolest hlavy, dušnost při výkonu, závratě a bledost), stolice s tmavě dehtovým zabarvením, zvracení krve, vředy v ústech a opary, zánět tlustého střeva (příznaky zahrnují průjem, obvykle s krví a hlenem, bolest žaludku, horečku), zhoršení zánětlivého onemocnění střev, zánět střevní stěny

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

Kopřivka, svědění, neobvyklé krvácení nebo vznik modřin pod kůží, kožní vyrážka, záchvaty astmatu (někdy se sníženým krevním tlakem)

Rýma nebo ucpaný nos, kýchání, bolest nebo tlak na tváři, dušnost

Zánět žaludku (příznaky zahrnují bolest, pocit na zvracení, zvracení krve, krev ve stolici)

Zvýšená citlivost pokožky na slunce

Otok tváře, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, což může způsobit potíže s polykáním nebo dýcháním, někdy s vysokým krevním tlakem

Nahromadění tekutiny v tělesných tkáních hlavně u pacientů s vysokým krevním tlakem nebo při potížích s ledvinami

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

Onemocnění kůže, kloubů a ledvin (systémový lupus erythematodes)

Deprese, zmatenost, halucinace, mentální onemocnění doprovázená zvláštními nebo znepokojujícími myšlenkami nebo náladami

Bzučení, syčení, pískání, zvonění nebo jiné přetrvávající šumy v uších

Zvýšení dusíku močoviny v krvi, sérových transamináz a alkalické fosfatázy, snížení hemoglobinu a hematokritu, potlačení shlukování krevních destiček, prodloužení doby krvácení, snížení hodnot vápníku v séru, zvýšení kyseliny močové v séru, vše zjištěné krevním testem

Ztráta zraku

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

Rychlý nebo nepravidelný srdeční tep (palpitace)

Zadržování tekutin v tělesných tkáních

Vysoký krevní tlak

Zánět jícnu, zúžení střev

Onemocnění jater, poškození jater (hlavně při dlouhodobém užívání), selhání jater, zežloutnutí kůže a/nebo očí, žloutenka

Neobvyklá ztráta nebo řídnutí vlasů

Závažné kožní infekce s postižením měkkých tkání, které se mohou vyskytnout jako komplikace, pokud máte plané neštovice

Poruchy menstruačního cyklu

Zadržování tekutiny v plicích, příznaky zahrnují dušnost, která může být velmi závažná a obvykle se zhoršuje po ulehnutí.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

Zhoršení zánětlivých onemocnění, která mohou postihnout jakoukoli část zažívacího traktu (příznaky zahrnují bolest, horečku, průjem a ztrátu tělesné hmotnosti), zhoršení zánětu tlustého střeva (příznaky zahrnují průjem, obvykle s krví a hlenem, bolest žaludku, horečku)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak Ibumyl Rapid uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte Ibumyl Rapid po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru, krabičce nebo lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Lahvičky

Doba použitelnosti po prvním otevření je 60 dní. Lahvičku uchovávejte dobře uzavřenou.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co Ibumyl Rapid obsahuje:

Léčivá látka je ibuprofenum (ve formě ibuprofenum lysinicum):

Jedna 400 mg tableta obsahuje ibuprofenum 400 mg (ve formě ibuprofenum lysinicum)

Pomocné látky tablet jsou mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551), krospovidon, povidon, magnesium-stearát, mastek (E553b); potahová soustava Opadry II 85F18422 bílá (obsahuje hydrolyzovaný polyvinyl alkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol (E1521), mastek (E553b)) a černý inkoust (obsahuje šelak, černý oxid železitý (E172), roztok amoniaku (E527)).

Jak přípravek Ibumyl Rapid vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s černým potiskem „M IL2” a na druhé straně bez potisku.

Ibumyl Rapid je dodáván v blistrech po 12, 24, 30, 50, 100, 200 tabletách a lahvičkách po 100 tabletách a 200 tabletách (nemocniční balení). Každá lahvička také obsahuje vysoušedlo (silikagel), které pomáhá chránit tablety před vlhkostí.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL

Velká Británie

Výrobce:

Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irsko.

Generics [UK] Limited, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Velká Británie. Mylan Hungary Kft, H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Maďarsko.

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie

Ibuprofen Lysine Mylan 200 mg filmomhulde tabletten

 

Ibuprofen Lysine Mylan 400 mg filmomhulde tabletten

 

 

Česká republika

Ibumyl Rapid 400 mg

 

 

Lucembursko

Ibuprofen Lysine 200 mg comprimés pelliculés

 

Ibuprofen Lysine 400 mg comprimés pelliculés

 

 

Slovenská republika

Ibumyl Rapid 200 mg

 

Ibumyl Rapid 400 mg

 

 

Nizozemsko

Ibuprofen (as lysine) Mylan 200 mg, filmomhulde tabletten

 

Ibuprofen (as lysine) Mylan 400 mg, filmomhulde tabletten

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26.7.2014

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků