Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Bayflex 1178mg por.tbl.flm.30x1178mg

Symptomatická léčba mírné až středně těžké osteoartrózy kolene. Glukosamin není indikován k léčbě akutní bolesti. K úlevě (zejména úlevě od bolesti) nemusí dojít dříve, než po několika týdnech léčby a někdy i po delší době. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Bayflex 1178mg por.tbl.flm.30x1178mg
Kód zboží: 2473529
ATC skupina: M01AX05
Farmakoterapeutická skupina: Jiná nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva - Glukosamin
Výrobce:
Kód SUKL:
0169888
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 22.05.2018
Běžná cena:
320 Kč
Cena s DPH:
263 Kč (239 Kč bez DPH)
Ušetříte
57 Kč (18%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

Bayflex 1178 mg
potahované tablety
glukosaminum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

-Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Bayflex 1178 mg, potahované tablety musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší po 2 – 3 měsících, musíte se poradit s lékařem.
-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je přípravek Bayflex 1178 mg a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bayflex 1178 mg užívat
3.Jak se přípravek Bayflex 1178 mg užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek Bayflex 1178 mg uchovávat
6.Další informace

1.CO JE PŘÍPRAVEK BAYFLEX 1178 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Glukosamin patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých a antirevmatických látek.
Glukosamin je látka, která se běžně vyskytuje v lidském těle a je nezbytnou součástí kloubního mazu a chrupavky.
Bayflex 1178 mg se užívá k úlevě od příznaků osteoartrózy kolene mírného až středního stupně.
Osteoartróza je typ kloubní degenerace s následujícími příznaky: ztuhlost (po spánku nebo delší nečinnosti), bolest při pohybu (např. při chůzi do schodů nebo po nerovném povrchu), která mizí při odpočinku.
Pokud máte jiné příznaky než ty, které jsou popsány, poraďte se s lékařem, aby mohl vyloučit přítomnost kloubního onemocnění, pro které je potřeba jiná léčba.
Při výskytu klidových bolestí kloubů, postižení dalších kloubů, otoku nebo zarudnutí kloubu, zvýšené teploty či úbytku tělesné hmotnosti vyhledejte svého lékaře.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BAYFLEX 1178 MG UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Bayflex 1178 mg

-jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na glukosamin nebo na kteroukoli další složku přípravku Bayflex 1178 mg
-jestli že jste alergický/á (přecitlivělý/á) na korýše, protože glukosamin se získává z korýšů.
Bayflex 1178 mg nesmí užívat děti mladší než 2 roky.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Bayflex 1178 mg je zapotřebí

-pokud trpíte cukrovkou (diabetes mellitus) nebo máte poruchu glukózové tolerance. Doporučuje se před zahájením léčby zkontrolovat glykémii (hladinu krevního cukru v krvi) a provádět pravidelné kontroly glykémie během léčby.
-pokud máte zvýšené riziko pro kardiovaskulární onemocnění (např. zvýšený krevní tlak, cukrovka, zvýšená hladina cholesterolu, kouření). Doporučuje se kontrolovat hladiny tuků v krvi, protože byla v několika případech u pacientů léčených glukosaminem pozorována zvýšená hladina cholesterolu.
-pokud máte astma. Užívání glukosaminu může zhoršit příznaky astmatu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) jiné léky, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Zejména je důležité informovat lékaře či lékárníka, pokud užíváte následující léky:
-tetracykliny (antibakteriální léky proti infekci)
-warfarin nebo podobné přípravky (antikoagulancia zabraňující srážení krve). Užívání glukosaminu může zesílit účinek antikoagulancií. Pacienti, kteří užívají tuto kombinaci, by proto měli být pečlivě sledováni zejména při zahájení a ukončení léčby glukosaminem.

Užívání přípravku Bayflex 1178 mg s jídlem a nápoji
Tabletu je třeba zapít vodou nebo jinou tekutinou, lze ji užívat s jídlem nebo nezávisle na jídle.

Těhotenství a kojení

Těhotenství
Před užitím jakéhokoli léku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Bayflex 1178 mg by se v těhotenství neměl užívat.
Kojení
Před užitím jakéhokoli léku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívání přípravku Bayflex 1178 mg se při kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie vlivu na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Pokud pociťujete po užití přípravku Bayflex 1178 mg závratě nebo ospalost, nesmíte řídit ani obsluhovat stroje.

Důležité upozornění na některé složky přípravku Bayflex 1178 mg
Jedna tableta obsahuje 6,52 mmol (151 mg) sodíku. Toto je nutno zohlednit u pacientů na sodíkové dietě.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BAYFLEX 1178 MG UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Bayflex 1178 mg přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí
Obvyklá dávka pro dospělé je jedna tableta (1178 mg glukosaminu) denně.
Starší pacienti
Není třeba úprava dávky.
Děti a dospívající
Přípravek Bayflex 1178 mg nesmí být podáván dětem do 2 let věku. Podávání starším dětem a mladistvým do 18 let věku se nedoporučuje. Případné užívání přípravku v této věkové kategorii vždy konzultujte s dětským lékařem.
Glukosamin není určen k léčbě akutní bolesti. K úlevě (zejména úlevě od bolesti) nemusí dojít dříve než po několika týdnech léčby a někdy i po delší době. Pokud nepocítíte úlevu od bolesti po 2-3 měsících, sdělte to prosím vašemu lékaři, který přehodnotí případné pokračování v léčbě.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Bayflex 1178 mg, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více tablet přípravku Bayflex 1178 mg, poraďte se se svým lékařem nebo v nemocnici.
Příznaky předávkování glukosaminem mohou zahrnovat bolest hlavy, závrať, zmatenost, bolest kloubů, nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpu. Pokud zaznamenáte některý z uvedených příznaků předávkování, přestaňte glukosamin ihned užívat.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bayflex 1178 mg
Užijte dávku ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Pokud máte jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Bayflex 1178 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přestaňte Bayflex 1178 mg užívat a vyhledejte ihned svého lékaře, pokud pociťujete příznaky jako je: otok obličeje, jazyka a/nebo hrtanu a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivka společně s obtížným dýcháním (angioedém).

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100): bolest hlavy, únava, nevolnost, bolesti břicha, trávicí potíže, průjem, zácpa.
Méně časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000): vyrážka, svědění, návaly
Neznámá četnost (z dostupných údajů nelze určit): zvracení, kopřivka, otok končetin nebo kotníků, angioedém, astma nebo zhoršení astmatu, zhoršení hodnot glukosy v krvi u diabetických pacientů. Byly též hlášeny zvýšené hladiny cholesterolu.

Přípravek Bayflex 1178 mg může způsobit zvýšení hladin jaterních enzymů a vzácně žloutenku.
Pokud se kterýkoli s těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.JAK PŘÍPRAVEK BAYFLEX 1178 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek Bayflex 1178 mg po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti (EXP) se vztahuje k poslednímu dni v měsíci.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Bayflex 1178 mg obsahuje

-léčivou látkou je glukosaminum. Jedna tableta obsahuje 1884,60 mg natrii glukosamini
sulfatis complexus, což odpovídá 1500 mg glukosamini sulfas, což odpovídá 1178 mg glukosaminum.
-pomocnými látkami jsou: jádro tablety
povidon K30 makrogol 4000 magnesium-stearát
potah tablety propylenglykol polysorbát 80 hypromelosa
oxid titaničitý (E171) mastek

Jak přípravek Bayflex 1178 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Bayflex 1178 mg jsou bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.
Velikost balení:
HDPE lahvička s HDPE šroubovacím uzávěrem: 20, 30, 60 nebo 90 potahovaných tablet Al/PVC/PVDC blistr: 4, 10, 20, 30, 45, 60, 90 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Blue Bio Pharmaceuticals Limited
5th Floor, Beaux Lane House,
Mercer Street Lower
Dublin 2
Irsko

Výrobce
Jemo-pharm A/S,
Hasselvej 1, 4780 Stege
Dánsko
a
Biocodex
7, Avenue Galliéni,
94250 Gentilly Francie výrobní místo:
Biocodex
1 avenue Blaise Pascal
60000 Beauvais Francie
a
Central-Pharma Limited
Caxton Road
Bedford
MK41 0XZ
Velká Británie
a
Wasdell Packaging Limited
Unit 6-8, Euroway Industrial Estate
Blagrove, Swindon
Wiltshire, SN5 8YW
Velká Británie
a
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG (pouze pro Rakousko a Německo)
Kuhloweg 37
58638 Iserlohn
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 6.2.2015


Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků