Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Spuštěna nová výdejní místa

Additiva vitamin C Zitrone tbl.eff.20

Užívá se k léčbě a k předcházení nedostatku vitaminu C v organismu. Na doporučení lékaře se užívá zejména při infekcích horních cest dýchacích. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 8595026100114
ATC skupina: A11GA01
Farmakoterapeutická skupina: Kyselina askorbová (vitamin C), samotná - Kyselina askorbová (vitamin C)
Výrobce:
Kód SUKL:
0067461
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Pondělí 25.03.2019
Běžná cena:
92 Kč
Cena s DPH:
75 Kč (68 Kč bez DPH)
Ušetříte
17 Kč (18%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení


ADDITIVA VITAMIN C ZITRONE

1 000 mg


Šumivé tablety

acidum ascorbicum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je Additiva Vitamin C Zitrone a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Additiva Vitamin C Zitrone užívat
3.Jak se Additiva Vitamin C Zitrone užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak Additiva Vitamin C Zitrone uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1. CO JE ADDITIVA VITAMIN C ZITRONE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek obsahuje kyselinu askorbovou (vitamin C), která je nutným doplňkem výživy. Zasahuje do oxido-redukčních procesů v organizmu, je potřebná pro tvorbu bílkovin kolagenu a přispívá ke správné funkci kostí a pojivové tkáně. Zvyšuje odolnost proti infekcím. Přípravek je určen k léčbě a k předcházení nedostatku vitaminu C v organismu.

Na doporučení lékaře se užívá zejména při infekcích horních cest dýchacích, při chřipkových a jiných infekcích, zvláště v počáteční fázi onemocnění, dále v těhotenství a v období kojení. V období zvýšených nároků organismu u starších osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a duševní zátěži, u kuřáků a při rekonvalescenci je možno užívat přípravek bez porady s lékařem.

Na doporučení lékaře se přípravek dále užívá při dietě s vysokým obsahem bílkovin a tuků při zvýšené hladině cholesterolu v krvi, u jaterních onemocnění s městnáním žluči, při zdlouhavém hojení ran a zlomenin, u proleženin, u křečových žil a při otravách nitrosaminy, anilidy a anilínovými barvami.

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ADDITIVA VITAMIN C ZITRONE UŽÍVAT

Neužívejte Additiva Vitamin C Zitrone


jestliže jste alergický(á) na kyselinu askorbovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Dlouhodobě a ve vysokých dávkách nesmí přípravek užívat nemocní, kteří mají zvýšenou hladinu železa v krvi a rovněž nemocní se sklonem ke tvorbě ledvinových kamenů (zejména oxalátových). Přípravek není vhodný pro děti a dospívající.

Upozornění a opatření

Před užitím Additiva Vitamin C Zitrone se poraďte se svým lékářem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Při užívání vyšších dávek přípravku mohou být ovlivněny některé laboratorní testy (stanovení cukru v moči a test na okultní krvácení ve stolici). Pokud máte podstoupit některé z těchto vyšetření moči či stolice, informujte lékaře, že užíváte přípravek Additiva Vitamin C Zitrone. Přípravek okyseluje moč a může vést k vysrážení některých močových kamenů.

Přípravek neobsahuje cukr, proto je vhodný i pro diabetiky.

Děti a dospívající


Přípravek ADDITIVA Vitamin C Zitrone není určen pro děti a dospívající (mladší 18 let).

Jsou pro ně k dispozici léčivé přípravky, které obsahují nižší dávky vitaminu C.

Další léčivé přípravky a Additiva Vitamin C Zitrone

Účinky přípravku Additiva Vitamin C Zitrone a jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Tento přípravek mění vstřebávání a vylučování některých léčiv jako jsou etinylestradiol (hormonální antikoncepce), léky snižující krevní

srážlivost (např. heparin, warfarin), V-penicilin (antibiotikum k léčbě infekcí), železo, vitamin

B12, flufenazin (k léčbě schizofrenie), deferoxamin, disulfiram či mexiletin. Kyselina

acetylsalicylová snižuje vstřebávání kyseliny askorbové.

Těhotenství a kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začntete tento přípravek užívat.

V období těhotenství a kojení je zvýšená spotřeba vitaminu C, proto mohou těhotné a kojící ženy přípravek Additiva Vitamin C Zitrone užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů


Additiva Vitamin C Zitrone
neovlivňuje schopnost řízení dopravních prostředků nebo

obsluhu strojů.

Přípravek Additiva Vitamin C Zitrone obsahuje sorbitol a sodík.

Tento přípravek obsahuje 12,9 mmol (nebo 299 mg) sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Tento přípravek obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE ADDITIVA VITAMIN C ZITRONE UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jedna šumivá tableta jednou denně. Šumivá tableta se rozpustí

v polovině sklenice vody nebo ovocné šťávy a obsah se vypije.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Additiva Vitamin C Zitrone, než jste měl(a)

Při překročení doporučené dávky se mohou objevit zažívací potíže a průjem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Additiva Vitamin C Zitrone


Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při doporučeném dávkování je přípravek dobře snášen. Při dávkách vyšších než jedna tableta denně (1 g kyseliny askorbové) může dojít k podráždění žaludeční sliznice, nevolnosti, zvracení, celkové slabosti a průjmům. Ojediněle se mohou u alergických osob objevit ekzémy, kopřivka nebo vyrážka až astmatický záchvat.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně tak postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK ADDITIVA VITAMIN C ZITRONE UCHOVÁVAT


Uchovávejte při teplotě do 25 oC v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo tubě za Použitelné do.. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte tento přípravek pokud si všimnete změněného vzhledu tablet.

Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE


Co Additiva Vitamin C Zitrone obsahuje

Léčivou látkou je acidum ascorbicum 1,00 g v jedné šumivé tabletě.

Dalšími pomocnými látkami jsou: bezvodá kukuřičný škrob, natrium-cyklamát, dihydrát riboflavin-fosfát.

kyselina citrónová, hydrogenuhličitan sodný, sorbitol, sodné soli sacharinu, citrónové aroma, natrium-

Jak Additiva Vitamin C Zitrone vypadá a co obsahuje toto balení

Additiva Vitamin C Zitrone jsou kulaté, ploché tablety, lehce nažloutlé

s mramorovitou strukturou o průměru 25 mm v PP tubě s pojistným PE uzávěrem a vysoušedlem (silikagel).

Velikost balení: 10 a 20 šumivých tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:


Dr.B. Scheffler Nachf. GmbH  Co. KG, Bergisch Gladbach, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:


10.6.2015

Další zdroje informací


Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv http://www.sukl.cz

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků