Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo
Maxibalní kojeneckých mlék od 1098 Kč!

Flavamed Effervescent 60mg por.tbl.eff.10x60mg

Přípravek Flavamed je lék uvolňující hlen při onemocněních dýchacích cest. Užívá při onemocněních plic a průdušek, při kterých se tvoří vazkýhlen. Přípravek Flavamed tablety rozpouští vazký hlen, který pak může být snadněji vykašlán. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Flavamed Effervescent 60mg por.tbl.eff.10x60mg
Kód zboží: 2420082
ATC skupina: R05CB06
Farmakoterapeutická skupina: Mukolytika - Ambroxol
Výrobce:
Kód SUKL:
0137716
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Čtvrtek 21.09.2017
Běžná cena:
78 Kč
Cena s DPH:
68 Kč (62 Kč bez DPH)
Ušetříte
10 Kč (12%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

Flavamed effervescent tablet 60 mg

šumivé tablety ambroxoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Flavamed effervescent tablet musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4–5 dnů, musíte se poradit s lékařem.

-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je přípravek Flavamed effervescent tablet a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flavamed effervescent tablet užívat

3.Jak se přípravek Flavamed effervescent tablet užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Flavamed effervescent tablet uchovávat

6.Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK FLAVAMED EFFERVESCENT TABLET A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Flavamed effervescent tablet se užívá k léčbě produktivního kašle při onemocněních plic a průdušek.

Přípravek Flavamed effervescent tablet snižuje vazkost hlenu, který pak může být snadněji vykašlán.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FLAVAMED EFFERVESCENT TABLET UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Flavamed effervescent tablet

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku přípravku Flavamed effervescent tablet (ambroxoli hydrochloridum) nebo na kteroukoli další složku přípravku Flavamed effervescent tablet (viz bod 6 “Co přípravek Flavamed effervescent tablet obsahuje“).

u dětí do 12 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Flavamed effervescent tablet je zapotřebí

– jestliže jste v minulosti prodělal/a velmi závažnou kožní alergickou reakci (Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom).

Stevens-Johnsonův syndrom je onemocnění, při kterém je vysoká horečka a vyrážka s puchýřky na kůži a sliznicích.

Život ohrožující Lyellův syndrom je známý také jako tzv. syndrom opařené kůže. Jeho příznakem je vážná tvorba puchýřů na kůži, podobně jako při popálení.

Proto pokud zpozorujete změny kůže nebo sliznic, musíte okamžitě ukončit užívání přípravku Flavamed effervescent tablet. Neprodleně navštivte lékaře!

jestliže trpíte nesnášenlivostí histaminu, měli byste se vyvarovat dlouhodobé léčby, neboť léčivá látka přípravku Flavamed effervescent tablet ovlivňuje metabolismus histaminu a může vést ke vzniku příznaků nesnášenlivosti (např. bolest hlavy, rýma, svědění).

jestliže trpíte poruchou funkce ledvin nebo závažným onemocněním jater. Pak musíte přípravek Flavamed effervescent tablet užívat jen se zvláštní opatrností (např. v delších dávkovacích intervalech nebo ve snížených dávkách – poraďte se o tom se svým lékařem). Při těžkých poruchách funkce ledvin by mohlo docházet k hromadění produktů metabolismu léčivé látky přípravku Flavamed effervescent tablet.

jestliže trpíte vzácným onemocněním průdušek se zvýšenou tvorbou hlenu (např. syndromem nepohyblivých řasinek). Při tomto onemocnění není možný transport hlenu ven z plic. V takovém případě užívejte přípravek Flavamed effervescent tablet jen pod lékařským dohledem.

jestliže jste měl/a peptický vřed, je třeba, abyste se poradil/a se svým lékařem, jak přípravek Flavamed effervescent tablet užívat, protože mukolytika (léky usnadňující vykašlávání) by mohla poškozovat žaludeční sliznici. Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Flavamed effervescent tablet užívat.

Děti

Přípravek Flavamed effervescent tablet smí užívat jen děti nad 12 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Léky proti kašli (antitusika)

Při užívání přípravku Flavamed effervescent tablet nesmíte užívat léky potlačující kašlací reflex (tzv. antitusika). Kašlací reflex je důležitý pro vykašlání rozpuštěného hlenu a tedy pro jeho odstranění z plic.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek Flavamed effervescent tablet užívejte v těhotenství a v období kojení pouze na výslovný pokyn lékaře!

Z období těhotenství a kojení nejsou dosud u člověka dostatečné zkušenosti. U zvířat však bylo pozorováno, že léčivá látka přípravku Flavamed effervescent tablet přechází do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Flavamed effervescent tablet nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Flavamed effervescent tablet

Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu (mléčný cukr) a sorbitol (sladidlo). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jedna šumivá tableta tohoto léčivého přípravku obsahuje 5,5 mmol (126,5 mg) sodíku, což je třeba vzít v úvahu u pacientů dodržujících dietu omezující příjem sodíku.

3.JAK SE PŘÍPRAVEK FLAVAMED EFFERVESCENT TABLET UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Flavamed effervescent tablet přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud Vám lékař nepředepsal užívat přípravek Flavamed effervescent tablet jinak, platí následující pokyny. Dodržujte, prosím, pokyny k užívání, jinak přípravek Flavamed effervescent tablet nebude moci správně působit!

Pokud lékař nepředepsal jinak, obvyklá dávka přípravku je:

Věk

Jednotlivá dávka

Maximální denní dávka

Dospívající nad 12 let a dospělí

První 2–3 dny: ˝ šumivé tablety

1˝ šumivé tablety (což

 

3krát denně (což odpovídá 30 mg

odpovídá 90 mg ambroxoli

 

ambroxoli hydrochloridum 3krát

hydrochloridum).

 

denně).

 

 

Poté: ˝ šumivé tablety 2krát

 

 

denně (což odpovídá 30 mg

 

 

ambroxoli hydrochloridum 2krát

 

 

denně).

 

Poznámka:

U dospělých pacientů smí být denní dávka zvýšena na 1 šumivou tabletu dvakrát denně.

Bezpečnost a účinnost přípravku Flavamed effervescent tablet u dětí do 12 let dosud nebyla prokázána.

Způsob podání

Šumivé tablety rozpusťte po jídle ve sklenici vody a vzniklý roztok vypijte. Šumivé tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Délka léčby

Přípravek Flavamed effervescent tablet nemá být bez porady s lékařem užíván déle než 4–5 dnů.

Jestliže se Vaše obtíže po 4–5 dnech nezlepší nebo se naopak zhorší, máte neprodleně vyhledat lékaře!

Máte-li pocit, že účinek přípravku Flavamed effervescent tablet je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se, prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil/a více přípravku Flavamed effervescent tablet, než jste měl/a

Příznaky závažné otravy dosud nebyly zaznamenány. Mohl by se objevit přechodný neklid a průjem.

Při extrémním předávkování by se mohlo vyskytnout zvýšené slinění, pocit na zvracení, zvracení a pokles krevního tlaku s oběhovými poruchami.

Kontaktujte lékaře. Bezodkladná opatření jako vyvolání zvracení a výplach žaludku nejsou obvykle nutná, v úvahu přicházejí jen při extrémním předávkování. Doporučuje se léčba přítomných příznaků předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Flavamed effervescent tablet

nebo jste užil/a příliš málo přípravku, pak příště pouze užijte předepsané množství léku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Flavamed effervescent tablet nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

K hodnocení nežádoucích účinků se používají následující četnosti výskytu:

Velmi časté: vyskytují se u více než 1 z 10 léčených pacientů

Časté: vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100 léčených pacientů

Méně časté: vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1 000 léčených pacientů

Vzácné: vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000 léčených pacientů

Velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000 pacientů, není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)

Nežádoucí účinky

Poruchy zažívacího traktu

Méně časté: nevolnost, bolest břicha, zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Velmi vzácné: závažné kožní reakce jako Lyellův syndrom a Stevens-Johnsonův syndrom (viz bod 2 “Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Flavamed effervescent tablet je zapotřebí”)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

Méně časté: reakce z přecitlivělosti jako kožní vyrážka, otok obličeje (edém), dušnost, svědění, horečka

Velmi vzácné: závažné alergické (anafylaktické) reakce až šok

Protiopatření

Pokud si všimnete, že máte jeden nebo více nežádoucích účinků uvedených výše, ihned ukončete léčbu přípravkem Flavamed effervescent tablet.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK FLAVAMED EFFERVESCENT TABLET UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Flavamed effervescent tablet nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku tuby a krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v pevně uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Flavamed effervescent tablet obsahuje

Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum.

Jedna šumivá tableta obsahuje ambroxoli hydrochloridum 60 mg.

Pomocnými látkami jsou: kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, uhličitan sodný, dihydrát sodné soli sacharinu, natrium-cyklamát, chlorid sodný, dihydrát natrium-citrátu, laktosa, mannitol (E 421), sorbitol (E 420), třešňové aroma, simetikon.

Jak přípravek Flavamed effervescent tablet vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé kulaté tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Šumivé tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Velikost balení: 10 nebo 20 šumivých tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) Glienicker Weg 125

12489 Berlín, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko

Flavamed Effervescent Tablets

Česká Republika

Flavamed effervescent tablet 60 mg

Dánsko

Flavamed Brusetabletter

Estonsko

Flavamed 60 mg

Finsko

Flavamed Effervescent Tablets

Německo

Flavamed 60 mg Brausetabletten

Lotyšsko

Flavamed 60 mg putojošās tabletes

Litva

Flavamed 60 mg snypsciosios tabletes

Polsko

Flavamed

Rumunsko

Flavamed Comprimate Efervescente

Slovenská republika

Flavamed šumivé tablety

Slovinsko

Flavamed 60 mg šumeče tablete

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

30.06.2010

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků