Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Již 17 výdejních míst v EUC lékárnách po celé ČR!

Nakupte do 30. 4. 2019 vybrané výrobky Acutil, Aulin, Micetal, Levopront, Tantum Verde, Rosalgin, Feminella Hyalsoft a další a vyhrajte jeden ze 3 gourmet balíčků s pochutinami La Chinata! Klikněte pro více informací.

Bronchipret Potahované Tablety tbl.obd.20

Rostlinný lék na léčbu zánětlivých onemocnění dýchacích cest pro dospělé a děti starší 12 let. Je indikován na zlepšení příznaků při akutní a chronické bronchitidě (zánět průdušek) spojené s kašlem a se zvýšenou tvorbou hlenu. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Bronchipret Potahované Tablety tbl.obd.20
Kód zboží: 4029799130695
ATC skupina: V11
Farmakoterapeutická skupina: Různé přípravky - Fytofarmaka a živočišné produkty (česká ATC skupina)
Výrobce:
Kód SUKL:
0058921
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Pondělí 29.04.2019
Běžná cena:
143 Kč
Cena s DPH:
110 Kč
Ušetříte
33 Kč (23%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení
BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA,
POTAHOVANÉ TABLETY 160 mg/60 mg
Thymi extractum siccum, Primulae extractum siccum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svho lékaře nebo lékárníka.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1.Co je Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety (dále jen Bronchipret tymián a prvosenka) a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bronchipret tymián a prvosenka užívat
3.Jak se Bronchipret tymián a prvosenka užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5 Jak Bronchipret tymián a prvosenka uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.CO JE BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Bronchipret tymián a prvosenka - je rostlinný léčivý přípravek na léčbu zánětlivých onemocnění dýchacích cest u dospělých a dospívajících od 12ti let.
Je určen ke zlepšení příznaků při akutní a chronické bronchitidě (zánět průdušek) spojené s vlhkým kašlem a se zvýšenou tvorbou hlenu. Charakteristickými příznaky zánětu průdušek jsou vlhký kašel, potíže při vykašlávání hlenu a bolest na hrudi při kašli.
Bez porady s lékařem se přípravek užívá u akutního zánětu průdušek. U chronického zánětu průdušek přípravek užívejte pouze na doporučení lékaře.
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA UŽÍVAT

Neužívejte Bronchipret tymián a prvosenka

-jestliže jste alergický(á) na suchý tymiánový nebo prvosenkový extrakt nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Pokud se potíže zhoršují nebo přetrvávají déle než 1 týden, nebo v případech dušnosti, horečky a hnisavého nebo krvavého hlenu, poraďte se ihned se svým lékařem.

Děti

Bronchipret tymián a prvosenka není určen dětem do 12 let.

Další léčivé přípravky a Bronchipret tymián a prvosenka
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Interakce s jinými léky nejsou dosud známy.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Bronchipret tymián a prvosenka mohou těhotné a kojící ženy užívat jen na doporučení lékaře. Nedoporučuje se podávat v prvním trimestru (prvních třech měsících) těhotenství.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bronchipret tymián a prvosenka nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Bronchipret tymián a prvosenka obsahuje monohydrát laktózy a glukózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Upozornění pro diabetiky

Tento přípravek je vhodný i pro diabetiky.
Obsahuje méně než 0,03 výměnných (chlebových) jednotek glukózy.

3.JAK SE BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka pro dospělé a dospívající od 12-ti let je 1 tableta 3 krát denně, vždy před jídlem. Tablety užívejte celé, nerozkousané a zapijte malým množstvím tekutiny.
Pokud u Vás příznaky onemocnění přetrvávají déle než 1 týden, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více Bronchipretu tymián a prvosenka než jste měl(a)
Může dojít k výskytu žaludečních obtíží,,nevolnosti, nazelenalé stolice, zvracení a průjmu. Kontaktujte prosím v tomto případě svého lékaře, který rozhodne o potřebných opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Bronchipret tymián a prvosenka
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Vzácně se mohou objevit žaludeční potíže, nevolnost a zvracení.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.JAK BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 30° C.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Bronchipret tymián a prvosenka obsahuje

-Léčivými látkami jsou Thymi extractum siccum (suchý tymiánový extrakt) a Primulae extractum siccum (suchý prvosenkový extrakt)
-1 potahovaná tableta obsahuje:
-Thymi extractum siccum (6,0 – 10,0:1 vyluhováno ethanolem 70% (V/V) 160,0 mg
-Primulae extractum siccum (6,0 – 7,0:1), vyluhováno ethanolem 47,4% (V/V) 60,0 mg
-Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, usušená tekutá glukóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulóza, dimetikon, magnesium-stearát, hypromelóza, aroma máty peprné, povidon, krospovidon, polyakrylátová disperse 30%, propylenglykol, mastek, sodná sůl sacharinu.
-Barviva: riboflavin (E101), chlorofyl (E141), oxid titaničitý (E171).

Jak Bronchipret tymián a prvosenka vypadá a co obsahuje toto balení

Bronchipret tymián a prvosenka jsou zelené kulaté bikonvexní potahované tablety.
Blistr, Al/PVC/PVDC, krabička. Velikosti balení jsou 20, 50, 100 a 500 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BIONORICA SE Kerschensteinerstrasse 11-15 D – 92318 Neumarkt
Německo
tel: 00490 9181 231 90 fax: 004909181 231 265 e-mail: info@bionorica.de

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1.7.2015.Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků