Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo
Maxibalní kojeneckých mlék od 1098 Kč!

Hova tbl.obd.20

Tablety Hova se užívají při nervozitou podmíněných poruchách spánku, neklidu, nervozitě a strachu. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Hova tbl.obd.20
Kód zboží: 9003096011203
ATC skupina: N05CM09
Farmakoterapeutická skupina: Jiná hypnotika a sedativa - Kozlíkový kořen
Výrobce:
Kód SUKL:
0030840
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Středa 20.09.2017
Cena s DPH:
100 Kč (91 Kč bez DPH)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení


HOVA

(valerianae extractum siccum, humuli lupuli extractum siccum)

Potahované tablety

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

-Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek HOVA a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek HOVA užívat
3.Jak se přípravek HOVA užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek HOVA uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek HOVA a k čemu se používá

Přípravek Hova je kombinací rostlinných účinných látek s uklidňujícím, svaly uvolňujícím a křeče uvolňujícím účinkem. Při používání podle návodu není nebezpečí návyku a druhý den po požití nedochází k omezení výkonosti.

Tablety Hova se užívají při nervozitou podmíněných poruchách spánku, neklidu, nervozitě a strachu.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek HOVA užívat

Neužívejte přípravek HOVA


-jestliže jste alergický(á) na suchý kozlíkový extrakt nebo na suchý extrakt z chmelových šištic nebo na kteroukoliv pomocnou látku uvedenou v bodě 6

-u dětí do 6 let věku.

Upozornění a opatření

Při přetrvávání potíží, nebo pokud nedojde k očekávanému účinku, je nutné vyhledat lékaře.

Děti

Přípravek HOVA není vhodný pro děti do 6 let.

Další léčivé přípravky a přípravek HOVA

Současné podávání sedativ (zklidňující léky) nebo hypnotik (léky na spaní) může zvyšovat účinek přípravku a je možné jen se souhlasem lékaře.

Přípravek HOVA s jídlem a pitím a alkoholem

Požívání alkoholu je zakázáno.

Těhotenství, kojení a plodnost


Nejsou známy účinky v těhotenství a během kojení. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Nedoporučuje se používání přípravku v prvních třech měsících těhotenství a během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vyšší dávky navozují spánek. Proto je při jejich užívání zakázáno řídit dopravní prostředky, obsluhovat stroje, pracovat ve výškách apod.

HOVA obsahuje glukosu a monohydrát laktosy

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.Jak se přípravek HOVA užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování:

Pokud lékař neurčí jinak, dodržujte přesně uvedené dávkování:

Při nervozitou podmíněných poruchách spánku:

Dospělí: 2 tablety 1/2 hodiny před spaním.

Děti starší 6 let: 1 tableta l/2 hodiny před spaním.

Při neklidu, nervozitě, anxiózních stavech: 1-3krát denně 1 tabletu.

Způsob podání:

Po každém užití zapijte tabletu malým množstvím tekutiny.

Jestliže jste užil/a více přípravku HOVA, než jste měl/a

Dávky vyšší než 20g vyvolávají příznaky jako únava, křeče v břiše, svírání v hrudní krajině, světloplachost, třes rukou, rozšíření zornic, které však do 24 hodin samy pominou.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek HOVA

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácně byly pozorovány bolesti hlavy a nevolnost. Alergické kožní reakce nelze vyloučit. Při případném výskytu jakýchkoli neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem. Nebezpečí návyku: není doposud známé.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek HOVA uchovávat


Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co přípravek HOVA obsahuje

1 potahovaná tableta obsahuje:     

Léčivé látky jsou:     

valerianae extractum siccum (4-7:1) 200,2mg

humuli lupuli extractum siccum (4-8:1) 45,5mg

Pomocné látky jsou: mikrokrystalická celulosa, maltodextrin, stearan hořečnatý, oxid titaničitý, suchý hydrolyzovaný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, monohydrát laktózy, hypromelóza, makrogol 4000, makrogol 6000, hlinitý lak chinolinové žluti, hlinitý lak indigokarminu.

Jak přípravek HOVA vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek HOVA jsou kulaté bikonvexní, potahované tablety, světle zeleně zbarvené, matného povrchu, se slabým zápachem po kozlíku.

Přípravek HOVA je dodáván v blistrech (Al/PVC) v krabičce. Velikost balení: 20 nebo 30 potahovaných tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Gebro Pharma GmbH

Bahnhofbichl 13

A-6391 Fieberbrunn

Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.7.2014

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků