Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Ambroxol AL kapky gtt.1x100ml-750mg (APA)

Ambroxol zvyšuje tvorbu řídkého hlenu v dýchacích cestách, tím usnadní odkašlávání a dýchání. Přípravek Ambroxol AL kapky se užívá při akutních a chronických zánětlivých a infekčních onemocněních horních i dolních dýchacích cest. Pro dospělé i děti. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 4024773017313
ATC skupina: R05CB06
Farmakoterapeutická skupina: Mukolytika - Ambroxol
Výrobce:
Kód SUKL:
0058374
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Středa 20.02.2019
Běžná cena:
67 Kč
Cena s DPH:
55 Kč (50 Kč bez DPH)
Ušetříte
12 Kč (18%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení
AMBROXOL AL KAPKY
7,5 mg / ml ambroxoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
-Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-Pokud se do 4 – 5 dnů (u dětí do 6 let do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.Co je přípravek Ambroxol AL kapky a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ambroxol AL kapky užívat
3.Jak se přípravek Ambroxol AL kapky užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek Ambroxol AL kapky uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Ambroxol AL kapky a k čemu se používá
Ambroxol AL kapky patří do skupiny expektorancií, mukolytik.
Ambroxol, léčivá látka přípravku, zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu, tvorbu plicního surfaktantu (látka pokrývající vnitřní stěny plicních sklípků) a stimuluje činnost řasinek zajišťující posun hlenu. Tyto účinky mají za následek vydatnější zkapalnění, lepší transport a vylučování hlenu (mukociliární clearance), čímž dochází k usnadnění vykašlávání a zmírnění kašle.
Přípravek Ambroxol AL kapky se užívá při akutních a chronických zánětlivých a infekčních onemocněních horních i dolních dýchacích cest. Jedná se např. o akutní a opakované záněty průdušek, hrtanu a průdušnice, rýmu a záněty nosohltanu (a související záněty středouší a vedlejších dutin nosních), a dále o chronická onemocnění jako např. chronická bronchitida a chronická obstrukční plicní nemoc. Akutní a chronická onemocnění dýchacích cest jsou provázena zvýšenou tvorbou vazkého průduškového hlenu a jeho ztíženým vykašláváním. Mukolytická léčba (tzn. snižující viskozitu hlenu) usnadňuje toto vykašlávání.
Přípravek Ambroxol AL kapky je určen pro dospělé a děti.
Pokud se do 4 – 5 dnů (u dětí do 6 let do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ambroxol AL kapky užívat

Neužívejte přípravek Ambroxol AL kapky

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku ambroxol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
v případě vzácných vrozených onemocnění, při nichž nemohou být užívány některé pomocné látky (viz „Co přípravek Ambroxol AL kapky obsahuje“)

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Ambroxol AL kapky se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Vyskytla se velmi vzácná hlášení těžkých a někdy i život ohrožujících reakcí jako je Stevens-Johnsonův syndrom (závažné onemocnění, při kterém se odlučuje horní vrstva kůže a sliznice) a toxická epidermální nekrolýza (TEN; stav připomínající opaření, při kterém se velké plochy horní vrstvy kůže odlučují od spodních vrstev) v časové souvislosti s podáním léků usnadňujících vykašlávání, jako je např. ambroxol-hydrochlorid. Většinou je bylo možno vysvětlit závažností základního onemocnění a/nebo souběžným užíváním dalších léků. Při těchto reakcích může dojít také k zasažení očí, úst, hltanu, hrtanu nebo průdušek. Pokud se objeví nové kožní nebo slizniční poškození, je třeba ihned vyhledat lékaře a preventivně vysadit léčbu ambroxol-hydrochloridem.
V případě snížené funkce ledvin nebo těžkého onemocnění jater, se o užívání přípravku poraďte s lékařem, který Vám může upravit dávkování tohoto přípravku.

Další léčivé přípravky a přípravek Ambroxol AL kapky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.
Současné užívání přípravku Ambroxol AL kapky a antibiotik (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik ve hlenu, který se vytváří v dýchacích cestách.
Bez porady s lékařem neužívejte jiné léky na kašel.
Další klinicky významné působení s ostatními léky není známo.

Užívání přípravku Ambroxol AL kapky s jídlem, pitím a alkoholem
Kapky užívejte při jídle zředěné čajem, ovocnou šťávou, mlékem nebo vodou.

Těhotenství a kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Těhotné ženy mohou přípravky užívat pouze po poradě s lékařem, jejich užívání není doporučeno v prvních 3 měsících těhotenství. Není doporučeno užívat přípravek Ambroxol AL kapky při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ambroxol AL kapky nemá žádný vliv na Vaši schopnost řídit vozidlo a obsluhovat stroje.

Přípravek Ambroxol AL kapky obsahuje krystalizující sorbitol 70%
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Přípravek Ambroxol AL kapky obsahuje disiřičitan sodný
Vzácně může způsobovat těžké alergické reakce a bronchospazmus (zúžení průdušek).

3. Jak se přípravek Ambroxol AL kapky užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je:
Dospělí a dospívající nad 12 let:
na počátku léčby 4 ml (odpovídá 60 kapkám) 3x denně
později se dávka snižuje na 3x denně 2 ml (odpovídá 30 kapkám 3x denně) nebo 2x denně 4 ml (odpovídá 60 kapkám 2x denně).

Použití u dětí
Děti od 6 do 12 let:
2 ml 2 - 3x denně (odpovídá 2-3x 30 kapek)

Děti od 2 do 6 let:
1 ml 3x denně (odpovídá 3x 15 kapek)

Děti do 2 let:
1 ml 2x denně (odpovídá 2x 15 kapek)
Děti do 2 let mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře.

Způsob podání
Každé balení obsahuje odměrku k odměření předepsaných dávek v mililitrech.
Kapky užívejte při jídle zředěné čajem, ovocnou šťávou, mlékem nebo vodou.
Délka léčby
Délka léčby přípravkem Ambroxol AL kapky je určena individuálně, v závislosti na indikaci a typu onemocnění. Pokud se však příznaky významně nezlepší během 4 – 5 dnů (během 3 dnů u dětí do 6 let) nebo při zhoršování příznaků, je třeba vyhledat lékaře. Bez porady s lékařem tento přípravek neužívejte déle než 5 dní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ambroxol AL kapky, než jste měl(a)
Dosud nebyly zaznamenány žádné projevy předávkování. Pokud se projevy předávkování vyskytnou, vyhledejte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ambroxol AL kapky
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek Ambroxol AL kapky je obvykle dobře snášen.
Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti, přestaňte užívat Ambroxol AL kapky a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů)
• nevolnost, dysgeusie (např. změna vnímání chuti), necitlivost v ústech a hltanu.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů) •zvracení, průjem, zažívací obtíže a bolesti břicha, sucho v ústech.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů) •vyrážka, kopřivka

Není známo (nelze odhadnout z dostupných zdrojů)
• anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku, angioedém (otok vznikající na různých místech organismu, podkoží obličeje, sliznice dýchacího a trávicího ústrojí), svědění a další přecitlivělost na přípravek, sucho v krku.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Ambroxol AL kapky uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za "Použitelné do:".. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte při teplotě do 25°C
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ambroxol AL kapky obsahuje

Léčivou látkou je: ambroxoli hydrochloridum 7,5 mg v 1 ml (15 kapek).
Pomocnými látkami jsou: kyselina benzoová, kyselina citronová, natrium-cyklamát, disiřičitan sodný, propylenglykol, krystalizující sorbitol 70%, čištěná voda, hydroxid sodný.

Jak přípravek Ambroxol AL kapky vypadá a co obsahuje toto balení

Velikost balení: 50 a 100 ml roztoku.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
ALIUD PHARMA GmbH
Gottlieb – Daimler – Str. 19
D-89150 Laichingen, Německo

Výrobce:
Stada Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18, 61118, Bad Vilbel, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9.1.2015

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků