Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Cerex por.tbl.flm.50x10mg

Cerex je vysoce účinné antihistaminikum a antialergikum, které tlumí jak časnou tak i pozdní fázi alergické reakce. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Cerex por.tbl.flm.50x10mg
Kód zboží: 4030855106998
ATC skupina: R06AE07
Farmakoterapeutická skupina: Piperazinové deriváty - Cetirizin
Výrobce:
Kód SUKL:
0003899
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Středa 01.03.2017
Běžná cena:
164 Kč
Cena s DPH:
135 Kč (123 Kč bez DPH)
Ušetříte
29 Kč (18%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

Cerex
potahované tablety
cetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
-Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.Co je Cerex a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cerex užívat
3.Jak se Cerex užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5 Jak Cerex uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.Co je Cerex a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Cerex je cetirizin-dihydrochlorid. Cerex je přípravek proti alergiím.

Cerex se u dospělých a u dětí od 6 let věku používá ke
-zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,
-zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikarie).

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cerex užívat

Neužívejte Cerex

-jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin (těžkým selháním ledvin s hodnotou clearance kreatininu nižší než 10 ml/min.);
-jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné s léčivými látkami jiných přípravků).

Upozornění a opatření
Před užitím Cerexu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže máte poruchu funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem. V případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.
Když máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měli byste se před zahájením léčby poradit se svým lékařem.
Jestliže máte problémy s močením (při potížích s míchou nebo prostatou nebo močovým měchýřem), poraďte se se svým lékařem.
Jestliže je u Vás plánováno provedení testu na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat Cerex několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie.

Další léčivé přípravky a Cerex
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Vzhledem k charakteru cetirizinu není vzájemné působení s jinými léčivy pravděpodobné.

Přípravek Cerex s jídlem, pitím a alkoholem

Jídlo neovlivňuje výrazně vstřebávání cetirizinu.
Mezi alkoholem (při hladině 0,5 promile v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v běžných dávkách nebylo pozorováno žádné významné vzájemné působení. Přesto se ale stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat
Stejně jako jiné léky nemá být přípravek Cerex podáván těhotným ženám.
Přestože náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod, v jeho dalším užívání nepokračujte.
Neužívejte Cerex během kojení, protože se cetirizin vylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po užívání přípravku Cerex v doporučených dávkách.
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje, nepřekračujte doporučenou dávku tohoto přípravku. Sledujte pozorně svoji reakci na lék. Pokud jste citlivý pacient, můžete při současném užívání alkoholu nebo jiných léků tlumících centrální nervový systém pozorovat výraznější snížení pozornosti a schopnosti reakce.

Cerex obsahuje laktosu.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.Jak se Cerex užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem
Uvedené pokyny platí pouze v případě, že jste od Vašeho lékaře nedostal(a) o užívání přípravku Cerex pokyny odlišné. V takovém případě užívejte Cerex přesně podle pokynů lékaře.
Pokud nebudete pro Vás platné pokyny dodržovat, účinek Cerexu může být pouze částečný.

Tablety se polykají a zapíjejí sklenicí vody.
Dospělí a děti starší než 12 let: 10 mg (1 tableta) jednou denně.
Děti ve věku od 6 do 12 let: 5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.

Pacienti se střední až těžkou poruchou funkce ledvin
Pacientům se středně těžkou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.

Pokud vnímáte účinek přípravku Cerex jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím, poraďte se se svým lékařem.

Délka léčby
Délka léčby závisí na typu, průběhu a délce trvání Vašich potíží, stanoví ji Váš lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cerex, než jste měl(a)
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku Cerex, než jste měl(a), informujte, prosím, svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.
V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Cerex
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i Cerex nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku na trh. Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků je určena takto: nežádoucí účinky velmi časté (u více než 1 pacienta z 10), časté (u 1 pacienta ze 100 až u 1 z 10), méně časté (u 1 pacienta z 1 000 až u 1 ze 100), vzácné (u 1 pacienta z 10 000 až u 1 z 1 000), velmi vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000) nebo není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy krve a lymfatického systému:
velmi vzácné: trombocytopenie (snížená hladina krevních destiček)

Srdeční poruchy:
vzácné: tachykardie (zrychlená srdeční činnost)

Poruchy oka:
velmi vzácné: porucha akomodace, neostré/rozmazané vidění, mimovolní pohyby oční bulvy

Poruchy zažívacího systému: méně časté: průjem

Celkové poruchy a reakce v místě podání: méně časté: astenie (slabost), malátnost vzácné: edém (otok)

Poruchy imunitního systému:
vzácné: alergická reakce (reakce přecitlivělosti) velmi vzácné: anafylaktický šok

Poruchy metabolismu a výživy: není známo: zvýšená chuť k jídlu

Poruchy jater a žlučových cest: vzácné: abnormální funkce jater

Vyšetření:
vzácné: zvýšení hmotnosti

Poruchy nervového systému:
méně časté: parestezie (brnění, mravenčení) vzácné: křeče
velmi vzácné: synkopa (krátkodobá ztráta vědomí), třes, poruchy chuti, porucha souhry normálních pohybů (dyskineze), porucha tonu svalu (dystonie)
není známo: ztráta paměti, zhoršení paměti

Psychiatrické poruchy:
méně časté: agitovanost (neklid)
vzácné: agresivita, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost velmi vzácné: tiky
není známo: sebevražedné myšlenky

Poruchy ucha a labirintu není známo: závratě

Poruchy ledvin a močových cest:
velmi vzácné: potíže s močením, pomočování není známo: retence moči

Poruchy kůže a podkožní tkáně: méně časté: svědění, vyrážka vzácné: kopřivka
velmi vzácné: otoky, lokalizované kožní erupce

Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti přestaňte okamžitě Cerex užívat a poraďte se s lékařem. Lékař zhodnotí závažnost stavu a rozhodne o případných dalších opatřeních.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak Cerex uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „Použitelné do:“ a „Č.š.:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co Cerex obsahuje

-Léčivou látkou je cetirizin-dihydrochlorid. Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg cetirizin-dihydrochloridu.
-Dalšími složkami jsou: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, potahová soustava opadry OY-L-28900 bílá (monohydrát laktosy, oxid titaničitý, hypromelosa, makrogol 4000).

Jak Cerex vypadá a co obsahuje toto balení
Bílá podlouhlá potahovaná tableta s půlicí rýhou na jedné straně
Balení 7,10, 20, 50 a 100 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

HEXAL AG, Holzkirchen, Německo

Výrobce

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
Lek S.A., Warszawa, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19.3.2014


Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků