Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Již 17 výdejních míst v EUC lékárnách po celé ČR!

Nakupte do 30. 4. 2019 vybrané výrobky Acutil, Aulin, Micetal, Levopront, Tantum Verde, Rosalgin, Feminella Hyalsoft a další a vyhrajte jeden ze 3 gourmet balíčků s pochutinami La Chinata! Klikněte pro více informací.

Ataralgin por.tbl.nob. 50

Ataralgin je složený přípravek s protibolestivým účinkem obsahující paracetamol, guaifenezin a kofein. Protibolestivý účinek Ataralginu se projeví obvykle za 1

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 2918903
ATC skupina: N02BE51
Farmakoterapeutická skupina: Anilidy - Paracetamol, kombinace kromě psycholeptik
Výrobce:
Kód SUKL:
0186252
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Pondělí 29.04.2019
Běžná cena:
219 Kč
Cena s DPH:
167 Kč
Ušetříte
52 Kč (24%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

Ataralgin
tablety

Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Ataralgin musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů musíte se poradit slékařem.
- Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  vzávažné  míře,  nebo  pokud  si všimnete  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  vtéto  příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V této písemné  informaci pro  uživatele naleznete:
1. Co je Ataralgin a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ataralgin užívat

3. Jak se Ataralgin užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Ataralgin uchovávat

6. Další informace

1. CO JE ATARALGIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ataralgin je složený přípravek s protibolestivým účinkem obsahující paracetamol, guaifenezin a kofein. Paracetamol působí proti bolesti a snižuje horečku.
Guaifenezin zvyšuje protibolesti vé účinky paracetamolu. Mimoto snižuje duševní a emoční napětí s pocitem úzkosti, má slabé zklidňující účinky a usnadňuje vykašlávání. Kofein zesiluje protibolestivé účinky, zejména u bolestí hlavy, odstraňuje únavu a zvyšuje duševní aktivitu.

Protibolestivý účinek Ataralginu se projeví obvykle za 1/2-1 hodinu a trvá většinou 4 hodiny. Ataralgin se používá u dospělých k rychlému tlumení mírné až středně silné bolesti hlavy, zubů  a  bolesti  voblasti  krční  páteře. Dále  se  užívá  při  bolestech  kloubů  a  svalů do provázejících  chřipková  onemocnění,  kléčbě  horečnatých  stavů  při  chřipkových onemočněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních.Přípravek není vhodný pro dětia mladistvé do 15 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ATARALGIN UŽÍVAT

Neužívejte Ataralgin
-jste-li alergický (přecitlivělý) na léčivé látky (paracetamol, guajfenezin, kofein) nebo na kteroukoli další složku Ataralginu

-když máte těžší onemocnění jater, akutní žloutenku, poškozená játra vdůsledku alkoholismu

-pokud současně užíváte léky poškozující játra

-při myasthenickém syndromu a myasthenia gravis

Zvláštní opatrnosti při použití Ataralginuje zapotřebí

-pokud trpíte onemocněním ledvinnebo jater nebo máte Gilbertův syndrom (poruchu projevující se větším množstvím žlučového barviva bilirubinu v krvi)

-máte-li nízkou hladinu enzymu zvaného glukóza

-6-fosfát dehydrogenáza v krvi

Pokud se Vás týká některý zvýše uvedených bodů, poraďte se před zahájením léčby s lékařem.

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky Ataralgina jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Jde především  o  kombinace  vyšších  dávek Ataralginu s  léky  ovlivňujícími  játra,  léky  na uklidnění a léky uvolňujícími svalové napětí.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste uží-val(a) vnedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.Bez porady s lékařem neužívejte současně s Ataralginem žádné jiné volně prodejné léky. V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte Ataralgin.

 Užívání  Ataralginu  s jídlem a pitím

Během léčby Ataralginem se nesmí pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Dříve než začnete užívat jakýkolivlék, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Ataralgin se neužívá v těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ataralgin nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

 3. JAK  SE ATARALGIN UŽÍVÁ

Vždy  užívejte Ataralgin přesně podle  pokynů této  příbalové  informace. Pokud  si  nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Obvyklá dávka pro dospělé je při bolesti 1-2  tablety,  dále  podle  potřeby  několikrát  denně  (v  intervalech  nejméně čtyřhodinových) do nejvyšší dávky 3-6 tablet denně. Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 3 tablety.Pokud  nedojde  do 3 dnů k ústupu bolestí, poraďte se s lékařem. Pokud obtíže ustupují lze přípravek užívat bez porady slékařem až 7 dnů. Dlouhodobé užívání je možné pouze na doporučení lékaře.Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Snížená funkce ledvin a/nebo jater

Pacienti s onemocněním jater a ledvin, stejně i nemocní s Gilbertovým syndromem užívají lék podle doporučení lékaře ve snížené dávce a v prodloužených odstupech mezi dávkami.

Starší pacienti
U starších pacientů není třeba zvláštní úprava dávkování přípravku.

Jestliže jste užil(a) více Ataralginu  než jste měl(a)

Použití  více  tablet  najednou  se  příznaky  otravy  projeví:  pocitem  nevolnosti,  zvracením, slabostí, bušením srdce, bolestmi břicha; při předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem ihned vyhled
ejte lékaře.
Máte-li další otázky týkající sa použití tohoto léku, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Ataralgin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány snásledující frekvencí četnosti výskytu:
Velmi časté (více než u 1 pacienta z 10

Časté (méně než u 1 pacienta z 10, ale více než u 1 pacienta ze 100)

Méně časté (méně než u 1 pacienta z 10, ale více než u 1 pacienta z
1000)

Vzácné (méně než u 1 pacienta z 1000, ale více než u 1 pacienta z 10000)

Velmi vzácné (méně než u 1 pacienta z 10000)

Neznámé (z dostupných údajů nelze frekvenci určit)

V každé skupině jsou nežádoucí účinky seřazeny se snižující se závažností.

Poruchy gastrointestinálního (trávicího) systému

Vzácné: nevolnost, zvracení

Poruchy jater a žlučových cest:

Vzácné: zvýšení hodnot jaterních enzymů

Poruchy nervového systému

Vzácné: závratěPoruchy krve a lymfatického systému:Velmi vzácné: změny krevního obrazu jako snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie), snížení počtu krevních destiček(trombocytopenie, agranulocytóza), snížení počtu bílých krvinek (leukopenie, neutropenie), úbytek všech druhů krvinek v
krvi (pancytopenie)

Poruchy dýchacího systému

Velmi  vzácné: u  některých  choulostivých  osob se  může objevit  astmatické  postižení dýchacích cest

Poruchy svalové a kosterní soustavy

Vzácné: lehká svalová slabost

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné: reakce z přecitlivělosti od slabéhozrudnutí pokožky až ke kopřivce a k šokovému stavu, kdy je nutné terapii okamžitě přerušit.

Poruchy kůže a podkoží

Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí.

Celkové poruchy a reakce vmístě aplikace

Vzácné: únava

Ataralgin v doporučeném dávkování vyvolává nežádoucí účinky jen zřídka.
Příznaky  otravy  po  požití  více  tablet  najednou  se  projeví  pocitem  nevolnosti, zvracením,
slabostí, bušením srdce, bolestmi břicha; při předávkování ihned vyhledejte lékaře. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK ATARALGIN  UCHOVÁVAT

Ataralgin uchovávejte při teplotě do 25oC v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a vlhkostí.

Ataralgin uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Ataralgin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba  použitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Ataralgin  obsahuje
-Léčivými látkami jsou: Paracetamolum 325 mg, Guaifenesinum 130 mg, Coffeinum 70 mg v 1 tabletě-
Pomocnými látkami jsou: Předbobtnalý kukuřičný škrob, polyvidon 30, sodná sůl kros
-karmelosy, kyselina stearová 95%, magnesium-stearát

Jak vypadá Ataralgin  a obsah balení

Bílé až téměř bílé tablety s půlicí rýhou. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší
polykání, není určena k dělení dávky. Balení obsahuje 10,20, 30,40,50 nebo 60 tablet v blistrech po 10 tabletách.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4, Česká republika
Tel.: +420 227 629 525
Fax: +420 227 629 509
e-mail: info@glenmarkpharma.cz

Výrobce:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4 smístem propouštění
Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika
Tel.: +420 465 457 218
Fax: +420 465 457 457
e-mail: vyroby@glenmarkpharma.cz

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Česká republika
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 78  Praha 4
Tel: +420 227 629 525
e-mail: info@glenmarkpharma.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 10.2.2015

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků