Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

GOOL por.plv.sol. 20x1178 mg

Přípravek Gool je určen k léčbě příznaků osteoartrózy kolene nebo kyčle mírného až středního stupně. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
GOOL por.plv.sol. 20x1178 mg
Kód zboží: 8594044141130
ATC skupina: M01AX05
Farmakoterapeutická skupina: Jiná nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva - Glukosamin
Výrobce:
Kód SUKL:
0014210
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Pondělí 23.01.2017
Běžná cena:
345 Kč
Cena s DPH:
212 Kč (193 Kč bez DPH)
Ušetříte
133 Kč (39%)
Expirace zboží:
31.03.2017
Skladem posledních 16 kusů
Výprodej krátké expirace
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení


GOOL

prášek pro perorální roztok (roztok k vnitřnímu užití)

glucosamini sulfas

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

vtéto příbalové informaci. Viz bod 4.

-Pokud se do 3 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit

slékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci


1.Co je přípravek GOOL a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GOOL užívat
3.Jak se přípravek GOOL užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek GOOL uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Gool a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku je glukosamin, který je běžně přítomen v organismu. Z něj jsou tvořeny další sloučeniny, které se nachází v kloubní chrupavce a v synoviální tekutině (tekutina obklopující klouby) a které jsou potřebné pro jejich výživu. Ovlivňuje navíc enzymy, které poškozují chrupavku.

Přípravek je určen k léčbě příznaků osteoartrózy kolene nebo kyčle mírného až středního stupně. Osteoartróza je onemocnění, které způsobuje bolesti a funkční omezení kloubů.

Typickým příznakem je námahová bolest, která vzniká při chůzi, a tzv. startovací bolest (ranní a po klidu vznikající ztuhlost spojená s bolestivostí), v klidu se obtíže zmenšují. U osteoartrózy kyčle může bolest vyzařovat po zevní straně stehna ke koleni nebo do křížové oblasti zad. Pacient má obtíže

se ohnout, aby si zavázal tkaničky, oblékl ponožky apod. Zhoršuje se chůze, zvláště po schodech, pacient kulhá.

Jestliže je charakter bolesti odlišný od typických příznaků uvedených výše, vyhledejte svého lékaře. Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 měsíců, vyhledejte svého lékaře.

Při výskytu klidových bolestí kloubů, postižení dalších kloubů, otoku nebo zarudnutí kloubu, zvýšené teploty či úbytku tělesné hmotnosti vyhledejte svého lékaře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gool užívat

Neužívejte přípravek Gool:

-jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

-jste alergický(á) na korýše, neboť léčivá látka je získávána z korýšů.

Upozornění a opatření


Před užitím přípravku Gool se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

-jestliže trpíte cukrovkou (diabetes mellitus). Během zahajovací fáze léčby mohou být nutné opakované kontroly hladiny krevního cukru.

-jestliže máte těžkou poruchu funkce jater nebo ledvin.

Děti a dospívající

Přípravek Gool by neměli užívat děti a dospívající do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Gool

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

-Současná léčba přípravky obsahujícími tetracyklin (antibiotikum) může mít za následek zvýšení hladiny tetracyklinu.

-Při současném podávání penicilinu nebo chloramfenikolu (antibiotika) se může snížit jejich vstřebávání.

-Současná léčba warfarinem (lékem používaným k ředění krve) nebo podobným typem přípravků používaných proti srážení krve může vést ke zvýšení účinku těchto přípravků.

Přípravek Gool s jídlem

Vypijte rozpuštěný přípravek během jídla.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, neměla byste přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Gool obsahuje sorbitol a aspartam.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Aspartam je zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.

3. Jak se přípravek Gool užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jeden sáček denně.

Obsah sáčku rozpusťte ve sklenici vody (přibližně 250 ml) a vypijte během jídla. Délka léčby se pohybuje mezi 4 – 12 týdny, v případě potřeby se může prodloužit.

Glukosamin není určen k léčbě akutní bolesti.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Gool, než jste měl(a)

Nejsou známy žádné případy náhodného nebo záměrného předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gool


Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále dle doporučeného podávání.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Byly zaznamenány následující nežádoucí účinky, které byly obvykle přechodné a méně závažné:

Časté (mohou se projevovat až u 1 z 10 jedinců):

nevolnost, zácpa, pálení žáhy, průjem, trávící obtíže, bolesti břicha

Méně časté (mohou se projevovat až u 1 ze 100 jedinců): svědění, zčervenání kůže

Vzácné (mohou se projevovat až u 1 z 1 000 jedinců): bolesti hlavy, závratě, únava

Hlášení nežádoucích účinků


Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http:// www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Gool uchovávat


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace


Co přípravek Gool obsahuje

-Léčivou látkou je glucosamini sulfas et natrii chloridum 1 884,0 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 1 500,0 mg, což odpovídá glucosaminum 1 178,0 mg v jednom sáčku.

-Pomocnými látkami jsou sorbitol (E420), aspartam (E951), kyselina citronová a makrogol 6000.

Jak přípravek Gool vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek je ve formě bílého až nažloutlého prášku baleného do zatavených sáčků. Velikost balení: 6, 20, 30 nebo 60 sáčků.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Brno, Česká republika

Výrobce


Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.A., Ancona, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10.9.2014.

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků