Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo
Maxibalní kojeneckých mlék od 1092 Kč!

Fenistil Roll-on eml.1x8ml-0.8mg

Zmírnění svědění u štípnutí hmyzem, u spálení sluncem a u povrchových popálenin. Přípravek lze používat u dospělých a dětí od 6 měsíců věku i bez doporučení lékaře. Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Léčivý přípravek
Fenistil Roll-on eml.1x8ml-0.8mg
Kód zboží: 8594050580657
ATC skupina: D04AA13
Farmakoterapeutická skupina: Antihistaminika pro lokální aplikaci - Dimetinden
Výrobce:
Kód SUKL:
0015391
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Středa 28.06.2017
Cena s DPH:
180 Kč (164 Kč bez DPH)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení
FENISTIL ROLL-ON
Kožní emulze
(Dimetindeni maleas)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-Pokud se do 7 dnů u dospělých a do 2 dnů u dětí nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1.Co je Fenistil Roll-on a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fenistil Roll–on používat
3.Jak se Fenistil Roll-on používá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak Fenistil Roll-on uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1. CO JE FENISTIL ROLL-ON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Co je Fenistil Roll-on
Fenistil Roll-on je protisvědivý, protialergický přípravek. Léčivá látka obsažená v přípravku Fenistil Roll-on je silné antihistaminikum, které má také lokálně anestetické účinky (místně znecitlivující). Emulzní základ má chladivé, zklidňující a změkčující účinky.
Fenistil Roll-on se používá ke zmírnění svědění při svědivých onemocněních kůže, kopřivce, poštípání nebo pokousání hmyzem, při poškození kůže sluncem a u mírných povrchových popálenin.
Jak Fenistil Roll-on účinkuje
Fenistil Roll-on zmírňuje svědění zablokováním účinku histaminu, což je látka, která se v těle uvolňuje při styku s alergenem a vyvolá rozvoj alergické reakce. Protože kožní emulze prostupuje snadno do kůže, zmírňuje rychle svědění a podráždění kůže během několika minut. Fenistil Roll-on má také lokální anestetický účinek.
Přípravek mohou používat dospělí a děti od 6 měsíců věku i bez doporučení lékaře.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FENISTIL ROLL-ON POUŽÍVAT

Nepoužívejte Fenistil Roll-on, jestliže

- jste alergický(á) na dimetinden-maleinát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění a opatření
-Rozsáhlejší plochy kůže ošetřené přípravkem nevystavujte slunečnímu záření. V případě velmi závažného svědění, nebo rozsáhlejších lézí kontaktujte lékaře.
Děti: U kojenců a malých dětí se nemá používat na rozsáhlých oblastech kůže, zejména pokud na nich jsou otevřené nebo zanícené rány.

Další léčivé přípravky a Fenistil Roll-on
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
V těhotenství a v období kojení se přípravek nemá nanášet na rozsáhlé oblasti kůže, zejména pokud na nich jsou otevřené a zanícené rány. V období kojení nesmí být Fenistil Roll-on nanášen na prsní bradavky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Fenistil Roll-on nemá žádný, nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Fenistil Roll-on:
Fenistil Roll-on obsahuje:
-benzalkonium-chlorid, který je dráždivý a může způsobit kožní reakce
-butylhydroxytoluen, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida) nebo podráždění očí a sliznic
-propylenglykol, který může způsobit místní podráždění kůže

3.JAK SE FENISTIL ROLL-ON POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař neurčí jinak, 2-4krát denně potřete přípravkem postižená místa kůže. Při nanášení netlačte na kůži, ani ji neškrábejte. Účinek emulze se začíná projevovat po několika minutách a maxima dosahuje po 2-4 hodinách.
Pokud se Vaše příznaky nezlepší během týdne, či pokud se příznaky Vašeho dítěte nezlepší během dvou dnů, poraďte se se svým lékařem.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dnů.
Použití u dětí (od 6 měsíců věku)
U kojenců a malých dětí nenanášejte přípravek na rozsáhlejší kožní plochy (tj. větší než je plocha dvou dětských dlaní), obzvláště ne na narušenou nebo zánětlivě změněnou pokožku.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Fenistil Roll-on, než jste měl(a)

Při náhodném požití přípravku, a to zvláště dítětem, je třeba ihned vyhledat lékařskou pomoc.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Fenistil Roll-on nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
U některých nežádoucích účinků není známa frekvence výskytu (frekvence výskytu nelze na základě dostupných údajů odhadnout)
-suchá kůže
-pocit pálení kůže
-alergické kožní reakce zahrnující vyrážku a svědění

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK FENISTIL ROLL-ON UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za výrazem “Použitelné do:” Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Fenistil Roll-on obsahuje

- Léčivou látkou je dimetindeni maleas.
1 gram kožní emulze obsahuje dimetindeni maleas 1mg.
- Pomocnými látkami jsou benzalkonium-chlorid, benzylalkohol, butylhydroxytoluen, dihydrát dinatrium-edetátu, kaprylokaprináty lipidoalkoholů, tekutý parafin, cetomakrogol 1000, karbomer 934 P, propylenglykol, roztok hydroxidu sodného 300 g/l, čištěná voda

Jak Fenistil Roll-on vypadá a co obsahuje toto balení
Skleněná lahvička s PP kuličkou (roll on) a PP šroubovacím uzávěrem, krabička.
Velikost balení: 1krát 8 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Novartis s.r.o. Praha, Česká republika

Výrobce:

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12.3.2014.


Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků